Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Programa Treball i Formació  

Convocatòria 2016

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya obre la convocatòria per a l'any 2016 per presentar les sol·licituds de subvencions destinades a la contractació de persones en situació d'atur en el marc del programa Treball i Formació 2016 d''acord amb les línies següents: 
Línia A: accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d'atur no perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment més grans de 45 anys (PANP) 
Línia B: accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (PRMI) 
Línia C: accions de coordinació i suport tècnic. 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes de treball d'una durada de 6 o 12 mesos a jornada completa, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic d'una durada de 7 o 12 mesos a jornada completa (personal propi o de nova contractació)

Impresos

Sol·licitud per Internet

AVÍS: Disponible a l’EACAT el formulari de sol·licitud per a les administracions locals

A l'espai Tràmits de la Generalitat de Catalunya

Impresos adjunts a la sol·licitud

> G146NPTIF-014 Memòria de la convocatòria 2016
> G146NPTIF-016 Annex de dades específiques. Sol·licitud de subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació amb entitats sense ànim de lucre

Documentació opcional

- Si escau, còpia del NIF o NIE de la persona representant legal de l'entitat (en cas que no s'autoritizi al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a obtenir la informació per mitjans electrònics)
- Si escau, còpia compulsada o digitalitzada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud (en el cas que no s'hagi inscrit en un registre públic o bé en el Registre electrònic general de representació)
- Si escau, F06027/F0651 Sol·licitud de transferència bancària (si és el primer cop, han transcorregut més de 5 anys, o bé o s’han modificat les dades)
- Si escau, documentació acreditativa de la prerrogativa especial negociada amb l’Administració a causa d’una pròrroga, ajornament, moratòria, o qualsevol altra condició especial en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social.
- En cas que l’entitat sol·licitant sigui un organisme autònom o altres entitats jurídiques de creació voluntària, dependents o vinculades a una administració local, l'acord o acords municipals pels quals es decideix la seva creació, els estatuts i/o altres documents fundacionals (només si aquesta documentació no ha estat publicada en un butlletí oficial) 

Documentació i guies 

Guió proposta formativa de les accions autoritzades

Entitats acreditades per a la impartició d’especialitats formatives d’ús general (Última actualització: 15/11/2016)

Guia de prescripcions tècniques Programa Treball i Formació 2016

Entitats beneficiàries

- Els ajuntaments i els consells comarcals, o en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o bé les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o que hi estan vinculades (línies A, B i C)
 
- Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya (línia B)

Persones destinatàries

Línia A: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de persones en situació d'atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació (PANP):
- Prioritàriament per a persones de 55 anys o més, les contractacions de 12 mesos de durada a jornada completa.
- Prioritàriament per a persones d'entre 45 i 54 anys, les contractacions de 6 mesos de durada a jornada completa. 
 
Línia B: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (PRMI):
- Prioritàriament per a persones de 55 anys o més, les contractacions de 12 mesos de durada a jornada completa.
- Per a persones menors de 55 anys, les contractacions de 6 mesos de durada a jornada completa.

Pressupost

Línia A: PANP
25.000.000 euros
Programa Operatiu FSE de Catalunya 204-2020 del Fons Social Europeu, cofinançament del 50%
 
Línia B: PRMI
15.000.000 euros
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social - Conferència Sectorial

Data límit de presentació de sol·licituds

24 de novembre de 2016 inclòs

Inici dels projectes/accions

Lses accions d'experiència laboral de les línies A i B s'han d’iniciar, com a màxim, el 31 de desembre de 2016 (inclòs), i el programa es pot considerar iniciat amb la contractació laboral de, com a mínim, una persona.

La resta de contractes de treball es poden iniciar, com a màxim, el 31 de gener de 2017 (inclòs) 

Termini dels projectes/accions

- Les accions d’experiència laboral i accions de formació vinculades als contractes de treball de 6 mesos, han de finalitzar, com a màxim, el 30 de juliol de 2017 inclòs.
- Les accions d’experiència laboral i accions de formació vinculades als contractes de treball de 12 mesos, han de finalitzar, com a màxim, el 30 de gener de 2018 inclòs.
- Les accions de coordinació i suport tècnic han de finalitzar, com a màxim, el 30 d’agost de 2017 si estan vinculades a contractes de treball exclusivament de 6 mesos; o bé, com a màxim, el 30 de gener de 2018 inclòs, si estan vinculades a contractes de treball de 12 mesos.

Normativa

  • Resolució TSF/2566/2016, de 15 de novembre, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds del Programa Treball i Formació que preveu la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre.
    Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació.
  • Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació.

Més informació

Acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Barcelona, 7 de setembre de 2016)

Contacte

Bústia de consulta: treballiformacio.soc@gencat.cat 

Indiqueu de forma clara i entenedora el motiu de la consulta o bé l'assumpte del correu. Feu constar el nom i el NIF de l’entitat, la persona i el telèfon de contacte, i si escau, el número de la sol·licitud generat per l’aplicació.