Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Certificats de professionalitat

Què és el certificat de professionalitat? Utilitat i estructura

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i està configurat per una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat.

Cada unitat de competència d’un certificat de professionalitat té un bloc de formació associat que conforma un mòdul formatiu. Quan parlem de les unitats de competència ens referim a coneixements i capacitats que donen resposta a ocupacions i llocs de treball, mentre que els mòduls formatius descriuen la formació que cal per adquirir la unitat de competència corresponent.

Aquells mòduls formatius de 90 o més hores es poden subdividir en unitats formatives.

Dibuix de l’estructura d’un certificat de professionalitat:

esquema_cat_ciudadania

Validesa

Els certificats de professionalitat són vàlids en tot el territori espanyol. A més, cal tenir en compte que tindran els efectes que els corresponguin segons la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

Avantatges per a les persones treballadores

Els certificats de professionalitat:

 • reconeixen i acrediten les qualificacions professionals de les persones, independentment de com les hagin adquirides;
 • serveixen per demostrar que les persones treballadores tenen aquelles qualificacions, en el moment d’optar a un lloc de treball en el qual s’exigeixi una qualificació determinada;
 • faciliten l’aprenentatge permanent de tota la ciutadania mitjançant una formació modular, flexible i accessible, adaptada a cada moment, tant professional com vital de la persona;
 • permeten l’adquisició d’acreditacions oficials de forma gradual, evitant en gran mesura l’abandonament de les accions formatives iniciades;
 • possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat. Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins l’àmbit europeu;
 • permeten la convalidació parcial amb estudis de formació professional del sistema educatiu. 

Persones que poden obtenir un certificat de professionalitat

Els certificats de professionalitat els poden obtenir les persones que els sol·licitin i acreditin que tenen els coneixements i capacitats corresponents a totes i cadascuna de les unitats de competència que el conformen.

No obstant això, si una persona ha assolit les capacitats recollides en una o vàries unitats de competència sense arribar a completar l’itinerari d’un certificat de professionalitat, pot sol·licitar un document d’acreditació parcial acumulable corresponent a les unitats de competència que ha superat. Així, es facilita l’aprenentatge permanent, flexible i accessible de totes les persones. 

Expedició: qui i quan

A Catalunya, l’organisme competent per expedir i registrar els certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables és el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

El SOC els expedirà a instància de la persona sol·licitant, un cop demostri haver superat els mòduls corresponents a aquest certificat, o bé l’hagi obtingut mitjançant el procés de reconeixement de l’experiència laboral o de les vies no formals de formació. 

Com aconseguir l'expedició d'un certificat de professionalitat

 • Mitjançant la superació, en l’àmbit del sistema de la formació professional per a l’ocupació, de tots els mòduls associats a les unitats de competència corresponents a un certificat de professionalitat, incloent-hi la superació o exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball que tot certificat de professionalitat té associat. La formació haurà de ser autoritzada pel SOC i realitzada en un centre acreditat en el Registre de centres de formació professional per a l’ocupació per impartir certificats de professionalitat.
 • Mitjançant la realització de mòduls professionals per la via educativa, associats a les unitats de competència que conformen un certificat de professionalitat, sempre que s’acrediti que s’ha superat la totalitat dels mateixos.
 • L’òrgan competent de l’Administració de l’Estat així com el Departament d’Empresa i Ocupació i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya convocaran procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència professional o vies no formals de formació. Les persones que mitjançant aquests procediments superin la totalitat de les unitats de competència que es corresponguin als mòduls que componen un certificat de professionalitat, podran sol·licitar l’expedició d’aquest certificat.
 • Completant un certificat de professionalitat mitjançant l’acumulació de les acreditacions parcials acumulables dels mòduls formatius associats a unitats de competència que composen aquest certificat, més la superació o l’exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball d’aquest certificat professionalitat. 

Expedició d'un certificat de professionalitat

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya expedirà el certificat de professionalitat a les persones que ho sol·licitin i demostrin que tenen assolides totes les unitats de competència corresponents a aquell certificat i que hagin superat o bé estiguin exempts de la realització del mòdul de formació pràctica en centres de treball.

Les vies per acreditar l’assoliment de les unitats de competència que formen un certificat de professionalitat són les següents:

Via formativa

• Formació professional per a l’ocupació (Administració laboral)

Mitjançant la superació dels mòduls associats a les unitats de competència corresponents a un certificat de professionalitat. La formació l'haurà d'autoritzar el SOC i fer-la un centre acreditat en el Registre de centres de formació professional per a l’ocupació per impartir certificats de professionalitat.

Documentació acreditativa: no cal l’aportació de documents addicionals ja que el Servei d’Ocupació de Catalunya comprovarà en el seu sistema informàtic si disposa de la informació i la documentació necessàries per valorar la sol·licitud de la persona interessada.

• Formació professional del sistema educatiu (Administració educativa)

Mitjançant la superació, en l’àmbit de la formació professional del Departament d’Ensenyament, dels mòduls professionals associats a les unitats de competència corresponents a un certificat de professionalitat, incloent-hi la superació o exempció del mòdul professional en centres de treball corresponent.

Documentació acreditativa: d’acord amb la normativa reguladora dels certificats de professionalitat, el Servei d’Ocupació de Catalunya expedirà a qui el sol·liciti, el certificat corresponent sempre que, a través dels ensenyaments cursats en el sistema educatiu, s’hagi obtingut la certificació acadèmica que acrediti la superació de la totalitat dels mòduls professionals associats a les unitats de competència que conformin l'esmentat certificat de professionalitat, segons el que preveu la Disposició addicional dotzena del Reial decret 1538/2006.

Així mateix, en aplicació de l’article 52 del Reial decret 1147/2011, d’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, les persones que no superin en la seva totalitat els ensenyaments del cicle formatiu podran sol·licitar un certificat acadèmic que acrediti la superació de mòduls professionals concrets. Es farà constar la relació entre mòduls professionals (MP) superats i les unitats de competència (UC) acreditades del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

És per això, que per poder sol·licitar l’expedició del certificat de professionalitat, per part de l’alumne/a que ha fet part d’un cicle formatiu, cal que faciliti un còpia compulsada d’aquest certificat acadèmic, expedit pel Departament d’Ensenyament, amb el contingut mínim que detallat a continuació:

• Dades del centre o establiment.
• Dades de qui certifica (nom i cognoms, DNI i càrrec)
• Dades de l’alumne/a (nom, cognom, DNI/NIE)
• Dades del cicle formatiu matriculat (codi, nom, Reial decret que el regula) o bé programa formatiu (nom, ordre que el regula)
• Requisits d’accés que al·lega l’alumne/a.
• Qualificació final dels mòduls superats (MP i MPCT), (codi/ denominació/qualificació obtinguda/convocatòria/any)
• Correspondència dels mòduls professionals superats amb les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals per a l’acreditació d’unitats de competència.
• Lloc i data del certificat i signatura de qui certifica (secretari/a i director/a de l’IES) 

Via Acredita't (administracions laboral i educativa)

Mitjançant l’acreditació d’unitats de competència corresponents a un certificat de professional desprès d’haver participat en el programa Acreditat (procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència professional o vies no formals de formació) organitzat conjuntament pels departaments d’Empresa i Ocupació i Ensenyament.

Documentació acreditativa: còpia compulsada del certificat d’acreditació de les unitats de competència demostrades emès per la comissió avaluadora, d’acord amb el model que estableix cada convocatòria: model

Les persones que han participat en un procediment d’acreditació de competències en una altra comunitat autònoma han de sol·licitar l’expedició del certificat de professionalitat a l’Administració laboral de la comunitat autònoma que va convocar aquest procediment. 

Expedició d'una acreditació parcial acumulable

Les persones que han participat en accions formatives autoritzades pel SOC i han fet i superat, amb la qualificació d’aptes, part dels mòduls associats a un certificat de professionalitat sense arribar a completar-lo, tenen dret, prèvia sol·licitud de l’interessat, a l’expedició d’una acreditació parcial de les unitats de competència associades al mòduls formatius superats.

L’acumulació de les acreditacions parcials de les unitats de competència associades als  mòduls formatius que completa un certificat de professionalitat, més el mòdul de formació practica en centres de treball donen dret a l’expedició, prèvia sol·licitud de la persona interessada, del certificat de professionalitat.

Les persones que han fet la formació en més d’una comunitat autònoma han de sol·licitar l’expedició de l’acreditació parcial acumulable  a l’Administració laboral de la comunitat autònoma on va cursar cada un dels mòduls formatius i un cop expedides les acreditacions, sol·licitar el certificat de professionalitat a l’Administració laboral de la comunitat autònoma on va cursar l’últim mòdul del certificat de professionalitat sol·licitat. 

Suplement Europass als certificats de professionalitat

L’Europass  és un sistema de cinc documents que ajuden al ciutadà a presentar les seves capacitats i qualificacions de manera senzilla i fàcilment comprensible a tot Europa.

Un d’aquest cinc documents és el suplement al certificat de professionalitat. Aquest és un document informatiu i oficial elaborat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, que es pot adjuntar a un certificat de professionalitat amb l’objectiu de facilitar la comprensió a tercers, en particular a empresaris o institucions d'un altre país, del significat de les competències adquirides pel seu titular. El Suplement Europass no és un substitut del títol oficial sinó un complement informatiu en anglès i altres llengües europees que conté informació sobre les competències i els resultats d'aprenentatge adquirits; el conjunt d'ocupacions associades; els organismes d'expedició i acreditació; les formes d'obtenir el certificat o títol, el seu nivell internacional, els requisits d'entrada i les possibilitats d'accés a altres acreditacions oficials.

Aquests documents es poden trobar en castellà i angles, classificats per famílies professionals, al web del Servicio Público de Empleo Estatal a Suplementos Europass de los certificados de profesionalidad 

El mòdul de formació pràctica en centres de treball d’un certificat professionalitat 

Cada certificat de professionalitat té un mòdul de formació pràctica en centres de treball associat que no es correspon a cap unitat de competència però cal haver-lo realitzat i superat per poder obtenir el certificat de professionalitat.

Aquest mòdul s’haurà de realitzar preferentment un cop s’hagi superat la resta de mòduls formatius de cada certificat de professionalitat.

La realització d’aquest mòdul es farà a través de convenis i/o acords entre els centres formatius i els centres de treball (sense perjudici de la seva subjecció al règim contemplat per les pràctiques laborals en empreses). El/La tutor/a d’aquest mòdul serà la persona responsable d’acordar el programa formatiu amb l’empresa i de realitzar, juntament amb el/la tutor/a designat/da per l’empresa, el seguiment i l’avaluació dels alumnes. Per això, el programa formatiu inclourà criteris d’avaluació observables i mesurables.

Estaran exempts de realitzar el mòdul de pràctiques, els alumnes dels programes de formació en alternança amb el treball en l’àrea del corresponent certificat, i també les persones que puguin acreditar una experiència laboral mínima de 3 mesos que es correspongui amb les capacitats contemplades en aquest mòdul. Addicionalment, les persones que hagin obtingut l’acreditació de totes les unitats de competència d’un mateix certificat de professionalitat, a través de les convocatòries del programa Acredita't (www.gencat.cat/acreditat) també es consideraran exempts. 

Sol·licitud d’exempció del mòdul de formació pràctica

Per als cursos de formació per a l'ocupació dels nous certificats de professionalitat, els Reials decrets que els regulen estableixen que estaran exempts de fer els mòduls de formació pràctica als centres de treball els alumnes que acreditin una experiència laboral d’almenys 3 mesos, amb un mínim de 300 hores treballades en total, durant els últims 5 anys abans de la data de la sol·licitud d’exempció, i que es correspongui amb les capacitats contemplades en aquest mòdul del corresponent certificat de professionalitat.
La sol·licitud del certificat d’exempció del mòdul de pràctiques, l’haurà de presentar l’alumne/a individualment a l’entitat de formació, mitjançant model normalitzat amb el document, que acrediti l’experiència mínima requerida.
Les entitats o centres de formació recopilaran les sol·licituds d’exempció del mòdul de pràctiques del seu alumnat, i adjuntar la documentació que pertoqui, i les presentaran conjuntament als registres del SOC.
En el cas que encara no hagin assolit els 3 mesos no podran demanar l’exempció fins a completar-los.
La sol·licitud d’exempció s’ha de presentar al centre on s’està cursant el certificat de professionalitat i abans de l’inici del mòdul de formació pràctica, i el centre haurà d’adreçar la sol•licitud d’exempció a la unitat que faci les tasques de seguiment de l’acció formativa.
També es pot sol·licitar l’exempció en el mateix moment que se sol·liciti l’expedició del certificat de professionalitat, si aquest mòdul és l’únic que li manca per completar el certificat de professionalitat. Addicionalment, les persones que hagin obtingut l’acreditació de totes les unitats de competència d’un mateix certificat de professionalitat, a través de les convocatòries del programa 'Acredita't' (www.gencat.cat/acreditat) també es consideraran exemptes.
Per acreditar l’experiència laboral i estar exempts s’ha de presentar:

Els models que es poden trobar són:

 • G146NCPRO-005 Certificat d'empresa per sol·licitar l'exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball per a persones treballadores per compte propi/autònomes.

En aquest supòsit de les persones treballadores per compte propi/autònomes cal que, a més, aportin la certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d'alta a la Seguretat Social en el règim especial corresponent.

 • G146NCPRO-006 Certificat d'empresa per sol·licitar l'exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball per a persones treballadores per compte aliè.

En aquest supòsit de les persones treballadores per compte aliè cal que, a més, aportin la Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguessin afiliats, on consti l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.

Es considerarà experiència laboral a més de l’adquirida com a persona treballadora assalariada o autònoma o bé per compte propi la que s’hagi adquirit com a becari o voluntari.

 • G146NCPRO-007 Certificat d'empresa per sol·licitar l'exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball per a persones treballadores per compte aliè en empreses la raó social de les quals hagi desaparegut.  

En aquest supòsit en que l’empresa o entitat ocupadora hagi estat dissolta, les persones sol•licitants hauran d’adjuntar també l’informe de la vida laboral, i un certificat del registre competent en funció de la forma jurídica de l’empresa o entitat ocupadora i del seu àmbit territorial d’actuació (Registre Mercantil, Registre de Cooperatives, Registre d’Associacions, Registre de Fundacions...) relatiu a la inscripció de la dissolució d’aquella entitat. 

Els certificats de professionalitat derogats

La publicació dels reials decrets pels quals s’estableixen nous certificats de professionalitat corresponents a diferents famílies professionals que substitueixen a d’altres ja publicats anteriorment, té com a conseqüència la derogació dels reials decrets que regulaven aquests últims.

Els alumnes que hagin cursat i superat certificats de professionalitat derogats sencers podran sol·licitar l’expedició del certificat de professionalitat en el termini de cinc anys des de la finalització amb avaluació positiva de la formació dels esmentats certificats de professionalitat.. 

Les convalidacions

Les unitats de competència acreditades per un certificat de professionalitat o una acreditació parcial acumulable, expedida por l’administració laboral competent, seran reconegudes per l’administració educativa i convalidarà, a qui ho sol·liciti, el/s mòdul/s professional/s corresponents d’acord amb els reials decrets pels quals s’estableixen cada un dels títols de formació professional. 

Sol·licitar un certificat de professionalitat o una acreditació parcial acumulable

Les persones hauran d’omplir la sol·licitud de certificats de professionalitat o acreditacions parcials acumulables. Un cop finalitzada la sol·licitud és imprescindible imprimir-la i presentar-la per registre.

Aquesta sol·licitud s’haurà adreçar al/a la director/a del SOC, presentant-la, un cop mecanitzada i impresa, en suport paper amb la documentació complementària, l’original i una còpia, preferentment als registres de la seva  Oficina de Treball o del Servei Territorial corresponent que us indicarà la pròpia sol·licitud.

Les adreces dels Serveis Territorials són les següents:

 • Servei Territorial d’Ocupació a Barcelona Nord: c. Llull, 297, 08019 Barcelona
 • Servei Territorial d’Ocupació a Barcelona Sud: c. Llull, 297, 08019 Barcelona
 • Servei Territorial d’Ocupació a la Catalunya Central: c. Alfons XII, 13, 08240 Manresa
 • Servei Territorial d’Ocupació a Girona: plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona
 • Servei Territorial d’Ocupació a Lleida i l’Alt Pirineu: c. General Britos, 3, 25007 Lleida
 • Servei Territorial d’Ocupació a Tarragona: c. Pompeu Fabra, 1, 43004 Tarragona
 • Servei Territorial d’Ocupació a Terres de l’Ebre: c. de la Rosa, 9, 43500 Tortosa

Així mateix, es poden presentar les sol·licituds per qualsevol dels procediments administratius que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per a més informació del procés de sol·licitud, inscripció, expedició i lliurament de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables descarregueu-vos la Guia informativa sobre la tramitació via web de la sol·licitud de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables 

Les taxes

Per a l’expedició dels certificats de professionalitat o les acreditacions parcials acumulables es requereix el pagament d’unes taxes, les quanties de les quals es relacionen a continuació. Les taxes s’exigiran d’acord amb les quotes següents:

 • Quota 1. Per l'expedició de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables (per unitat)
  • Quota 1.1. Certificats de professionalitat: 55,20 euros
  • Quota 1.2. Acreditacions parcials acumulables: 47,50 euros 
    
 • Quota 2. Per l'expedició de duplicats de certificats o acreditacions (per unitat)
  • Quota 2.1. Per l'expedició de cada duplicat de certificat: 19,85 euros 
  • Quota 2.2. Per l'expedició de cada duplicat d’acreditació parcial acumulable: 12,15 euros 

La taxa s’acreditarà per part de la persona interessada a l'hora de recollir el certificat, amb el justificant de l'ingrés corresponent.

Les exempcions i bonificacions d’aquestes taxes són les següents:

Gaudiran d’exempció total de les quotes de la taxa, amb la justificació prèvia de la seva situació situació, els col·lectius següents:

a) Les persones sol·licitants membres de famílies nombroses de categoria especial.
b) Les persones que posseeixen la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
e) Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Gaudiran d’una bonificació de la quota amb la justificació prèvia de la seva situació, els col·lectius següents:

a) Els sol·licitants membres de famílies nombroses de categoria general, en un 50% de la quota.
b) Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que perceben alguna prestació econòmica, en un 50% de la quota.

Es preveu que les persones que poden acreditar el dret a tenir bonificació o exempció d’aquestes taxes ho hauran d’indicar en l’apartat corresponent de la sol·licitud.

Preguntes freqüents

 Podeu consultar algunes de les preguntes freqüents

Normativa

Els certificats de professionalitat es regulen, de manera general, mitjançant el Reial decret 34/2008, de 18 de gener,modificat pel Reial decret 1675/2010, de 18 de novembre i pel Reial decret 189/2013, de 15 de març.

També el certificats de professionalitat es regulen per l’Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.

El certificats de professionalitat estan dins del subsistema de la formació professional per l’ocupació regulat en el Reial decret 395/2007, de 23 de març.

L’estructura i el contingut de cada certificat de professionalitat es determina mitjançant un Reial decret específic per a cadascun d’ells. Per obtenir un certificat de professionalitat s’han d’haver complert tots els requisits recollits en el Reial decret corresponent.

Podeu consultar els programes i la normativa en el cercador d’especialitats del SOC, on trobareu tots els certificats de professionalitat.

A Catalunya, ha estat publicat el Decret 182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació.

Les taxes que s’apliquen per l’expedició de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables estan regulades a la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Més informació

Certificats de professionalitat: la importància d’acreditar els teus coneixements (Papers de Joventut; juliol 2012)