Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Programa de Formació amb compromís de contractació

Convocatòria 2016

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ofereix, mitjançant el programa Formació amb Compromís de Contractació, subvencions per a entitats i centres de formació inscrits/acreditats al Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per realitzar accions de formació per a l'ocupació amb la modalitat de compromís de contractació quan es comprometin a inserir en empreses, com a mínim, el 60% de l’alumnat atorgat i que aquest alumnat contractat finalitzi la formació objecte de la subvenció (o hagi assistit almenys al 75% de l’acció formativa) i que cobreixi un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda. El programa Formació amb Compromís de Contractació (FCC) s’emmarca dins la formació per a l'ocupació adreçada prioritàriament a persones desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Documentació i impresos

Impresos adjunts al de sol·licitud

  • G146NFO-207 Informe motivat del projecte formatiu de la subvenció
  • G146NFO-358 Declaracions responsables dels membres associats/agrupats a l’entitat sol·licitant
  • G146NFO-361  Acord de col·laboració per a accions formatives per a entitats associades/agrupades
  • G146NFO-360  Acció sol·licitada no mecanitzada (en el cas que la sol·licitud no estigui mecanitzada mitjançant el sistema informàtic del SOC 

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud

En funció dels casos específics, també s'han d'adjuntar els documents que figuren en l'apartat IV "Documentació annexa a aquesta sol·licitud" G146NFO-351

Guies

Guia per a la gestió d’accions de formació per a l’ocupació, convocatòria Formació amb compromís de contractació, 2016

Preguntes més  freqüents

Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'una subvenció per a la realització de les accions formatives les entitats següents: centres i entitats de formació, inscrits al registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. També entitats amb personalitat jurídica pròpia en què hi hagi membres associats de l’entitat beneficiària que es comprometin a efectuar activitats que fonamentin la subvenció.

Persones destinatàries

Les accions de formació s’adrecen prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), que han de ser com a mínim el 80% dels participants en l'acció formativa sol·licitada, sens perjudici de la participació de persones treballadores ocupades i inscrites a les oficines de treball.
En aquest sentit, l’empresa que realitzi la contractació pot proposar la participació de persones treballadores pròpies que s’hagin incorporat en els darrers 3 mesos a l’empresa o bé requereixin la formació específica impartida en el marc d’aquesta Ordre per necessitat d’adaptació al lloc de treball.

Pressupost  

2.800.000 euros

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (CS)

Data límit de presentació de sol·licituds 

Des del 8 de juliol de 2016 fins al 19 de juliol de 2016 (inclòs)

Inici de les accions

Màxim el 30 de desembre de 2016

Termini de les accions

Les accions formatives que obtinguin subvenció han de començar, un cop es notifiqui la resolució d'atorgament, abans del 30 de desembre de 2016 i acabar com a màxim el 31 d'octubre de 2017. 

Normativa

  • Resolució TSF/1664/2016, de 4 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions destinades a les actuacions del Programa de Formació amb Compromís de Contractació gestionat per entitats de formació (FCC 2016)
  • Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa de formació amb compromís de contractació gestionat per entitats de formació i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

Aquesta Ordre inclou una relació de la resta de la normativa aplicable per a la realització i justificació de les accions subvencionables.

Més informació

Contacte

Bústia de consulta: qualificacio.soc@gencat.cat

Feu constar el nom i el NIF de l’entitat, la persona i el telèfon de contacte.
L'horari d'atenció de la bústia és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Les consultes i les peticions rebudes més tard d'aquest horari s'atendran l'endemà.