Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball   

Convocatòria 2015

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre una nova convocatòria per concedir subvencions amb l’objectiu d’incentivar la contractació i la creació d’ocupació de les persones majors de 45 anys que,es troben en situació d'atur, i per tant apartades del mercat laboral i amb dificultats per  reincorporar-s'hi. 

Documentació i impresos

El formulari en format PDF que s’ha de presentar per sol·licitar la subvenció es troba a disposició de les persones interessades a la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat

Trobareu aquest model normalitzat del formulari de sol·licitud i la informació necessària per poder fer la tramesa telemàtica fent una cerca de la convocatòria a través de l’opció “Tràmits” (per exemple: majors de 45 anys)

Documents adjunts a la sol·licitud

  • G146NFIN-001-00 Annex dades específiques
  • F06027/F0651 Sol·licitud de transferència bancària
  • G146NIA-196 Declaració genèrica en relació amb les mesures de prevenció i detecció dels casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud 

- Contracte de treball signat per les parts, d’acord amb els requisits previstos a les bases 6 i 22.2 de l'Ordre EMO/311/2015, degudament comunicat mitjançat Contrat@. 

Les persones treballadores poden acreditar la condició de 6 mesos continuats en situació d’atur, i la inscripció com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la data immediatament anterior a la de signatura del contracte amb un certificat emès per la seva Oficina de Treball.

- Informe de dades per a la cotització a la Seguretat Social (IDC), degudament signat.

- Documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s’ha inscrit en un registre públic o bé en el Registre electrònic general de representació. 

Les persones físiques i jurídiques que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o bé qualsevol altra condició especial en relació amb els deutes tributaris i/o de la Seguretat Social, cal que aportin la documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.

Documentació fase de justificació econòmica

  • G146NFIN-002 Declaració de les actuacions subvencionables per al foment de la incorporació de majors de 45 anys    
  • G146NFIN-003 Annex a la declaració     
  • G146NFIN-004 Renúncia a la subvenció

Beneficiaris de la subvenció

Les persones físiques i jurídiques amb capacitat per contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya; no es consideren entitats beneficiàries les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

Persones destinatàries 

Les persones treballadores majors de 45 anys, que es trobin en situació d'atur (període de 6 mesos seguits), inscrites com a demandants d’ocupació no ocupadesal Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Pressupost

2015: 1.000.000 euros
2016: 1.000.000 euros
 
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social - CS 

Data límit de presentació de sol·licituds

Des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i fins al 30 de novembre de 2015.

El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2016 serà des de l’1 de gener de 2016 i fins al 30 de novembre de 2016.

Inici dels projectes/accions

Les persones i entitats interessades poden adreçar-se a les oficines de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per obtenir assessorament respecte de les condicions del contracte a formalitzar, i especialment sobre la cerca de persones candidates majors de 45 anys. 

Termini d'execució dels projectes

Els ajuts a la contractació subvencionables previstos es corresponen als contractes subscrits:
 
-  Per a la convocatòria de 2015, des de l’endemà de la publicació de l'Ordre EMO 311/2015 fins al 30 de novembre de 2015. 
 
- Per a la convocatòria de 2016, des de l’1 de desembre de 2015 fins al 30 de novembre de 2016. 

Normativa

  • Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys al mercat de treball, s’obre la convocatòria per a l’any 2015 i s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2016.

Contacte

Oficines de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Bústia de consulta: treballiformacio.soc@gencat.cat