Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Programa Treball i Formació  

Convocatòria 2015

 L'objectiu d'aquest Programa és afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones aturades, prioritàriament a les persones de 45 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi, mitjançant la realització de tres tipus d'accions:
 
• Accions d'experiència laboral que consisteixen en la contractació laboral dels/de les participants per part de les entitats beneficiàries per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social, durant 6 mesos a jornada completa.
 
• Accions formatives, entre 80 i 120 hores de durada, d'assistència obligatòria per part dels/de les participants durant la jornada laboral.
 
• Accions de coordinació i prospecció d'empreses a realitzar per part de les entitats beneficiàries mitjançant la contractació de personal tècnic per a facilitar a les entitats locals la gestió del programa i donar suport als processos ocupacionals que realitzen els/les participants al llarg del Programa, durant 7 mesos al 70% de la jornada.

Impresos

Sol·licitud per Internet

El formulari de sol·licitud, així com el guió de la memòria i la informació per a trametre les sol·licituds, està disponible a la web del SOC, mitjançant l’aplicació de 'Subvencions de projectes i accions per a l’ocupació'
 
Impresos adjunts a la sol·licitud
 
• Si no s'ha presentat amb anterioritat al SOC o se'n volen modificar les dades, full de domiciliació bancària, segons model del Departament d'Economia i Coneixement.
• Memòria del/dels projecte/s d'experiència laboral i formació.
• Memòria del l'acció de coordinació i prospecció d’empreses, si escau.
• Si es té concedida una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial respecte les obligacions amb la Seguretat Social, de les obligacions tributàries de l'Estat i amb la Generalitat, documentació acreditativa d'aquestes circumstàncies.
• Si s'és un organisme autònom o altra entitat jurídica de creació voluntària, dependent o vinculada a una administració local, l'acord o acords pels quals es decideix la seva creació i els estatuts i/o altres documents fundacionals, i les seves modificacions no estan publicats en un butlletí oficial, documentació acreditativa d'aquests.

Documentació i guies 

Guia de prescripcions tècniques Programa Treball i Formació PANP 2015 (Actualització: 17/11/2015)

Accions formatives

Entitats acreditades per a la impartició de certificats de professionalitat - 2015

Gestió de les contractacions

Les entitats beneficiàries han d’informar les dades dels contractes de treball subvencionats corresponents a les accions d’experiència laboral i, si escau, els projectes de coordinació i prospecció d’empreses (base 14.7 de l’Ordre) a través de la funcionalitat anomenada Gestió de les ConTRactacions (CTR). Aquesta nova funcionalitat permet generar el certificat que s’ha de lliurar al SOC per tal d’acreditar l’inici del programa. El certificat d’inici ha d’estar signat digitalment i s’ha de trametre a través de l’EACAT juntament amb la documentació descrita a la Guia de prescripcions tècniques.

Accés a CTR: Subvencions de projectes i actuacions per l’ocupació  (Requisits mínims: Internet Explorer versió 7 o superior, Firefox i Chrome) 

Entitats beneficiàries

a) Els ajuntaments de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells, que es determinin en la distribució territorial de cada convocatòria.

b) Els consells comarcals de Catalunya, o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells, que es determinin en la distribució territorial de cada convocatòria.

En cas que els ajuntaments o consells comarcals hagin delegat la gestió de les polítiques actives d’ocupació o promoció econòmica del seu àmbit territorial en altres entitats de caràcter supralocal, podran ser aquestes últimes les que sol·licitin i gestionin els seus projectes.

Persones destinatàries

Les persones en situació d'atur, prioritàriament les de 45 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi. 
En qualsevol cas, les persones a contractar en el marc d’aquest programa han de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

Pressupost

20.642.500,00 euros
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (Conferència Sectorial)

Data límit de presentació de sol·licituds

29 de juliol de 2015

Inici dels projectes/accions

Els contractes de treball corresponents a les accions d’experiència laboral s’hauran d’iniciar com a màxim el 16 d’octubre de 2015 i hauran de finalitzar com a màxim el 15 d’abril de 2016.

Els projectes de coordinació i prospecció d’empreses s’hauran d’iniciar com a màxim el 16 d’octubre de 2015 i hauran de finalitzar com a màxim el 15 de maig de 2016. 

Termini dels projectes/accions

El termini d’execució de les accions d’experiència laboral i formació és, com a màxim, el 15 d'abril de 2016.

El termini d’execució de les accions de coordinació i prospecció és, com a màxim, el 15 de maig de 2016.

Normativa

  • Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i  s’obre la convocatòria per a l’any 2015.
  • Resolució EMO/1648/2015, de 17 de juliol, per la qual s'amplien els terminis d'execució del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, que preveu l'article 6 de l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny.

Contacte

Bústia de consulta: treballiformacio.soc@gencat.cat

Indiqueu de forma clara i entenedora el motiu de la consulta o bé l'assumpte del correu. Feu constar el nom i el NIF de l’entitat, la persona i el telèfon de contacte, i si escau, el número de la sol·licitud generat per l’aplicació.