Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Projecte “Treball a les 7 comarques” 2013

Convocatòria 2013

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a través del Projecte “Treball a les 7 comarques”, promou projectes ocupacionals i de desenvolupament local en les comarques que tenen una major necessitat de reactivació econòmica, amb l’objectiu d’estimular la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació de manera que sigui possible desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori.
 

Amb aquest objectiu, el SOC dóna suport a les comarques de l'Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta per dur a terme projectes de caràcter integrat que combinin, en el marc d’un Pla d’execució anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local adreçades a:

 • Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar les actuacions als agents implicats i a la ciutadania.
 • Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment, en els sectors estratègics del territori.
 • Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment les que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord amb les especificats de cada territori.

En definitiva, aquest Projecte aposta per un enfocament integrat en el qual s’han de tenir en compte no només els aspectes formatius i ocupacionals, sinó també els socials, econòmics, ambientals, institucionals i de millora de les condicions de vida de les persones del territori. En aquest sentit, el Projecte “Treball a les 7 comarques” integra cinc programes i dotze tipus diferents d’accions de promoció de l’ocupació i desenvolupament local en el marc d’un únic projecte d’intervenció territorial, amb l’objectiu de permetre a les entitats locals donar suport d’una manera integrada tant a les persones com a les empreses que conformen el teixit productiu del territori.

Documentació

Impresos

 • G146NTCO-001 - Imprès de sol·licitud  de  subvenció en el marc del Projecte
 • G146NTCO-003 - Declaració de documentació ja presentada
 • G146NTCO-005 - Declaració que l’entitat utilitzarà les mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe
 • G146NTCO-007 - Declaración de designación formal 
 • G146NTCO-008 - Declaració de comptabilitat separada
 • G146NTCO-009 -  Declaració de contratació de pòlissa d'assegurança per a accions formatives

Entitats beneficiàries

A la convocatòria 2013 del Projecte “Treball a les 7 comarques” es poden presentar les entitats locals de les comarques de l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta, els seus organismes autònoms i les entitats dependents o vinculades a aquestes amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Finançament

2.000.000 euros
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i cofinançament del Fons Social Europeu.

Data límit de presentació de sol·licituds

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC fins al dia 11 d’octubre  de 2013

Termini d'execució

El Pla d’execució anual es podrà iniciar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud i sempre dins l’any 2013, i haurà de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2014.

Normativa

 • Ordre EMO/208/2013, de 2 de setembre, de modificació de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.
 • Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte “Treball a les 7 comarques”, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012.

Contacte

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a: treball7comarques.soc@gencat.cat