Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Programa joves per l’ocupació

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones joves. A través del Programa Joves per l’ocupació pretén proporcionar a aquest col·lectiu una qualificació i unes competències professionals suficients per a què puguin definir i construir la seva trajectòria professional que els permeti inserir-se en el mercat laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat.

El Programa de Joves per l’ocupació és un programa innovador de formació en alternança amb experiència pràctica en empreses, destinat a persones joves d’entre 16 i 24 anys i menors de 30 anys, en el cas de les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, mitjançant la combinació d’actuacions integrades que fomenten la seva inserció laboral en empreses i/o el seu retorn al sistema educatiu.

Les actuacions previstes en el Programa s’emmarquen dins del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020.

Les actuacions a desenvolupar són:

- Tutorització i acompanyament a la inserció:consta d’un conjunt d’accions destinades a donar suport i orientar, de manera individualitzada, a la persona jove. Esn desenvolupa al llarg de tot el programa i combina mecanismes de diagnosi, informació, assessorament i motivació amb l’acompanyament a la inserció. Es tracta d’una actuació integral, continuada i transversal a la resta d’actuacions.

- Actuacions de formació

 • Formació professionalitzadora: té l’objectiu de millorar l’ocupabilitat, facilitar les oportunitats d’inserció i fomentar el retorn al sistema educatiu de les persones joves destinatàries del programa. La formació és obligatòria per a tots els participants i s’haurà d’adaptar a les necessitats de les empreses del territori susceptibles de contractar al col·lectiu objecte del programa. La durada de la formació  haurà de tenir un mínim de 150 i un màxim de 350 hores.
 • Pràctiques no laborals en entorn productiu: en funció del tipus de formació, de les característiques del projecte o de les expectatives d’inserció laboral, es poden incloure pràctiques no laborals en entorn productiu com una activitat complementària a la formació.

Formació per obtenir el títol de graduat en ESO i preparació per a l’accés a cicles de grau mitjà: aquesta actuació s’adreçarà i serà obligatòria per a les persones que no disposin del títol de graduat en ESO, llevat que en el moment de la inscripció o durant el programa es trobin realitzant el curs específic, o bé el de preparació per a l’accés als cicles de grau mitjà.

- Promoció de la participació d’empreses: l’objectiu d’aquesta actuació és la de fomentar la participació d’empreses i entitats sense afany de lucre en el programa mitjançant la contractació de les persones joves, augmentar les oportunitats d’inserció laboral de les persones joves, i satisfer les necessitats de les empreses i entitats que participin en el programa.

- Experiència professional en empreses: aquesta actuació té com a objectiu l’adquisició dels coneixements pràctics necessaris per al desenvolupament adequat d’una ocupació, mitjançant la formalització d’un contracte laboral de 6 mesos, portant a terme una activitat  professional en empreses vinculades amb els diferents sectors productius del territori. L’empresa serà l’encarregada de tutelar el desenvolupament de treball efectiu realitzat per la persona jove.

Sol·licitud de subvenció

En el cas de les entitats locals, hauran de presentar la sol·licitud de subvenció mitjançant la plataforma EACAT conjuntament amb la resta de documentació que preveu la base 15 de l’Ordre EMO/251/2014 i acompanyar-la dels annexos I, II i III.

Documentació i impresos

Entitats locals

Guia de prescripcions tècniques: Programa Joves per l'ocupació 2014

Impresos

Fase de sol·licitud

Fase de gestió

Empreses i enttitas sense ànim de lucre

Sol·licitud

Les empreses prèviament seleccionades d’acord amb la base 9 de l’Ordre  hauran de presentar les sol·licituds a través del model normalitzat disponible a:

Canal Empresa

Oficina Virtual de Tràmits

Web del Departament d’Empresa i Ocupació

Documentació

Guia de prescripcions tècniques-Empreses-Joves per l'ocupació 2014

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud

 • G146NPJO-157 Annex de dades específiques
 • G146NPJO-182 Conveni amb l’entitat local que tutoritza els joves
 • G146NPJO-183 Annex del conveni amb l’entitat local
 • G146NPJO-184 Annex del contracte-publicitat 
 • Còpia compulsada del contracte o dels contractes de treball del/s jove/s contractat/s
 • Alta/es a la Seguretat Social del/s jove/s contractat/s.
 • Comunicació d'acord per a la formació (només en el cas de contractes per a la formació i l'aprenentatge)
 • Escriptura de constitució de la societat i estatuts i les seves modificacions, degudament inscrites en el corresponent registre
 • Poder suficient en dret que acrediti les facultats de representació dels signataris de la sol•licitud per actuar en nom de la persona jurídica sol•licitant
 • Còpia compulsada de l'alta a la Seguretat Social (o variació de dades actualitzat) de l'autònom (TA0521) o últim rebut de la quota d'autònom (en el cas d'autònoms)
 • NIF del representant legal (en cas de no autoritzar la consulta)
 • Targeta d’identificació fiscal de l’entitat (en cas de no autoritzar la consulta)

Justificació econòmica i de tancament

Entitats beneficiàries

1. Per a les actuacions de tutoria, formació i promoció de la participació d’empreses en el programa seran entitats beneficiàries:

a. Els ajuntaments de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells, corresponents als municipis de més de 20.000 habitants en les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona.

b. Els ajuntaments de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells, corresponents als municipis de més de 12.000 habitants en la demarcació de Lleida.

c. Els consells comarcals que abastin un territori de més de 20.000 habitants.

d. Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d’acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d’àmbit supramunicipal i amb participació majoritària per part d’administracions públiques i competències en polítiques actives d’ocupació, promoció econòmica i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 8.000 habitants.

2. Per a l’actuació d’experiència professional en empreses seran beneficiàries les empreses i les entitats i institucions sense afany de lucre seleccionades per les entitats locals anteriors, d’acord amb els criteris que es determinen a l’Ordre.

Termini de presentació de sol·licituds

Per a la convocatòria de 2014, les entitats locals han de presentar les sol·licituds des del 7 d’agost fins el 30 de setembre, ambdós inclosos.

El termini de presentació de sol·licituds per a les empreses seleccionades per a la realització dels contractes laborals previstos serà de 2 mesos des de la data d’inici del contracte.

Inici dels projectes/accions

Les entitats locals hauran d’iniciar el programa, en el termini d’1 mes des de la resolució d’atorgament i, en tot cas, abans del 31 de desembre de 2014.

Les empreses podran subscriure els contractes objecte de subvenció, una vegada s’hagi iniciat el programa, i sempre que el/la tutor/a de l’entitat local hagi definit l’itinerari professional de la persona jove en funció de les seves competències i perfil professional i hagin estat seleccionades per l'entitat local.

Termini dels projectes/accions 

Els programa finalitzarà com a màxim el 31 de desembre de 2015. Els contractes de treball s'hauran de subscriure obligatòriament abans de 6 mesos de la finalització del programa. 

Termini d’execució

El període d’execució del Programa serà d’un mínim de 12 mesos, i s’iniciarà des de l’endemà de la Resolució d’atorgament a les entitats locals,de les subvencions previstes a l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, i finalitzarà el 31 de desembre de 2015.

Les entitats locals hauran d’iniciar les actuacions previstes en el termini d’un mes des de la resolució d’atorgament i, en tot cas, abans del 31 de desembre de 2014.

Pressupost

11.000.000 euros per a les entitats locals.

4.000.000 euros per a les empreses i entitats.

Normativa

Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 i la convocatòria anticipada per a l'any 2015.

Contacte

Si voleu fer qualsevol consulta, us podeu adreçar a: jovesocupacio.soc@gencat.cat

Si us plau detalleu en el correu el motiu de la consulta, la persona i el telèfon de contacte.