Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

FORMACIÓ D’OFERTA

Convocatòria 2014

La formació d'oferta té com a finalitat oferir a les persones treballadores, prioritàriament a les que es troben en situació de desocupació, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral.

Es poden sol·licitar subvencions per dur a terme les següents tipologies d’accions formatives:

a. Especialitats adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat que es programin completes (mòduls formatius, formació complementària i mòdul de formació pràctica en empresa).
b. Especialitats convocades del fitxer d’especialitats del Servei d’Ocupació de Catalunya no adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions públiques destinades a la realització d’accions formatives en àrees professionals prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadors en situació de desocupació.

Sol·licitud per Internet

 • Sol·licitar per a les entitats de formació: Canal Empresa
 • Sol·licitar per a les entitats locals: EACAT

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud

Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es detalla a continuació: 

Per a les entitats que accedeixin  pel Canal Empresa també cal adjuntar el següent imprès: 

G146NFO-340 Annex de dades específiques. Sol·licitud convocatòria Formació d'Oferta
 
En el cas que se sol·liciti alguna especialitat d’idiomes (annex 8 de l’Ordre) o vinculada a la formació d’ofimàtica (annex 9) cal adjuntar: 

 • G146NFO-338 Declaracions responsables per a determinades especialitats formatives sol·licitades en la convocatòria de Formació d'oferta en àrees prioritàries

En el cas que l’entitat no hagi estat beneficiària d’accions de formació subvencionades de les convocatòries de “Formació d’oferta” (FOAP,Entitats Locals) en el període dels tres anys anteriors al de la convocatòria a què es presenta, cal adjuntar: 

 • G146NFO-339 Declaració sobre l’activitat de l’entitat en polítiques d’ocupació, la seva capacitat i la seva vinculació al sector professional.

En el cas que se subcontracti la formació cal adjuntar obligatòriament els documents: 

 • G146NFO-343 Contracte per a la subcontractació de la docència amb empresa externa especialitzada
 • G146NFO-336 Declaracions responsables de l’empresa externa de formació subcontractada

Per a les entitats locals, en el cas que se subcontracti la formació i encara no s'hagi portat a terme el tràmit del procés d'adjudicació de l'empresa externa, cal adjuntar: 

 • G146NFO-344 Declaració de previsió de subcontractació per a entitats subjectes al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de contractes del sector públic (annex 14 de l'Ordre)

En el cas que d’empreses associades, agremiades o vinculades a l’entitat sol·licitant i que executin alguna part formativa,cal adjuntar obligatòriament els dos documents:

 • G146NFO-337 Declaracions responsables per entitats agremiades, vinculades o associades, convocatòria
 • Conveni on consti l’actuació que desenvoluparà cadascuna de les empreses associades en relació a la subvenció i les seves relacions, així com els drets, obligacions i responsabilitats de cadascuna.

En el cas que s'hagi produït un canvi de dades, o bé si és el primer cop que se sol·licita un ajut o subvenció al SOC o a la Generalitat de Catalunya: 

 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors particulars (2 exemplars),  disponible al Departament d’Economia i Coneixement.

En el cas de les entitats que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial:

 • Documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.

Finalment, si s'han produït modificacions en la documentació presentada, ha prescrit el seu període de vigència, o bé han transcorregut més d e5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar s'ha de presentar la documentació de nou.

Documents i guies

Guia per a la gestió i justificació d’accions de formació per a l’ocupació. FOAP 2014

Entitats beneficiàries

Poden accedir a les subvencions previstes les entitats inscrites o acreditades en l'especialitat sol·licitada a data de publicació de la convocatòria o haver efectuat la soli·licitud d'inscripció o acreditació i haver pagat la taxa corresponent en data anterior al 15 de setembre de 2014

a) Les entitats de formació inscrites o acreditades en l’especialitat sol·licitada en el registre de centres i entitats.

b) Les administracions públiques d’àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació.

Persones destinatàries

Les accions de formació s’adrecen prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO),

A més, es considera prioritària la participació en les accions formatives de les persones en situació de desocupació amb les característiques següents:
• Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball.
• Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
• Persones majors de 45 anys, especial seguiment de la participació de persones de 54 anys i més.
• Persones inscrites com a demandants d’ocupació.
• Persones que no cobren prestació per desocupació.
• Joves menors de 30 anys i els que compleixin els requisits de la Garantia Juvenil (menors de 25 anys, o menors de 30 si tenen alguna discapacitat)

Data límit de presentació de sol·licituds

12 de novembre de 2014

Inici dels projectes/accions

Almenys una de les accions formatives atorgades s'ha d'iniciar com a màxim el 30 de desembre de 2014.

Termini dels projectes/accions

Les accions que obtinguin subvenció han de finalitzar com a màxim el 30 d'octubre de 2015.

Finançament

39.020.983,25 euros

Fons provinents de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals del dia 23 d’abril de 2014, mitjançant la qual es van distribuir territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat.

Les accions en què participen persones joves inscrites al registre de la Garantia Juvenil previstes en aquesta Ordre podran ser elegibles a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020, en el marc de l’Eix Prioritari 5.

Certificacions recomanades pel SOC en llengua estrangera

El Servei d’Ocupació de Catalunya recomana algunes de les certificacions equivalents a un nivell del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües estrangeres. Consulteu el document

Normativa

 • Resolució EMO/2729/2014, de 4 de desembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions previstes per l'Ordre EMO/314/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 (FOAP 2014)
 • Ordre EMO/324/2014, de 5 de novembre, de modificació de l'Ordre EMO/314/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 (FOAP 2014)
 • Ordre EMO/314/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

Contacte 

Bústia de consulta: qualificacio.soc@gencat.cat