Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Projectes innovadors i experimentals

Convocatòria 2016

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), a través del Programa de projectes innovadors i experimentals, torna a donar suport a la implementació de projectes integrats per tal de permetre l’execució de les estratègies ocupacionals i desenvolupament socioeconòmic que han estat planificades des dels territoris i que incideixin en el suport al teixit productiu i en l’ocupació de les persones més desafavorides.

Mitjançant aquest Programa es pretén donar resposta a les necessitats específiques del territori amb intervencions que afavoreixin la innovació en el desenvolupament local, l’activitat dels sectors productius estratègics del territori i l’ocupació i siguin demostratives i transferibles tant a d’altres territoris com al disseny d’altres programes ocupacionals i de desenvolupament local del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Amb aquest objectiu, el SOC dóna suport a les entitats locals amb lideratge territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local per a la implementació de plans d’execució anual de caràcter integrat, que combinin projectes innovadors i experimentals en el marc dels dos Programes següents:

• Programa d’Innovació en l’Ocupació.
• Programa d’Innovació en el Teixit productiu.

El Programa de projectes innovadors i experimentals ha de permetre identificar la innovació en matèria d’ocupació a partir dels següents paràmetres: noves maneres de respondre als problemes socioeconòmics i ocupacionals en un context definit; noves maneres de donar-hi les respostes adequades; nous tipus de relació i col·laboració entre els actors públics i d’aquests amb altres actors socioeconòmics; la inscripció dels projectes en processos a mig termini articulats sobre objectius estratègics; l’establiment de dispositius de control, seguiment i avaluació; i  la possibilitat de transferència dels processos d’innovació, de manera que els seus resultats puguin ser reproduïts, adaptats, en altres contextos.

Documentació i impresos

- Guia de prescripcions tècniques. Programa de projectes innovadors i experimentals 2016

 Impresos

Fase de sol·licitud

  • G146NPIE-00- Imprès de sol·licitud de subvenció en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals 2016
  • G146NPIE-002- Fitxa resum de projecte
  • G146NPIE-003- Certificat sobre el procés de selecció del personal tècnic contractat específicament per a la realització dels projectes subvencionats
  • G146NPIE-004- Document d’assignació formal als projectes del pla d’execució anual
  • G146NPIE-005- Declaració de contractació de pòlissa d’assegurança per a activitats de capacitació especialitzada, practiques no laborals en empreses i altres accions anàlogues

Fase d’inici

  • G146NPIE-006- Certificat d’inici del pla d’execució anual

Entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries de les subvencions del Programa de projectes innovadors i experimentals les entitats locals següents:

a) Els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya i els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de promoció de l’ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells, que representen municipis de més de 20.000 habitants.
b) Les entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques amb competències en promoció de l’ocupació i desenvolupament local, constituïdes d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que abastin un territori de més de 10.000 habitants.
Aquestes entitats locals hauran d’haver obtingut anteriorment una subvenció en el marc del Programa de suport i acompanyament a la Planificació estratègica, regulat actualment a l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

 També podran participar en aquest Programa les entitats locals següents, corresponents als àmbits territorials previstos als articles 15.2 i 15.3 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

a) Els ajuntaments i consells comarcals, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de promoció de l’ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells.
b) Les entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, constituïdes d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Aquestes entitats local hauran d’acreditar que disposen de documents de planificació territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local (plans o qualsevol altre instrument de planificació territorial)

Termini de presentació de sol·licituds

Des del 30 de juny fins al 10 d’octubre de 2016

Termini d’execució dels projectes

El Pla d’execució anual es podrà iniciar des de l’endemà de la presentació de la sol•licitud i sempre dins l’any 2016, i haurà de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2017.

Pressupost i finançament

3.000.000 euros

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social - CS

Normativa

  • Resolució TSF/1592/2016, de 23 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals.
  • Ordre EMO/315/2015, de 7 d'octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

Contacte

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar al Servei de Desenvolupament Econòmic Local a: programes.pdl.soc@gencat.cat