Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita les competències professionals i garanteix que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball; són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea  permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea. 

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals encara que, de manera excepcional, pot haver-hi certificats que acrediein només una part de la qualificació. 

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l’opció d’obtenir l’exempció d’aquest mòdul 

Normativa

Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, modificat pel Reial decret 1675/2010, de 18 de novembre i pel Reial decret 189/2013, de 15 de març.

Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.

Decret 182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació.

Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

Ordre ENS/237/2015, de 22 de juliol, d’aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional de l’àmbit laboral.

L’estructura i el contingut de cada certificat de professionalitat es determina mitjançant un reial decret específic per a cadascun d'e. Podeu consultar els programes i la normativa en el cercador d’especialitats del SOC.

Les taxes que s’apliquen per expedir els certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables estan regulades a la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.