Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) 2013

Convocatòria 2013

El Servei d’Ocupació de Catalunya per tal d’afavorir la creació, la diversificació de l'activitat econòmica i la generació de llocs de treball, dóna continuïtat al programa d'agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL). L’objectiu del programa és dinamitzar, promoure i executar, en col·laboració amb altres actors del territori com són els agents socials, econòmics, empresarials i d’altres, les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció econòmica del territori d'actuació, mitjançant un desenvolupament socioeconòmic generador d’ocupació el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible.

 

El Departament d’Empresa i Ocupació i el Servei d’Ocupació de Catalunya  consideren que les administracions locals tenen un paper central en el procés de dinamització i desenvolupament socioeconòmic del seu territori perquè, tant el seu coneixement de les potencialitats i mancances del seu àmbit geogràfic com la seva proximitat a la ciutadania, els atorguen una posició privilegiada per tenir un paper determinant a l’hora d’impulsar aquest procés. Així, per tal de mantenir la presència de la figura de l'AODL en el conjunt del territori de Catalunya en l'actual situació socioeconòmica, enguany s'obre la possibilitat de sol·licitar aquesta subvenció per a noves contractacions.

Informació general

Els AODL són personal tècnic, titulats i titulades superiors o de grau mitjà, que treballen a temps complet en un projecte de desenvolupament local impulsat pels ens locals o per les entitats dependents o vinculades a una administració local.

 

La quantia de la subvenció pot arribar fins al 80% dels costos laborals totals de l'agent d'ocupació i desenvolupament local, amb un màxim de 27.045,55 euros l'any per cada contractació subvencionada, que es concedirà per períodes anuals, i es podrà prorrogar prèvia acreditació de l’assoliment dels objectius del període anual anterior.

Documentació

Impresos

Sol·licitud

  • G146NAODL-026 - Sol·licitud de subvenció per a la contractació d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL)
  • G146NAODL-027 - Sol·licitud de pròrroga de subvenció per a la contractació d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL)
  • G146NAODL-008 - Declaració que l'entitat utilitzarà les mesures de prevenció i detecció dels casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe.
  • G146NAODL-023 - Declaració de comptabilitat separada
  • G146NAODL-024 - Declaració de documentació ja presentada

Justificació

  • G146NAODL-028 - Certificat per a la justificació econòmica. Agents d'ocupació i desenvolupament local
  • G146NAODL-029 - Relació de despeses dels Agents d'ocupació i desenvolupament local
  • G146NAODL-039 - Dades empreses projectes AODL

Entitats beneficiàries

Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles.

Finançament

966.000 euros (per a la contractació d'agents d'ocupació i desenvolupament local 2013)

3.500.000 euros (per a la pròrroga dels agents d'ocupació i desenvolupament local)

Data límit de presentació de sol·licituds

A partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i fins a l'11 d'octubre de 2013.

Termini d'execució

Els agents d'ocupació i desenvolupament local s'hauran de contractar a partir de la data de la resolució d'atorgament, dins l'exercici 2013, i el seu període d'execució serà d'un any comptador a partir de la data d'inici del contracte laboral. Les pròrrogues d'agents d'ocupació i desenvolupament local es podran iniciar, un cop oberta la convocatòria, a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud (llevat l'excepcionalitat prevista a la disposició transitòria de l’Ordre EMO/207/2013, de 2 de setembre dins l’exercici 2013, i tindran una durada màxima d'un any.

Normativa

  • Ordre EMO/207/2013, de 2 de setembre, de modificació de l'Ordre EMO/349/2012, de 31 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions destinades al Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local per a l'any 2013.
  • Ordre EMO/349/2012, de 31 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local.

Contacte

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a programes.pdl.soc@gencat.cat