Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Programa Treball i Formació  

Objecte de la convocatòria 2014

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb el Programa Treball i Formació pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació. 

Les actuacions a desenvolupar són:

  • Accions d'experiència laboral que consisteixen en la contractació laboral de les persones participants per part d'entitats locals per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social, durant 6 mesos a jornada completa.
  • Accions formatives, d'entre 80 i 120 hores de durada, d'assistència obligatòria per part de les persones participants durant la jornada laboral.
  • Accions de coordinació i prospecció d'empreses a realitzar per part de les entitats beneficiàries mitjançant la contractació de personal tècnic per a facilitar a les entitats locals la gestió del programa i donar suport als processos ocupacionals que realitzen les persones participants al llarg del Programa, durant 7 mesos al 70% de la jornada.

Documentació i impresos

Les entitats sol·licitants hauran d’introduir les accions mitjançant una única sol·licitud de subvenció, mecanitzant les dades a través del formulari web de sol·licitud disponible al web del SOC:

Quan s’accedeixi per primera vegada a aquest formulari de sol·licitud, cal escollir la convocatòria Ordre EMO/221/2014 i, a continuació prémer el botó anomenat “Entrar per primer cop”. Tot seguit, cal introduir el NIF de l’entitat i validar-ne l’accés.

Si el NIF introduït consta com a entitat beneficiària, cal emplenar tots els camps de la petició d’alta: telèfon, persona de contacte, adreça de correu electrònic (feu constar una única adreça de correu) i contrasenya (d'entre 9 i 12 caràcters)

Un cop registrada l’alta d’accés a la convocatòria, rebreu un correu electrònic a l’adreça indicada al pas anterior per tal d’activar l’usuari i la contrasenya configurada. A partir de l’activació, s’accedeix al formulari de sol·licitud de subvenció introduint el NIF de l’entitat i la contrasenya que heu validat prèviament.

En cas que el NIF de l’entitat no consti com a beneficiari, l’entitat haurà de fer una petició d’alta a la convocatòria i prémer el botó “Sol·licitar accés” i emplenar les dades. Un cop enviada aquesta sol·licitud, l’entitat rebrà un missatge de correu electrònic com a resposta a la petició. L'aplicació Subvencions de projectes i accions per a l’ocupació integra finestres d'ajuda per a poder emplenar el formulari.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

- Si no s'ha presentat amb anterioritat al SOC o se'n volen modificar les dades, full de domiciliació bancària, segons model del Departament d'Economia i Coneixement.
- Memòria del/dels projecte/s d'experiència laboral.
- Memòria del l'acció de coordinació i prospecció d’empreses, si escau.
- Si es té concedida una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial respecte les obligacions amb la Seguretat Social, de les obligacions tributàries de l'Estat i amb la Generalitat, documentació acreditativa d'aquestes circumstàncies.
- Si s'és un organisme autònom o altra entitat jurídica de creació voluntària, dependent o vinculada a una administració local, l'acord o acords pels quals es decideix la seva creació i els estatuts i/o altres documents fundacionals, i les seves modificacions no estan publicats en un butlletí oficial, documentació acreditativa d'aquests.

- Guia prescripcions tècniques Programa Treball i Formació per a persones aturades no perceptores 2014 (última actualització: 05/02/2015)

-Preguntes més freqüents

Gestió de les contractacions

Les entitats beneficiàries han d’informar les dades dels contractes de treball subvencionats corresponents a les accions d’experiència laboral i, si escau, els projectes de coordinació i prospecció d’empreses (base 13.7 de l’Ordre) a través de la funcionalitat anomenada Gestió de les ConTRactacions (CTR):

Accés a CTR: Subvencions de projectes i actuacions per l’ocupació  (Requisits mínims: Internet Explorer versió 7 o superior, Firefox i Chrome)

• Manual d’ajuda CTR 

Beneficiaris de la subvenció 

  • Els ajuntaments de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells, d’acord amb els municipis que consten a l’annex 6 de l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.
  • Els consells comarcals de Catalunya, o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells, d’acord amb les comarques que consten a l’annex 6 de l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.
  • Altres entitats de caràcter supralocal, a les que els ajuntaments o consells comarcals de l'annex 6 de l'Ordre abans esmentada hagin delegat la gestió de les polítiques actives d’ocupació o promoció econòmica del seu àmbit territorial.

Persones destinatàries 

Les persones en situació d'atur, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació. En qualsevol cas, les persones a contractar en el marc d’aquest programa han de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

Pressupost

9.000.000,00 euros
Cofinançament del 50% - PO “Inversió en Creixement i Ocupació” 2014-2020.

Data límit de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licitud finalitza el 20 de setembre 2014. 

Inici dels projectes/accions

Els contractes de treball corresponents a les accions d’experiència laboral han d’iniciar-se com a màxim el 31 d’octubre de 2014 i hauran de finalitzar com a màxim el 30 d’abril de 2015. Els projectes de coordinació i prospecció d’empreses s’hauran d’iniciar entre 15 dies abans o 15 dies desprès de la data de la primera contractació de les accions d’experiència laboral, i en qualsevol cas, hauran de finalitzar com a màxim 15 dies més tard que els contractes d’experiència laboral. 

Accions formatives 

Termini d'execució dels projectes

El termini d’execució de les accions d’experiència laboral i formació és, com a màxim, 30 d’abril de 2015.

El termini d’execució de les accions de coordinació i prospecció és, com a màxim, el 15 de maig de 2015.

Normativa

  • Ordre EMO/318/2014, de 16 d'octubre, que modifica l'Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre convocatòria per a l'any 2014.
  • Resolució EMO/2207/2014, de 3 d’octubre, d’ampliació de l’import màxim destinat a la concessió de subvencions que preveu l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació,i s’obre convocatòria per a l’any 2014.
  • Ordre EMO/234/2014, de 28 de juliol, per la qual es modifica l'article 3.1 de l'Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.
  • Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre convocatòria per a l'any 2014. 

Contacte

Bústia de consulta: treballiformacio.soc@gencat.cat

Indiqueu de forma clara i entenedora el motiu de la consulta o bé l'assumpte del correu.
Feu constar el nom i el NIF de l’entitat, la persona i el telèfon de contacte, i si escau, el número de la sol·licitud generat per l’aplicació.