Castellano    
 

Cercador d'especialitats formatives

Una especialitat formativa és una agrupació de continguts, competències professionals i especificacions tècniques que respon a un conjunt d'activitats de treball emmarcades en una fase del procés de producció i amb funcions afins. Dins les especialitats formatives es detallen els requisits que ha de complir el personal docent, l'alumnat, les instal·lacions i equipaments així com els continguts formatius.

Les especialitats estan contingudes al Fitxer d’Especialitats Formatives i estan enquadrades dins les famílies professionals que s’estableixen en el Catàleg modular integrat de formació professional.

Hi ha especialitats formatives adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat. En aquest cas els requisits que han de complir el personal docent, l'alumnat, les instal·lacions i equipaments, així com les unitats de competència i els mòduls formatius que les composen estan regulats mitjançant Reials Decrets. Amb les persones que obtinguin un títol de certificat de professionalitat es podrà concertar un contracte de treball en pràctiques dintre del cinc anys següents, o sis quan el contracte es concerti amb una persona treballadora discapacitada, a la finalització dels estudis corresponents, d’acord amb l’article 12 del Reial Decret llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.

Les especialitats formatives serveixen com a referent per a la programació d'accions en el marc de la formació professional per a l’ocupació.

Indica els criteris de l'especialitat
Families professionals: