Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

PROJECTE 'TREBALL ALS BARRIS'

El Servei d'Ocupació de Catalunya mitjançant el Projecte "Treball als barris" dóna suport de manera prioritària als barris i a les àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen d’una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional. Amb l’objectiu d’estimular-hi la creació de l’activitat econòmica i la generació d’ocupació, i desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que hi resideixen, el Projecte “Treball als barris” dóna suport a projectes de caràcter integrat en el marc d’un Pla d’execució anual que pot contenir fins a 5 programes i 7 tipus d’accions de promoció de l’ocupació i desenvolupament local.

La Carta de serveis a disposició de les entitats beneficiàries per a la convocatòria d’enguany està adreçada a tots els ajuntaments que tenen projectes d’intervenció integral a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació, independentment del seu any d’aprovació. Aquest any consta dels programes següents:

Programa A: Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.
Programa B: Programes de qualificació professional.
Programa C: Programes mixtos de formació i treball.
Programa D: Programa d’experienciació laboral.
Programa E: Programes de desenvolupament local.

Documentació

• Guia de prescripcions tècniques "Treball als barris" 2014
• Perfil del personal directiu o tècnic del projecte ocupacional i de desenvolupament local
• Llistat de barris

Impresos

• G146NPTB-072 Imprès de sol·licitud
• G146NPTB-073 Declaració de contractació de pòlissa d'assegurança
• G146NPTB-074 Document de designació formal de personal propi
G146NPTB-075 Certificat sobre el procés de selecció del personal directiu o tècnic

 

Imprès fase d’inici:
• G146NPTB-076  Certificat d'inici del Pla d'execució anual   
 

Beneficiaris

A la convocatòria 2014 del Projecte “Treball als barris” es poden presentar tots els ajuntaments que tenen aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Pressupost

23.443.000 euros

Data límit de presentació de sol·licituds

Fins al 30 de setembre de 2014 

Normativa

Resolució EMO/2728/2014, de 4 de desembre, d'ampliació de l'import màxim destinat a la concessió de subvencions que preveu l'Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol,  per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Contacte

Si voleu fer qualsevol consulta, us podeu adreçar a: barris.soc@gencat.cat