Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

FORMACIÓ D’OFERTA (FOAP)

Convocatòria 2015

La formació d'oferta té com a finalitat oferir a les persones treballadores, prioritàriament a les que es troben en situació de desocupació, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i, d'aquesta manera, afavorir la seva qualificació i promoció professional, com també la productivitat i la competitivitat de les empreses. 

Es poden dur a terme les accions formatives següents:

a. Especialitats adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat que es programin completes.
b. Especialitats del fitxer d’especialitats del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya no adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat.

La unitat mínima de sol·licitud, valoració i atorgament és sempre un certificat de professionalitat complet o, altrament, l'especialitat no adreçada a l'obtenció de certificat de professionalitat. Només es poden sol·licitar les especialitats que surten convocades a cada comarca o unitat territorial, incloses a l’Annex 6 de l' Ordre EMO/360/2015. 

Sol·licitud per Internet

Els impresos de sol·licitud estan disponibles a la Seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat
 
Entitats de formació en general

Formulari sol·licitud: G146NFO-364-00 - Annex de dades específiques, mitjançant el Canal Empresa

Entitats locals i les seves entitats adscrites o vinculades

- Formulari sol·licitud EACAT (plataforma EACAT)

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud

Les accions formatives es gestionenen a través de l'aplicació Gestió Integrada d'Accions - GIA, però els formularis de sol·licitud a traveés del portal Canal Empresa (entitats privades) o bé EACAT (entitats locals). A totes dues plataformes s'hi accedeix des de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat)

1. En el  cas de sol·licitar accions formatives corresponents a alguna especialitat d’idiomes (annex 7 de l’Ordre EMO/360/2015 que regula la convocatòria) o vinculada a la formació d’ofimàtica (annex 8), cal adjuntar: 

G146NFO-365-00 Declaracions responsables per a determinades especialitats en la convocatòria de Formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP-2015)

2. En el cas que una entitat no hagi dut a terme accions de formació subvencionades de les convocatòries de Formació d’oferta en àrees prioritàries en el període de tres anys anteriors a la convocatòria actual, cal adjuntar:

G146NFO-366-00 Declaració sobre l’activitat de l’entitat en polítiques d’ocupació, la seva capacitat i la seva vinculació al sector professional. 

3. En el cas de les empreses associades, agremiades o vinculades a l’entitat sol·licitant que executin alguna part formativa, cal adjuntar obligatòriament s:

G146NFO-367-00 Declaracions responsables per a entitats agremiades, vinculades o associades, convocatòria 2015. 
G146NFO-368-00 Conveni on consta l’actuació que desenvoluparà cadascuna de les empreses associades en relació amb la subvenció i les seves relacions, com també els drets, obligacions i responsabilitats de cadascuna.  

4. En cas de canvi de dades o bé si és el primer cop que se sol·licita un ajut o subvenció al SOC o a la Generalitat:
 
- Sol·licitud de transferència bancària

5. En el cas de les entitats que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial: 
 
- la documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial

Guies

- Guia per a la gestió i la justificació de les accions formatives de la convocatòria - FOAP 2015

Entitats beneficiàries

Poden accedir a les subvencions previstes en aquestes bases les següents entitats, que a data de publicació de la convocatòria estiguin inscrites i/o acreditades en l'especialitat sol·licitada, o hagin efectuat sol·licitud d’inscripció i/o acreditació i hagin pagat la taxa corresponent (Annex 1 base 2 Entitats beneficiàries):

a) Les entitats de formació.
b) Les administracions públiques d’àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o vinculades, amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació. 

Persones destinatàries

Prioritàriament les persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO). 

Els col·lectius prioritaris són els següents:

  • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys)
  • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret
  • Persones amb baixa qualificació professional
  • Els joves menors de 30 anys

Pressupost

43.380.000 euros

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (CS)

Data límit de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 fins al 22 de setembre de 2015, ambdós inclosos

Inici dels projectes/accions

Les entitats beneficiàries podran iniciar les accions formatives a partir de la data de notificació de la Resolució d’atorgament i, com a mínim, una de les accions subvencionades l'haurà d'iniciar abans del 31 de desembre de 2015. 

Termini dels projectes/accions

Les accions que obtinguin subvenció han de finalitzar com a màxim el 30 d’octubre de 2016.

Certificacions recomanades pel SOC en llengua estrangera

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya recomana algunes de les certificacions equivalents a un nivell del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües estrangeres. Consulteu el document

Normativa

  • Resolució EMO/2673/2015, de 20 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions previstes per l'Ordre EMO/260/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015 (FOAP 2015)
  • Ordre EMO/260/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l'any 2015 (FOAP 2015).

 Aquesta Ordre inclou una relació de la normativa aplicable per executar i justificar les accions subvencionables. 

Contacte

Bústia de contacte: qualificacio.soc@gencat.cat