Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

PROGRAMA D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ

Convocatòria 2015

En el marc del programa d’orientació i acompanyament a la inserció es duen a terme actuacions que, mitjançant la informació, orientació i/o motivació, possibiliten la millora de la posició en el mercat de treball de les persones demandants d’ocupació i faciliten la detecció i dinamització d’iniciatives d’autoocupació.

Aquestes actuacions inclouen serveis d’orientació i informació per a l’ocupació i l’autoocupació, la millora de les competències personals i la promoció d’actuacions de prospecció del mercat de treball per facilitar la inserció laboral.

Documentació i impresos

Guia de sol·licitud de programa d’accions d’orientació i acompanyament a la inserció 2015

Sol·licitud per internet: https://seu.gencat.cat

Imprès de sol·licitud:https://seu.gencat.cat

Impresos adjunts al de sol·licitud

G146NOP-144 - Annex dades específiques
G146NOP-145 - Annex punt d’actuació
G146NOP-146 - Annex declaració de més de 15 punts d'actuació

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud

 • Memòria.
 • Acreditació de disponibilitat immediata del/s local/s en què se sol·licita fer les actuacions, mitjançant còpia compulsada de la propietat del local o arrendament, o bé acord de disponibilitat signat per la persona propietària en el supòsit d’atorgament de subvenció que doni cobertura al període d'execució del programa i on constin les instal·lacions a disposició del programa.
 • Material tècnic (en suport USB en cas de tramitació presencial) tant pel que fa al material d’ús del personal tècnic com al material que utilitza la persona usuària.
 • Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d’acord amb el model del Departament d’Economia i Coneixement (només en cas de canvi de dades, si és el primer cop que se sol·licita un ajut al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, si han transcorregut més de 5 anys o s’ha modificat el seu contingut) 
 • Original i fotocòpia o bé còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s’ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. 
 • En el cas de les societats civils, original i fotocòpia o bé còpia compulsada de l’escriptura pública o contracte de constitució i dels estatuts.
 • Les entitats que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social, caldrà que aportin documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.

En cas que la documentació es presenti per mitjans telemàtics:

 • No s’ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de l’entitat  representada.
 • Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents en substitució de les còpies compulsades, d’acord amb el que preveu l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l’ús de la signatura electrònica corresponent.

Guies

- Guia de gestió del procediment. Programa d’orientació 2015
- Manual GIA: alta del personal del punt d’actuació, 2015
- Manual GIA: gestió de l'agenda del punt d’actuació, 2015

Justificació econòmica

 • G143NOP-205 Guia d'ajut emplenament justificació econòmica programa d'orientació 2015
 • G146NOP-154 Justificació programa orientació
 • G146NOP-155 Declaració documentació original
 • G146NOP-156 Declaració finalització de les actuacions
 • G146NOP-206 Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF en concepte de factures (professionals independents, lloguers, etc.)
 • G146NOP-207 Declaració d'imports d'Hisenda (IRPF Treballadors)
 • G146NOP-208 Declaració responsable sobre retribucions òrgans de direcció i/o administració

- Guia per a la justificació econòmica de les accions d'orientació i acompanyament a la inserció 2015

Entitats beneficiàries

Entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre. 

Persones destinatàries

Persones demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Pressupost

6.241.000 euros - Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social - CS

Data límit de presentació de sol·licituds

4 de setembre de 2015

Inici dels projectes/accions

Les accions subvencionables s’hauran d’iniciar com a màxim l'11 de desembre de 2015, prèvia presentació de la documentació prevista a la base 15 de l'Ordre EMO/228/2015, de 17 de juliol.

Normativa

 • Ordre EMO/228/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Contacte

Bústia de consulta: orienta.soc@gencat.cat