Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ

Què són?

S’entén per agències de col·locació les entitats públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que, en coordinació i, si escau, col·laboració amb el servei públic d’ocupació corresponent, duguin a terme activitats d’intermediació laboral que tinguin com a finalitat proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seves característiques, i facilitar als ocupadors les persones treballadores més apropiades per als seus requeriments i necessitats.

Amb aquest fi les agències de col·locació han de valorar els perfils, les aptituds, els coneixements i la qualificació professionals de les persones treballadores que requereixin els seus serveis per a la recerca d’ocupació i els requeriments i les característiques dels llocs de treball oferts. Aquestes agències de col·locació també poden dur a terme actuacions relacionades amb la cerca d’ocupació, com ara l’orientació i informació professional, i amb la selecció de personal.

Les empreses de recol·locació són agències de col·locació especialitzades en l’activitat destinada a la recol·locació de les persones treballadores que siguin excedents en processos de reestructuració empresarial, quan s’hagin establert o acordat amb les persones treballadores o els seus representants en els plans socials corresponents o programes de recol·locació, i estiguin sotmeses al règim legal i reglamentari establert amb caràcter general per a les agències de col·locació.

Entitats destinatàries

Les persones físiques o jurídiques, incloses les empreses de treball temporal, que vulguin realitzar activitats d’intermediació laboral, entesa d’acord amb l’article 31 de la Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, text refós de la Llei d’Ocupació, com el conjunt d’accions que tenen per objecte posar en contacte les ofertes de treball amb els treballadors que busquen una ocupació, per a la seva col·locació, i els seus centres de treball estiguin ubicats exclusivament a Catalunya, hauran de presentar amb caràcter previ a l’activitat una declaració responsable per actuar com a agència de col·locació i/o empresa de recol·locació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Les agències de col·locació podran iniciar la seva activitat des del dia de la presentació de la declaració responsable, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes els Serveis Públics d’Ocupació, d’acord amb el que estableix l’article 33 del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, text refós de la Llei d’Ocupació.
En el cas que l’activitat d’intermediació laboral es dugui a terme exclusivament per mitjans electrònics, o bé, els centres de treball on es vol actuar estiguin distribuïts en més d’una comunitat autònoma hauran de presentar una declaració responsable amb caràcter previ a l’activitat davant del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Podeu consultar el formulari de declaració del SEPE a l’enllaç següent:  http://www.sistemanacionalempleo.es

Tipus de declaracions/comunicacions previstes

a) Declaració responsable de l’inici de l’activitat com a agència de col·locació:

Les entitats que vulguin actuar com a agència de col·locació i/o empresa de recol·locació hauran de presentar amb caràcter previ a l’activitat una declaració responsable, mitjançant el model de declaració responsable corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 33 del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, text refós de la Llei d’Ocupació.
El Servei  Públic d’Ocupació de Catalunya podrà comprovar tot allò que s’hagi declarat al model de declaració responsable, i qualsevol altre requisit o obligació que pugui afectar-les, amb posterioritat a l’inici de l’activitat.  Una vegada presentada la declaració es comunicarà el número d’identificació de l’agència de col·locació.
Cal recordar que s’han de complir les obligacions establertes a l’article 5 del Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, entre les quals es troben:
- la Garantia a les persones treballadores de la gratuïtat de la prestació de serveis, tant d’intermediació laboral com d’altres actuacions relacionades amb la cerca d’ocupació;
- el compliment de les normes sobre l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat;
- l’enviament a l’Espai Telemàtic Comú de la informació sobre l’activitat de l’agència de col·locació amb periodicitat mensual, i anualment la Memòria de les activitats desenvolupades durant l’exercici anterior.
La inexactitud o falsedat en qualsevol dada, manifestació o document, de caràcter essencial, que s'hagués acompanyat o incorporat a la declaració responsable determinarà la impossibilitat de continuar amb l'activitat com a agència de col·locació, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què tinguessin lloc.

b) Per a l’ampliació/canvi de de centres de treball i/o de l’especialització com a agència de col·locació:
Les agències de col·locació i/o empresa de recol·locació donades d’alta pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya han de comunicar al SOC qualsevol canvi/ampliació dels seus centres de treball registrats sempre que estiguin ubicats dins l’àmbit territorial de Catalunya, o bé poden comunicar el canvi/ampliació de l’especialització per actuar com agència de col·locació i/o empresa de recol·locació mitjançant el model de declaració responsable corresponent.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà comprovar tot allò que s’hagi declarat al model de declaració d’ampliació/canvi, i qualsevol altre requisit o obligació que pugui afectar-les, amb posterioritat a l’ampliació/canvi com a agència de col·locació.
En el cas que l’ampliació o canvi afecti a centres de treball ubicats fora de l’àmbit territorial de Catalunya, la declaració per a l’ampliació/canvi haurà de dirigir-se al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Consulteu la pàgina web www.sistemanacionalempleo.es

c) Baixa/renúncia total o parcial de l’activitat com a agència de col·locació:

Les agències de col·locació i/o empresa de recol·locació donades d’alta pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que vulguin renunciar a l’alta com a agència de col·locació de forma total o parcial hauran de presentar el model de comunicació de baixa existent per a aquesta finalitat.

d) Suspensió temporal de l’activitat com a agència de col·locació:

Les agències de col·locació i/o empresa de recol·locació donades d’alta pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que vulguin suspendre temporalment l’activitat per un màxim de 3 mesos consecutius hauran de presentar el model de comunicació existent per a aquesta finalitat. La suspensió temporal comunicada haurà de publicar-se en els centres de treball afectats, i també a la pàgina web de l’entitat on s'indicarà la data d’inici i finalització de la suspensió.

Models de declaració/comunicació

Els formularis de declaració o comunicació esmentats es poden descarregar en els enllaços següents:

  • G146NIL-036 Declaració responsable de l’inici de l’activitat
  • G146NIL-037 Declaració responsable de l’ampliació/canvi de centres de treball i/o de l’especialització
  • G146NIL-038 Comunicació de renúncia total o parcial de l’activitat
  • G146NIL-039 Comunicació de suspensió temporal de l'activitat    

Obligacions com a agència de col·locació

Obligacions i requisits d’actuació com a agència de col·locació

Data límit de presentació de declaracions o comunicacions

No hi ha data límit; es pot presentar durant tot l’any

Lloc de presentació

Les declaracions/comunicacions s’han de presentar a la Xarxa d’Oficines OGE i s’han d’adreçar a l'Àrea d'Intermediació.

Altres canvis

En el cas que es modifiqui alguna dada que afecti al nom o la raó social, NIF de l’entitat, correu electrònic, adreça a efectes de notificacions, representant legal, etc, s’hauran de comunicar al SOC, concretament a l’Àrea d’Intermediació, mitjançant un escrit signat pel representant legal.

Normativa

  • Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació (BOE 318, de 31.12.2010). (Article 9, 10 i 11 derogat en tot allò que contradigui al Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol)
  • Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, text refós de la Llei d’Ocupació (Article 33)

Altres enllaços d’interès

• Consulteu l’Espai Telemàtic Comú del Sistema Nacional d’Ocupació per consultar les dades que s’han de trametre amb caràcter obligatori de forma mensual i anual quan obtingueu la condició d’agència de col·locació i/o empresa de recol·locació. En aquest web també trobareu les instruccions per trametre les dades www.sistemanacionalempleo.es
• Consulteu la relació d'agències de col·locació autoritzades