Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Comunicació de la contractació: CONTRAT@

Què és Contrat@?

És un servei web que permet als empresaris que actuen en nom propi, i a les empreses i els professionals col·legiats que actuïn en representació de tercers, comunicar el contingut bàsic de la contractació laboral al Servei Públic d'Ocupació des del seu propi despatx o seu professional. Contrat@ permet comunicar les dades de contractes, còpies bàsiques, pròrrogues, conversions, crides de fixos discontinus i pactes d'hores complementàries.

Què cal fer per accedir-hi?

Per comunicar la contractació laboral l'entitat ha de sol·licitar prèviament una autorització administrativa.
La concessió de l'autorització administrativa resta condicionada a la presentació, a l'Oficina de Treball, de la sol·licitud i la documentació corresponent.
Un cop concedida s'informa d’aquest fet a través del correu electrònic i a partir d'aquest moment ja es pot comunicar la contractació.

Com sol·licitar la autorització

Podeu sol·licitar l'autorització: Contrat@

Termini presentació

El termini de presentació de la sol·licitud de l’autorització és de 30 dies naturals.

Lloc de presentació

Un cop emplenada la sol·licitud d’autorització, l'entitat sol·licitant (empresa o col·legiat professional) ha de presentar dues còpies, signades i segellades, a l'Oficina de Treball que prèviament hagi seleccionat com a lloc de presentació, juntament amb la documentació requerida al document de sol·licitud imprès, segons la modalitat d’autorització sol·licitada.

Per saber quina és l'Oficina de Treball que us correspon d’acord amb el codi postal del vostre domicili fiscal aquí

Obligacions com a entitat autoritzada a Contrat@: clàusules i condicions

La sol·licitud d'autorització representa l'acceptació de les clàusules i condicions següents des del moment en què els serveis públics d'ocupació concedeixen l'autorització:

1. Es coneixen i s'accepten les condicions a què s'haurà d'ajustar l'ús de l'aplicació de comunicació de la contractació laboral mitjançant Internet.
2. Les empreses i els col·legiats professionals vetllaran per la protecció de les dades que gestionin, amb subjecció a les lleis i, en particular, a la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre (BOE de 14 desembre), de regulació i tractament automatitzat de dades de caràcter personal i a les seves disposicions d'aplicació i desenvolupament.
3. Els col·legiats professionals i les empreses que actuen en nom de tercers que hagin estat autoritzats, han de tenir la representació de les empreses en el nom de les quals actuen, en els termes establerts a la Llei, i els Serveis Públics d’Ocupació podran instar-los l'acreditació d'aquesta representació en qualsevol moment.
4. L'empresa autoritzada pot tenir, a més d'usuari principal, tants usuaris associats com vulgui. Per accedir a l'aplicació, l'usuari principal s'ha d'identificar amb el CIF/NIF/NIE de l'empresa i amb la seva clau personal. L'usuari associat s'identifica amb el seu NIF/NIE i la seva clau personal. La clau personal és confidencial i intransferible i els usuaris es fan responsables de l'ús correcte d'aquesta; en un altre cas, es podran exigir les responsabilitats de tot tipus en què es pugui haver incorregut per aquests incompliments, a través del procediment corresponent.
Aquestes claus d'accés formen els elements de seguretat que permeten autentificar i protegir l'accés al sistema. En dur a terme qualsevol procés de l'aplicació, les claus fan de signatura d'aquesta tramesa.
5. Aquesta autorització queda referida no només per al codi de compte de cotització per al qual se sol·liciti l'autorització, sinó també per a tots els comptes de cotització que estiguin relacionats amb aquest CIF/NIF/NIE.
6. L'autorització concedida es mantindrà mentre es compleixin les condicions fixades en la resolució de concessió.
7. El termini per fer les comunicacions dels contractes laborals serà dels 10 dies següents a la concertació del contracte de treball, d'acord ambel que estableix l'article 32.1 i 33 de la Llei 14/2000, de 20 desembre (BOE de 30 desembre), de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.
8. El sistema informàtic dels Serveis Públics d’Ocupació deixarà constància a través de la clau d'accés de tots els processos duts a terme per les empreses i els col·legiats professionals.
9. S'assignarà una "empremta digital" que permeti garantir que les dades del procés no han estat alterades a les comunicacions confirmades pels Serveis Públics d’Ocupació.
10. La normativa legal que regula l'ús de l'aplicació de comunicació de la contractació laboral a través d'Internet és el Reial decret 1424/2002, de 27 de desembre i l'Ordre TAS/770/2003, de 14 de març, modificada per l'Ordre ESS/1727/2013, de 17 de setembre.

Normativa

  • Reial decret 1424/2002, de 27 de desembre, que regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les còpies bàsiques als Serveis Públics d’Ocupació i l'ús dels seus mitjans telemàtics.
  • Ordre TAS/770/2003, de 14 de març, actualitzada per l'Ordre ESS/1727/2013, de 17 de setembre, que desenvolupa el Reial decret 1424/2002 que regula la comunicació del contingut dels contractes i de les còpies bàsiques als Serveis Públics d’Ocupació i l'ús dels mitjas telemàtics.
  • Ordre TRE/244/2007, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el contingut dels contractes de treball i les seves còpies bàsiques, a l’àmbit de Catalunya.

Més informació

Preguntes més freqüents

Altres enllaços d’interès

- Per saber quina modalitat de contracte és la més adient. Contracte pas a pas

- Per conèixer les diferents modalitats de contractes i les bonificacions vigents

- Guia de contractes

- Bonificacions de contractes

- Consultes sobre contractació al Servicio Público de Empleo Estatal