Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Projecte “Treball a les 7 comarques”

Convocatòria 2015

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a través del Projecte “Treball a les 7 comarques”, promou projectes ocupacionals i de desenvolupament local en les comarques que tenen una major necessitat de reactivació econòmica, amb l’objectiu d’estimular la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació de manera que sigui possible desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori. 

Amb aquest objectiu, el SOC dóna suport a les comarques de l'Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta per dur a terme projectes de caràcter integrat que combinin, en el marc d’un Pla d’execució anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local adreçades a: 

- Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar les actuacions als agents implicats i a la ciutadania.
- Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment, en els sectors estratègics del territori.
- Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment les que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord amb les especificats de cada territori. 

Aquest Projecte aposta per un enfocament integrat en el qual s’han de tenir en compte no només els aspectes formatius i ocupacionals, sinó també els socials, econòmics, ambientals, institucionals i de millora de les condicions de vida de les persones del territori. En aquest sentit, el Projecte “Treball a les 7 comarques” integra cinc programes i dotze tipus diferents d’accions de promoció de l’ocupació i desenvolupament local en el marc d’un únic projecte d’intervenció territorial, amb l’objectiu de permetre a les entitats locals donar suport d’una manera integrada tant a les persones com a les empreses que conformen el teixit productiu del territori. Enguany, aquesta convocatòria es convoca en el marc de l’Ordre que regula els Programes de suport al desenvolupament local.

Documentació

• Guia de Prescripcions Tècniques. Projecte "Treball a les 7 comarques" 2015
• Perfil professional del personal directiu o tècnic responsable del Projecte de dinamització comarcal

Impresos

G146NTCO-001 Imprès de sol·licitud de subvenció en el marc del Projecte
G146NTCO-010 Declaració de designació formal al Projecte
G146NTCO-011 Declaració de contractació de pòlissa d'assegurança per a les accions formatives i altres accions anàlogues
G146NTCO-012 Certificat sobre el procés de selecció del personal directiu i tècnic 

Imprès fase d'inici

• G146NTCO-013 Certificat d'inici del Pla d'execució anual 

Entitats beneficiàries

A la convocatòria 2015 del Projecte “Treball a les 7 comarques” es poden presentar les entitats locals de les comarques de l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta, els seus organismes autònoms i les entitats dependents o vinculades a aquestes amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Pressupost

1.250.000 euros
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i cofinançament del Fons Social Europeu.

Data límit de presentació de sol·licituds

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC fins al 22 de maig de 2015.

Termini d'execució

El Pla d’execució anual es podrà iniciar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud i sempre dins l’any 2015, i haurà de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2016.

Normativa

• Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014

• Resolució EMO/744/2015, de 16 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local.

Resolució EMO/1001/2015, de 13 de maig, d'ampliació de l'import màxim destinat a la concessió de subvencions que preveu la Resolució EMO/744/2015, de 16 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local.

Contacte

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a: treball7comarques.soc@gencat.cat