Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

PROJECTES SINGULARS - GARANTIA JUVENIL

Convocatòria 2015

L’objectiu dels projectes singulars és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves desocupades i no integrades en el sistema d’educació o bé de formació, mitjançant una o més actuacions incloses en els quatre blocs de mesures en què s’estructura el Catàleg del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

1. Mesures de suport a l’activació: accions d'assessorament individualitzat, d'orientació professional, informació laboral i acompanyament en la cerca d'ocupació.

2. Mesures de millora de l’ocupabilitat: formació, especialment en idiomes i TIC; pràctiques no laborals en empreses; impuls de la formació professionaldual a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge; formació per obtenir certificats de professionalitat; programes mixtos d'ocupació i formació; programes de mobilitat per millorar les competències professionals.

3. Mesures de foment de l’emprenedoria:ajuts a l'autoocupació; assessorament per a l'autoocupació i la creació d'empreses; formació per l'emprenedoria i promoció de la cultura emprenedora; mesures per afavorir l'autoocupació i l'emprenedoria col·lectiva en el marc de l'economia social.
 
4. Mesures de suport a la contractació: ajuts a l'ocupació per a la contractació de joves durant un període superior a 6 mesos; foment de l'ocupació per a les persones joves investigadores;foment de l'economia social.

Documentació i impresos

Sol·licitud:

Les entitats que no siguin de titularitat pública han de fer arribar  el formulari de sol·licitud, en format paper i per registre.

Les entitats locals i les seves entitats adscrites o vinculades ha de fer arribar  el formulari de sol·licitud mitjançant EACAT.

Sol·licitud

- G146NPSING-001  Formulari sol·licitud i annexos
- G146NPSING-002 Declaració responsable
- G146NPSING-003 Declaració responsable sobre retribucions
- G146NPSING-004 Document d’agrupació d’entitats
- G146NPSING-005 Document de coordinació i cooperació amb agents del territori
- Full de domiciliació bancària
- G146NPSING-006 Model d’acceptació, reformulació o desistiment
 
Guies
Guia de sol·licitud dels projectes singulars 2015 - Garantia Juvenil
Guia de sistemes de simplificació econòmica- Garantia Juvenil
Guia d'execució dels projectes singulars 2015 - Garantia Juvenil; Annex 1; Annex 1.1; Annexos 2 - 9
Annex: Incidentats Galileu
 
Indicadors
Indicadors mensuals (document per omplir)
 
Manuals
Manual de Registre a Galileu dels Projectes Singulars - Garantia Juvenil
Manual per sol·licitar accions de formació a mida en l'aplicació informatica GIA (Gestió integrada d'accions) - Projectes singulars Garantia Juvenil
 
Documents de suport
Sistema Nacional de la Garantía Juvenil. Manual de usuario solicitante, beneficiario de la GJ
Guía para activar el usuario

Entitats beneficiàries

a. Les entitats de titularitat pública o privada amb centre de treball o establiment operatiu a Catalunya.

b. els ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc) hauran de col·laborar i coordinar-se per presentar un projecte en comú.
 
En el cas que l’entitat beneficiaria sigui una entitat pública i vulgui executar les actuacions mitjançant un ens instrumentals, haurà d’indicar de manera expressa l’entitat que actuarà com a mitjà propi.
 
c. Organitzacions sindicals i patronals.

d. Qualsevol altra entitat o empresa que dugui a terme una activitat necessària per a la realització del projecte i que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte.
 
Aquest fet s’haurà de fer constar expressament a la sol·licitud, indicant els compromisos d’execució que assumeix cadascun dels membres de l’agrupació, com també l’import de la subvenció a aplicar a cadascun d’ells, que tindran igualment la condició de beneficiari. Així mateix, s’haurà de nombrar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir amb les obligacions que corresponen a l’agrupació.  
L’agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagi finalitzat el termini de prescripció establert als articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Persones destinatàries

Les persones joves que estiguin inscrites al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la Resolució positiva prèvia a la seva incorporació al programa i que compleixin els requisits següents:
 
• Tenir més de 16 anys i menys de 30, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
• No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
• No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
• No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

Pressupost

21.815.142 euros

Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 - FSE

Termini de presentació de les sol·licitus

10 de novembre de 2015

Inici dels projectes/accions

Les entitats que resultin beneficiàries de l'atorgament, hauran d’iniciar el projecte a partir de la data de notificació de la Resolució d’atorgament, i com a màxim el 30 de desembre de 2015.

Termini dels projectes/accions

Totes les accions hauran de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2016.

Normativa

  • Ordre EMO/322/2015, de 14 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015

Contacte

Àrea d'Ocupació Juvenil del SOC, bústia de contacte singulars.gj.soc@gencat.cat

Més informació

Preguntes més freqüents. Projectes singulars 2015 (Data d'actualització: 5/11/2015