Llegenda:
 1. Mòdul formatiu Mòdul formatiu
 2. Unitat formativa Unitat formativa

ABALISAMENT DE PISTES, SENYALITZACIÓ I SOCORRISME EN ESPAIS ESQUIABLES

 • Desplaçar-se pel mig nevat executant tècniques d'esquí alpí per prevenir accidents i rescatar víctimes en espais esquiables
 • Rescatar accidentats en espais esquiables, en transports mecànics per cable i en allaus

ACABAT DE PELLS

 • Preparar pells per al seu acabament
 • Preparar productes per al tractament de les pells
 • Realitzar l'acabament de les pells

ACABATS DE FUSTERIA I MOBLE

 • Preparar el suport i posar a punt els productes i equips per a l'aplicació de l'acabat.
 • Realitzar el tintat, acabats especials i decoratius.

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT

ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ

ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM

ACTIVITATS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE MÀQUINES, EQUIPS I INSTAL·LACIONS DEL VAIXELL

 • Realitzar operacions auxiliars de manteniment del motor principal del buc i els seus sistemes, i les guàrdies en la sala de màquines
 • Realitzar operacions bàsiques de manteniment de màquines auxiliars i elements i equips del buc a flor d'aigua i en sec

ACTIVITATS AUXILIARS EN AGRICULTURA.

 • Realitzar operacions auxiliars en les cures culturals i de collita de cultius, i en el manteniment de les instal·lacions en explotacions agrícoles.
 • Realitzar operacions auxiliars per al reg, abonat i aplicació de tractaments en cultius agrícoles.

ACTIVITATS AUXILIARS EN APROFITAMENTS FORESTALS

 • Recol·lectar fruits, llavors, bolets, plantes i altres productes forestals comercialitzables

ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE FORESTS.

 • Realitzar activitats auxiliars de repoblació, correcció hidrològica i de construcció i manteniment d'infraestructures forestals
 • Realitzar activitats auxiliars en tractaments selvícoles

ACTIVITATS AUXILIARS EN FLORISTERIA

ACTIVITATS AUXILIARS EN RAMADERIA.

 • Realitzar operacions auxiliars de maneig de la producció en explotacions ramaderes. .

ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA.

ACTIVITATS AUXILIARS I DE SUPORT AL BUC EN PORT

 • Col·laborar en el manteniment i l'arranjament d'un vaixell de pesca
 • Col·laborar en les maniobres de càrrega, descàrrega i trasllat del vaixell al port
 • Efectuar els treballs d'arranjament, manteniment, manipulació i reparació dels elements pesquers, durant l'estada del vaixell al port

ACTIVITATS D'ENGREIXAMENT D'ESPÈCIES AQÜÍCOLES

 • Executar activitats d'engreix de peixos i crustacis en instal·lacions a terra

ACTIVITATS D'EXTRACCIÓ I RECOLLIDA DE CRUSTACIS ADHERITS A LES ROQUES

ACTIVITATS DE CULTIU DE PLÀNCTON I CRIA D'ESPÈCIES AQÜÍCOLES

 • Realitzar activitats de cultiu de larves, postlarves, llavors i alevins
 • Realitzar activitats de cultiu de plàncton

ACTIVITATS DE FLORISTERIA

 • Coordinar i realitzar les activitats pròpies d'empreses de floristeria
 • Realitzar composicions amb plantes
 • Realizar composicions florals

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

ACTIVITATS DE GESTIÓ DEL PETIT COMERÇ

 • Impulsar i gestionar un petit comerç de qualitat
 • Organitzar i animar el punt de venda d'un petit comerç
 • Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització

ACTIVITATS DE NATACIÓ

 • Dirigir l'aprenentatge i el condicionamento físic bàsic en activitats de natació
 • Executar tècniques específiques de natació amb eficàcia i seguretat
 • Programar activitats d'ensenyament i condicionament físic bàsic relatives a activitats de natació

ACTIVITATS DE VENDA

ACTIVITATS EN PESCA AMB ARTS DE FONS I PESCA DE MARISC, I EN TRANSPORT MARÍTIM

 • Realitzar les activitats extractives de la pesca i marisqueig flotant amb arts menors, nanses i equips de marisqueig

ACTIVITATS EN PESCA DE PALANGRE, ARROSSEGAMENT I CÈRCOL, I EN TRANSPORT MARÍTIM

 • Realitzar les activitats extractives de la pesca anb palangre, arrossegament i cèrcol

ACTIVITATS FUNERÀRIES I DE MANTENIMENT EN CEMENTIRIS

ACTIVITATS PER AL JOC EN TAULES DE CASINOS

 • Conduir els jocs de la ruleta americana i la ruleta francesa
 • Realitzar operacions complementàries a la conducció de jocs de taula en casinos

ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES PER INSTAL · LACIONS AQÜÍCOLES I RECOL·LECCIÓ DE RECURSOS

 • Realitzar intervencions hiperbàriques fins a una pressió màxima de 4 atmosferes

ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES

 • Configurar i explotar sistemes informàtics
 • Configurar i gestionar la base de dades
 • Configurar i gestionar un sistema gestor de bases de dades

ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INTERNET

 • Instal·lar, configurar i administrar el programari per gestionar un entorn web
 • Instal·lar, configurar i administrar serveis de missatgeria electrònica
 • Instal·lar, configurar i administrar serveis de transferència d'arxius i multimèdia

ADMINISTRACIÓ I DISSENY DE XARXES DEPARTAMENTALS

 • Administrar la infraestructura de xarxa telemàtica
 • Coordinar la implantación de la infraestructura de xarxa telemàtica
 • Dissenyar la infraestructura de xarxa telemática

ADMINISTRACIÓ I PROGRAMACIÓ EN SISTEMES DE PLANIFICACIÓ DE RECURSOS EMPRESARIALS I DE GESTIÓ DE RELACIONS AMB CLIENTS

 • Administrar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients
 • Instal·lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients
 • Realitzar i mantenir components de programari en un sistema de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients

AFINACIÓ I HARMONITZACIÓ DE PIANOS

 • Afinar pianos
 • Avaluar l'estat del piano
 • Substituir les peces o elements del mecanisme del piano i preparar-lo per a la seva intervenció

AGRICULTURA ECOLÒGICA

 • Controlar i manejar l'estat sanitari de l'agroecosistema.
 • Manejar el terra i realitzar les tasques culturals i de collita en explotacions ecològiques.
 • Manejar tractors i muntar instal·lacions agràries, realitzant el seu manteniment.

AIXECAMENTS I REPLANTEIGS

 • Realitzar replanteigs de projectes
 • Realitzar treballs de camp per a aixecaments
 • Realitzar treballs de gabinet per a aixecaments

ALLOTJAMENT RURAL

 • Gestionar i comercialitzar serveis propis de l'allotjament rural
 • Preparar i servir esmorzars, elaboracions culinàries senzilles i plats significatius de la zona

AMARRATGE DE PORT I MONOBOIES

ANIMACIÓ FÍSIC-ESPORTIVA I RECREATIVA

 • Organitzar i desenvolupar vetllades i espectacles amb finalitats d'animació
 • Organitzar i dinamitzar esdeveniments, activitats i jocs d'animació físic-esportiva i recreativa per a tot tipus d'usuaris

ANIMACIÓ FÍSIC-ESPORTIVA I RECREATIVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

 • Concretar, dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports adaptats i específics i col·laborar en competicions recreatives i esdeveniments físic-esportius i recreatius per a usuaris amb discapacitat física
 • Concretar, dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports adaptats i específics i col·laborar en competicions recreatives i esdeveniments físic-esportius i recreatius per a usuaris amb discapacitat visual
 • Concretar, dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions i col·laborar en competicions recreatives i esdeveniments físic-esportius i recreatius per a usuaris amb discapacitat intel·lectual

ANIMACIÓ MUSICAL I VISUAL EN VIU I EN DIRECTE

 • Realitzar sessions d'animació musical en viu i en directe integrant elements luminotècnics, escènics i visuals
 • Realitzar sessions d'animació musical en viu integrant elements luminotècnics, escènics i musicals

ANÀLISI BIOTECNOLÒGICA

 • Obtenir i intercanviar dades biotecnològiques usant xarxes telemàtiques i tècniques de bioinformàtica
 • Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques
 • Realitzar anàlisis biotecnològiques a nivell cel·lular en microorganismes, cèl·lules animals, vegetals i humanes
 • Realitzar assajos i anàlisis biotecnològics a nivell molecular en genòmica, proteòmica i metabolòmica

ANÀLISI QUÍMICA

APICULTURA

 • Obtenir i condicionar els productes dels ruscos
 • Realitzar les operacions de maneig de l'abellar

APLICACIÓ DE VERNISSOS I LAQUES EN ELEMENTS DE FUSTERIA I MOBLE

APRESTOS I ACABATS DE MATÈRIES I ARTICLES TÈXTILS

 • Preparar dissolucions per als tractaments d'ennobliment de matèries tèxtils
 • Realitzar els acabaments d'articles tèxtils
 • Realitzar els aprests sobre articles tèxtils

APROFITAMENTS FORESTALS

 • Manejar tractors forestals i realitzar el seu manteniment
 • Realitzar l'atermenament i processat d'arbres amb motoserra
 • Realitzar l'atermenament i processat d'arbres amb recol·lectora forestal
 • Realitzar treballs d'alçària en els arbres

ARMADURES PASSIVES PER A FORMIGÓ

 • Realitzar l'armament manual i col·locació en obra d'armadures
 • Tallar i doblegar armadures amb maquinària semiautomàtica

ART FLORAL I GESTIÓ DE LES ACTIVITATS DE FLORISTERIA

 • Dissenyar composicions i ornamentacions d'art floral
 • Organitzar les activitats de floristeria
 • Realitzar composicions innovadores i ornamentacions especials d'art floral i supervisar els treballs del taller de floristeria

ASSAIGS DE QUALITAT EN INDÚSTRIES DEL VIDRE

 • Realitzar assajos de control de productes de vidre per a aplicacions tècniques, il·luminació, envasos i articles per a la llar
 • Realitzar assajos de control de productes de vidre per a envidraments en construcció i automoció

ASSAIGS FÍSICS I FISICOQUÍMICS

ASSAIGS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS

ASSEMBLATGE DE MATERIALS

 • Acoblar peces de pells i cuirs
 • Acoblar peces de teixits i laminats
 • Reconèixer matèries primeres i productes de confecció, calçat i marroquineria

ASSESORIA INTEGRAL D'IMATGE PERSONAL

 • Assessorar els clients i clientes sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant cures estètiques
 • Assessorar els clients i clientes sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant la indumentària i els complements
 • Assessorar la clientela sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant la cura i transformació estètica del cabell i pèl del rostre

ASSISTÈNCIA A L'EDICIÓ

ASSISTÈNCIA A LA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE TAPISSOS I CATIFES

 • Col·laborar en la conservació i neteja manual de tapissos i estores
 • Col·laborar en la restauració de tapissos i estores d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de béns culturals

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

 • Comunicar-se a una llengua estrangera diferent de l'anglès, amb un nivell d'usuari independent, en les activitats d'assistència a la direcció
 • Comunicar-se en anglès, amb un nivell d'usuari competent, en les activitats d'assistència a la direcció
 • Elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats
 • Gestionar de forma proactiva activitats d'assistència a la direcció en matèria d'organització

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ CINEMATOGRÀFICA I D'OBRES AUDIOVISUALS

 • Coordinar la disponibilitat i adequació dels recursos humans, tècnics i artístics necessaris per al rodatge/gravació
 • Determinar els recursos necessaris per al desenvolupament del projecte audiovisual
 • Organitzar i controlar el rodatge/gravació i el procés de postproducció

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPECTACLES EN VIU I ESDEVENIMENTS

 • Establir el projecte tècnic d'exhibició d'un espectacle en viu o esdeveniment en col·laboració amb la resta de responsables de dit projecte en situacions canviants d'explotació
 • Gestionar l'emmagatzemament, manteniment i les condicions de seguretat dels equips i instal·lacions tècniques de l'espectacle en viu o esdeveniment en condicions canviants d'explotació
 • Planificar i coordinar l'execució tècnica del muntatge, servei a funció i desmuntatge d'espectacles en viu i esdeveniments en condicions canviants d'explotació

ASSISTÈNCIA A LA INVESTIGACIÓ DE MERCATS

 • Col·laborar en l'anàlisi i obtenció de conclusions a partir de la investigació de mercats
 • Organitzar i controlar l'activitat de les persones enquestadores
 • Preparar la informació i instruments necessaris per a la investigació de mercats
 • Realitzar enquestes i/o entrevistes utilizant les tècniques i procediments establerts

ASSISTÈNCIA A LA PRODUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA I D'OBRES AUDIOVISUALS

ASSISTÈNCIA A LA PRODUCCIÓ EN TELEVISIÓ

 • Controlar i verificar els processos de treball del producte televisiu
 • Gestionar els recursos de producció en televisió
 • Organitzar la producció de projectes de televisió

ASSISTÈNCIA A LA REALITZACIÓ EN TELEVISIÓ

ASSISTÈNCIA A PASSATGERS, TRIPULACIONS, AERONAUS I MERCADERIES EN AEROPORTS

 • Assistir l'aeronau en rampa
 • Atendre el passatge i altres persones usuàries de l'aeroport
 • Despatxar i vigilar vols

ASSISTÈNCIA DOCUMENTAL I DE GESTIÓ EN DESPATXOS I OFICINES

 • Administrar els sistemes d'informació i arxiu en suport convencional i informàtic
 • Elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats
 • Preparar i presentar expedients i documentació jurídica i empresarial davant organismes i administracions públiques

ASSISTÈNCIA EN ELS CONTROLS SANITARIS EN ESCORXADORS, ESTABLIMENTS DE MANIPULACIÓ DE CAÇA I SALES D'ESPECEJAMENT

 • Realitzar l'examen inicial d'inspecció "ante mortem" d'animals, controlant les operacions prèvies al sacrifici
 • Realitzar l'examen inicial d'inspecció "post mortem" de canals i menuts
 • Realitzar la presa de mostres animals i les proves de laboratori exigides en el control sanitari
 • Realitzar operacions vinculades al desenvolupament d'auditories de bones pràctiques d'higiene (BPH) i del sistema d'anàlisis de perills i punts de control crític (APPCC)

ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ DELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

 • Assistir i atendre el contribuent en la gestió administrativa tributària
 • Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació
 • Realitzar activitats de gestió administrativa derivades dels procediments de gestió, inspecció i recaptació dels tributs
 • Realitzar actuacions tributàries de depuració censal, notificacions i emisisó de certificats

ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA LOGÍSTICA DELS PROCESSOS D'EXTERNALITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ TÈXTIL, PELL I CONFECCIÓ

 • Analitzar matèries primeres, productes i processos de confecció, calçat i marroquineria
 • Col·laborar en la planificació i supervisió de l'externalització de la fabricació de productes en tèxtil, pell i confecció

ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (ACNEE) EN CENTRES EDUCATIUS

 • Acompanyar l'alumnat amb necessitats educatives especials en els desplaçaments interns en el centre educatiu
 • Atendre i vigilar en l'activitat de l'esbarjo a l'alumnat amb necessitats educatives especials, participant junt amb la tutora o el tutor en el desenvolupament tant dels programes d'autonomia
 • Atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials en el menjador escolar, participant amb l'equip interdisciplinar del centre educatiu en la implementació dels programes d'hàbits d'alimen
 • Executar, en col·laboració amb el tutor o tutora i/o amb l'equip interdisciplinar del centre educatiu, els programes educatius de l'alumnat amb necessitats educatives especials en la seva aula
 • Implementar els programes d'autonomia i higiene personal en la toaleta de l'alumnat amb necessitats educatives especials, participant amb l'equip interdisciplinar del centre educatiu

ATENCIÓ AL CLIENT I ORGANITZACIÓ D'ACTES DE PROTOCOL EN SERVEIS FUNERARIS

ATENCIÓ AL CLIENT POLIVALENT

Esquema del temari en construcció, consulteu la fitxa de l'especialitat

ATENCIÓ AL CLIENT, CONSUMIDOR I USUARI

ATENCIÓ AL PASSATGE EN TRANSPORT FERROVIARI

ATENCIÓ SANITÀRIA A MÚLTIPLES VÍCTIMES I EN CATÀSTROFES

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES AL DOMICILI

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

ATTREZZO PER A L'ESPECTACLE EN VIU

 • Participar en l'establment del projecte de l'escenografía per a l'espectacle en viu
 • Planificar i gestionar el projecte d'attrezzo per a un esdeveniment o espectacle en viu en condicions canviants d'explotació coordinant-ne l'execució i supervisant-la
 • Realizar el muntatge, desmuntatge i manteniment dels equips d'attrezzo per a un esdeveniment o espectacle en viu, en condicions canviants d'explotació
 • Servir assajos i funcions gestionant els equips i elements de l'attrezzo en condicions canviants d'explotació

BATJOVES. FORMACIÓ EN CONSERVACIÓ MEDIAMBIENTAL

BLANQUEIG I TINTURA DE MATÈRIES TÈXTILS

 • Preparar dissolucions per als tractaments d'ennobliment de matèries tèxtils
 • Realitzar els tractaments previs a la tintura de matèries tèxtils
 • Realitzar la tintura de matèries tèxtils

BRONZEJAT, MAQUILLATGE I DEPILACIÓ AVANÇADA.

 • Realitzar i supervisar processos de micropigmentació
 • Realitzar la depilació definitiva i/o supervisar processos de depilació temporal

CARACTERITZACIÓ DE PERSONATGES

 • Elaborar projectes de caracterització de personatges en funció de projectes artístics
 • Elaborar pròtesis facials i corporals per a la seva caracterització
 • Elaborar pròtesis piloses per a la seva caracterització
 • Maquillar per a mitjans escènics i produccions audiovisuals
 • Realitzar la caracterització de personatges i els efectes especials de maquillatge

CARNISSERIA I ELABORACIÓ DE PRODUCTES CARNIS

COBERTES INCLINADES

 • Construir faldons per a cobertes
 • Construir la cobertura amb teula i pissarra

COL·LOCACIÓ DE PEDRA NATURAL

 • Col·locar elements singulars de pedra natural
 • Col·locar maçoneria, carreuat i perpany
 • Muntar façanes transventilades

COMERCIALITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS FINANCERS

 • Atendre i tramitar suggerències, consultes en matèria de transparència i protecció, queixes i reclamacions del client o de la clienta de serveis financers
 • Gestionar i controlar les operacions de caixa
 • Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació
 • Realitzar l'assessorament i la gestió administrativa dels productes i serveis financers

CONDICIONAMENT FÍSIC EN GRUP AMB SUPORT MUSICAL

 • Determinar la condició física, biològica i motivacional de la persona usuària
 • Dissenyar i executar coreografies amb els elements propis de l'aeròbic, les seves variants i activitats afins
 • Programar i dirigir activitats de condicionament físic en grup amb suport musical

CONDICIONAMENT FÍSIC EN SALA D'ENTRENAMENT POLIVALENT

 • Determinar la condició física, biològica i motivacional de la persona usuària
 • Instruir i dirigir activitats de condicionament físic amb equipaments i materials propis de sales d'entrenament polivalent (SEP)
 • Programar les activitats pròpies d'una sala d'entrenament polivalent (SEP), atenent a criteris de promoció de la salut i el benestar de la persona usuària

CONDUCCIÓ D'AUTOBUSOS

 • Realitzar la conducció del vehicle i altres operacions relacionades amb els serveis de transport

CONDUCCIÓ DE VEHICLES PESANTS DE TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA

CONDUCCIÓ PROFESSIONAL DE VEHICLES TURISMES I FURGONETES

 • Realitzar la conducció del taxi, turisme o furgoneta, i les operacions relacionades amb la prestació del servei

CONFECCIÓ DE VESTUARI A MIDA EN TÈXTIL I PELL

 • Realitzar el tall i acoblament a mà en la confecció a mida
 • Realitzar l'acoblament a màquina en la confecció a mida

CONFECCIÓ I MANTENIMENT D'ARTS I APARELLS

 • Confeccionar i muntar arts i aparells de pesca
 • Mantenir arts i aparells de pesca

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

CONSTRUCCIÓ DE DECORATS PER L'ESCENOGRAFIA D'ESPECTACLES EN VIU, ESDEVENIMENTS I AUDIOVISUALS

 • Definir les condicions escenogràfiques per a la construcció de decorats d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisual
 • Desenvolupar el projecte tècnic constructiu de decorats per a la escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisual
 • Realitzar la construcció d'estructures i mecanismes de construcció de decorats per a l'escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisual
 • Realitzar ornaments i efectuar els acabaments de decorats per a l'escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisual

CONTROL D'EXECUCIÓ D'OBRES CIVILS

 • Realitzar replantejaments en els talls d'obra i organitzar la intervenció dels serveis de topografia

CONTROL D'EXECUCIÓ D'OBRES D'EDIFICACIÓ

 • Realitzar replantejaments en els talls d'obra i organitzar la intervenció dels serveis de topografia

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

 • Operar amb equips de mesurament i mostreig de contaminants atmosfèrics, i fer-ne el manteniment de primer nivell
 • Operar en les diferents instal·lacions de depuració i control d'emissions a l'atmosfera i realitzar el manteniment de primer nivell
 • Realitzar les operacions de presa de mostres i mesurament de la contaminació atmosfèrica

CONTROL DE MATERIALS, PROCESSOS I PRODUCTES EN LABORATORI CERÀMIC

 • Realitzar assajos de control de materials i processos ceràmics
 • Realitzar assajos de desenvolupament de productes
 • Realitzar assajos normalitzats de control de productes ceràmics

CONTROL DE PROJECTES I OBRES DE CONSTRUCCIÓ

 • Processar el control de costos en construcció
 • Realitzar el seguiment de la planificació en construcció

CONTROL DE QUALITAT DE PRODUCTES EN TÈXTIL I PELL

 • Participar en la gestió del control de qualitat de productes en tèxtil i pell
 • Supervisar i realitzar assajos per a control de qualitat de productes de pell, calçat i marroquineria
 • Supervisar i realitzar assajos per al control de qualitat de productes tèxtils i articles confeccionats

CONTROL DE SOROLLS, VIBRACIONS I AÏLLAMENT ACÚSTIC

 • Realitzar les operacions prèvies i de presa de dades de sorolls i vibracions, col·laborant en la realització d'informes i mapes de soroll
 • Realitzar les operacions prèvies i de presa de dades per a la determinació de l'aïllament acústic, col·laborant en la realització d'estudis predictius d'aïllament acústic

CONTROL DEL PRODUCTE PASTERO-PAPERER

 • Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques

CONTROL I FORMACIÓ EN CONSUM

 • Obtenir, organitzar i gestionar la informació i documentació en matèria de consum
 • Organitzar i realitzar accions d'informació i/o formació a persones consumidores, empreses i organitzacions en matèria de consum
 • Realitzar actuacions de control en consum d'acord a la normativa vigent o codis de conducta aprovats per l'empresa

CONTROL I PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL

 • Controlar i vigilar els espais naturals i el seu ús públic
 • Vigilar i colaborar en les operacions de restauració, manteniment, ordenació i defensa dels recursos naturals

COORDINACIÓ D'OPERACIONS EN INCENDIS FORESTALS I SUPORT A CONTINGÈNCIES EN EL MEDI NATURAL I RURAL

 • Coordinar les unitats d'intervenció en tasques de suport als grups operatius de protecció civil en contingències en el medi natural i rural
 • Organitzar els mitjans humans i materials de la unitat d'intervenció, en la lluita contra incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural
 • Planificar i coordinar les operacions de vigilància, detecció, extinció i prevenció de les unitats d'intervenció en incendis forestals

COORDINACIÓ DE SERVEIS DE SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS I ESPAIS NATURALS AQUÀTICS

 • Dirigir equips de socorrisme davant d'accidents en espais aquàtics
 • Executar tècniques específiques de natació amb eficàcia i seguretat
 • Planificar i organitzar recursos humans i materials per prevenir, vigilar i intervenir davant d'accidents en espais aquàtics
 • Supervisar i avaluar els recursos humans i materials de socorrisme en espais aquàtics

CORTINATGE I COMPLEMENTS DE DECORACIÓ

 • Realitzar el tall, preparació, acoblament i acabament de coixins, fundes i accessoris
 • Realitzar el tall, preparació, acoblament i acabament de cortines i estores

CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES

CREACIÓ I GESTIÓ DE VIATGES COMBINATS I ESDEVENIMENTS

 • Comunicar-se en anglès, amb un nivell d'usuari independent, en les activitats turístiques
 • Elaborar i operar viatges combinats, excursions i trasllats.
 • Gestionar esdeveniments
 • Gestionar unitats d'informació i distribució turístiques.

CRIA DE CAVALLS

 • Controlar i organitzar el deslletament i les activitats de recria dels poltres
 • Controlar i organitzar les activitats amb sementals, eugues reproductores i poltres lactants
 • Gestionar les instal·lacions, maquinària, material i equips de l'explotació ramadera
 • Supervisar les tasques de doma bàsica i maneig de cavalls per a finalitats recreatives, de treballs i esportius, i en exhibicions i/o concursos

CUINA

 • Preelaborar i conservar tota classe d'aliments.
 • Preparar elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions i plats elementals.
 • Preparar i presentar els plats més significatius de les cuines regionals d'Espanya i de la cuina internacional.

CULTIUS HERBACIS.

 • Controlar les plagues, malalties, males herbes i fisiopaties.
 • Manejar tractors i muntar instal·lacions agràries, realitzant el seu manteniment.
 • Realitzar les operacions de cultiu, collita, transport i emmagatzemament dels cultius herbacis. .
 • Realitzar les tasques de preparació del terreny de sembra i/o trasplantament en cultius herbacis.

CURA I MANEIG DE CAVALLS

 • Realitzar el maneig del bestiar equí durant la seva reproducció i recria

CURES D'ANIMALS SALVATGES, DE ZOOLÒGICS I AQUARIS

 • Preparar i subministrar l'alimentació d'animals salvatges segons espècie, higiènicament, i seguint criteris del o de la responsable facultatius
 • Realitzar l'entrenament i enriquiment ambiental en animals salvatges, millorant el seu benestar i cura

CURES ESTÈTIQUES DE MANS I PEUS

CURES I MANEIGS D'ANIMALS UTILITZATS PER A LA INVESTIGACIÓ I ALTRES FINALITATS CIENTÍFIQUES

 • Produir i cuidar animals en centres d'experimentació

CURS ITINERARI DE ''TRACTAMENT D'IMATGES DIGITALS'' AMB ''RETOC DIGITAL D'IMATGES''

 • Digitalitzar i realitzar el tractament d'imatges mitjançant aplicacions informàtiques
 • Tractar imatges i crear elements gràfics amb els paràmetres de gestió del color adequats

CÀMERA CINEMATOGRÀFICA, VÍDEO I TELEVISIÓ

 • Col·laborar en el desenvolupament del pla de captació i registre de projectes audiovisuals
 • Col·laborar en el disseny i execució de la il·luminació de produccions audiovisuals
 • Obtenir imatges segons els criteris tècnics, artístics i comunicatius del projecte audiovisual

DECORACIÓ ARTESANAL DE VIDRE MITJANÇANT LES APLICACIONS DE COLOR

 • Planificar i determinar el procés de decoració de vidre mitjançant aplicacions de color
 • Realitzar decoracions artesanals sobre vidre mitjançant aplicacions de color amb tractament tèrmic posterior
 • Realitzar decoracions artesanals sobre vidre mitjançant aplicacions de color sense tractament tèrmic posterior

DECORACIÓ I MODELATGE DE VIDRE

 • Realitzar decoracions mitjançant aplicacions superficials en productes de vidre
 • Realitzar mecanitzacions manuals en productes de vidre

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS AMB TECNOLOGIA WEB

DESENVOLUPAMENT DE COMPOSICIONS CERÀMIQUES

 • Proposar i desenvolupar composicions de frites, esmalts i pigments ceràmics
 • Proposar i desenvolupar composicions de pastes ceràmiques

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES AUDIOVISUALS MULTIMÈDIA INTERACTIUS

 • Generar i adaptar els continguts audiovisuals multimèdia propis i externs
 • Integrar els elements i les fonts mitjançant eines d'autor i d'edició

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

 • Dissenyar el producte editorial multimèdia
 • Generar i publicar productes editorials multimèdia

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ DE XARXES DE VEU I DADES EN L'ENTORN D'EDIFICIS

 • Desenvolupar projectes d'infraestructures de xarxes de veu i dades a l'entorn d'edificis
 • Desenvolupar projectes d'instal·lacions de telecomunicació per a la recepció i distribució de senyals de ràdio i televisió a l'entorn d'edificis
 • Desenvolupar projectes d'instal·lacions de telefonia a l'entorn d'edificis

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS CALORÍFIQUES

 • Determinar les característiques d'instal·lacions calorífiques
 • Planificar i especificar el muntatge, les proves i els protocols d'instal·lacions calorífiques

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ-EXTRACCIÓ

 • Determinar les característiques d'instal·lacions de climatització
 • Planificar i especificar el muntatge, les proves i els protocols d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS DE MANUTENCIÓ, ELEVACIÓ I TRANSPORT

 • Desenvolupar el pla de muntatge, proves i protocols de les instal·lacions de manutenció, elevació i transport
 • Desenvolupar les característiques de les instal·lacions elèctriques en equips de manutenció, elevació i transport
 • Desenvolupar les característiques de les xarxes i sistemes neumo-hidràuliques per a instal·lacions de manutenció, elevació i transport
 • Desenvolupar les característiques mecàniques i estructurals de les instal·lacions de manutenció, elevació i transport

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN L'ENTORN D'EDIFICIS I AMB FINS ESPECIALS

 • Desenvolupar projectes d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió a l'entorn d'edificis de vivendes, indústries, oficines i locals de pública concurrència
 • Desenvolupar projectes d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió en locals de característiques especials i instal·lacions amb fins especials

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

 • Determinar les característiques d'instal·lacions frigorífiques
 • Planificar i especificar el muntatge, proves i protocols de les instal·lacions frigorífiques

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE SISTEMES D'AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE SISTEMES DOMÒTICS I IMMÒTICS

 • Desenvolupar projectes d'integració de sistemes domòtics i immòtics amb xarxes de comunicació
 • Desenvolupar projectes de sistemes domòtics
 • Desenvolupar projectes de sistemes immòtics

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE XARXES ELÈCTRIQUES DE BAIXA I ALTA TENSIÓ

 • Desenvolupar projectes d'instal·lacions d'enllumenat exterior
 • Desenvolupar projectes d'instal·lacions elèctriques de centres de transformació
 • Desenvolupar projectes de xarxes elèctriques d'alta tensió
 • Desenvolupar projectes de xarxes elèctriques de baixa tensió

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE XARXES I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS

 • Determinar les característiques de les xarxes i sistemes de distribució de fluids
 • Planificar i especificar el muntatge, proves i protocols de xarxes i sistemes de distribució

DESENVOLUPAMENT DE TÈXTILS TÈCNICS

 • Analitzar matèries primeres, productes i processos tèxtils
 • Col·laborar en l'execució de projectes de desenvolupament de tèxtils tècnics
 • Controlar el compliment de les normatives sobre processos i productes del tèxtil tècnic

DESENVOLUPAMENT I SUPERVISIÓ D'OBRES DE RESTAURACIÓ EN PEDRA NATURAL

 • Avaluar danys i definir propostes d'obres per a la restauració en pedra natural
 • Coordinar i supervisar l'execució de projectes de restauració d'obres en pedra natural
 • Desenvolupar projectes tècnics de restauració d'obres en pedra natural i programar-ne l'execució

DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL

DINAMITZACIÓ, PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'ACCIONS CULTURALS

 • Programar i dinamitzar projectes d'animació cultural amb les xarxes associatives culturals
 • Programar, desenvolupar i avaluar les programacions culturals realitzades per les persones responsables de cultura

DIRECCIÓ EN RESTAURACIÓ

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

 • Planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes de temps lliure educatiu

DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ EN CUINA

 • Aplicar i supervisar l'execució de tot tipus de tècniques de manipulació, conservació i regeneració d'aliments
 • Desenvolupar i supervisar processos d'elaboració i presentació de tot tipus de productes de rebosteria
 • Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació d'elaboracions culinàries bàsiques, complexes i de múltiples aplicacions

DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ EN PASTISSERIA

 • Dissenyar i comercialitzar productes de pastisseria
 • Supervisar l'execució i aplicar les tècniques de preelaboració, elaboració, conservació i regeneració de masses, cremes i farciments
 • Supervisar l'execució i preelaborar, elaborar, conservar i regenerar productes de confiteria i xocolata

DISSENY D'EINES DE PROCESSAT DE XAPA

 • Automatizar els processos operatius dels estris de processament de xapa
 • Dissenyar estris per al processament de xapa
 • Elaborar la documentació tècnica de l'estri

DISSENY DE CALDERERIA I ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

DISSENY DE CANONADA INDUSTRIAL

 • Dissenyar esquemes de canonades industrials
 • Dissenyar instal·lacions de canonades industrials
 • Elaborar la documentació tècnica dels productes de construccions metàl·liques

DISSENY DE MOTLLES I MODELS

 • Automatitzar els processos operatius del motllo
 • Disenyar motllos i models per al procés de fosa o forja
 • Elaborar la documentació tècnica del motlle o model

DISSENY DE MOTLLES I MODELS PER A FOSA O FORJA

 • Automatitzar els processos operatius del motlle
 • Dissenyar motlles i models per al procés de fosa o forja
 • Elaborar la documentació tècnica del motlle o model

DISSENY DE PRODUCTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

DISSENY DE PRODUCTES GRÀFICS

DISSENY EN LA INDÚSTRIA NAVAL

 • Desenvolupar la documentació tècnica de construcció i reparació naval
 • Dissenyar els elements d'armament en la construcció i reparació naval
 • Dissenyar els elements d'estructures en la construcció i reparació naval
 • Dissenyar les maniobres en construcció i reparació naval

DISSENY ESTRUCTURAL D'ENVASOS I EMBALATGES DE PAPER, CARTRÓ I ALTRES SUPORTS GRÀFICS

 • Desenvolupar projectes de disseny estructural de tipus estàndar o redissenys d'envasos, embalatges i altres productes gràfics
 • Optimitzar l'estructura d'envasos, embalatges i altres productes gràfics
 • Representar i realitzar les maquetes, mostres i prototips d'envasos, embalatges i altres productes gràfics

DISSENY I COORDINACIÓ DE PROJECTES EN PEDRA NATURAL

 • Dissenyar elements i conjunts en pedra natural
 • Programar i supervisar la col·locació d'elements de pedra natural
 • Programar i supervisar la fabricació d'elements de pedra natural
 • Realitzar l'estudi de viabilitat i pressupostos de projectes en pedra natural
 • Realitzar representacions de construcció

DISSENY TÈCNIC D'ESTAMPACIÓ TÈXTIL

 • Adaptar els procediments de preparació, tintura, aprests i acabaments als requeriments del disseny
 • Adaptar els procediments per a la realització d'estampats tèxtils
 • Analitzar matèries primeres, productes i processos tèxtils
 • Realitzar el disseny tècnic d'estampats tèxtils assegurant la seva viabilitat

DOCUMENTACIÓ PESQUERA

 • Gestionar la documentació relacionada amb la pesca com a activitat comercial al port
 • Gestionar la documentació vinculada amb el vaixell com a element estructural i la seguretat al port

DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

DOMA BÀSICA DEL CAVALL

 • Domar poltres amb corda
 • Dominar les tècniques bàsiques de muntada a cavall
 • Realizar la muntada inicial de poltres

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'EDIFICIS

 • Avaluar l'eficiència energètica de les instal·lacions d'edificis
 • Col·laborar en el procés de certificació energètica d'edificis
 • Determinar la viabilitat de projectes d'instal·lacions solars
 • Gestionar l'ús eficient de l'aigua en edificació

ELABORACIÓ ARTESANAL DE PRODUCTES DE VIDRE EN CALENT

 • Definir el procés d'elaboració de productes artesanals en vidre
 • Elaborar a partir d'una massa vítria fosa objectes artesanals de vidre mitjançant colada
 • Elaborar a partir d'una massa vítria fosa objetes artesanals de vidre buit mitjançant bufament
 • Realitzar composicions vítries i fondre vidre

ELABORACIÓ D'ARTICLES D'ARGENTERIA

 • Organitzar processos i elaborar elements i peces de plateria
 • Organitzar processos i ornamentar elements i peces de plateria
 • Organitzar processos i realitzar acabaments mecànics i químics d'elements i peces de plateria
 • Planificar els processos d'elaboració, acabaments i ornamentació d'elements i peces de plateria

ELABORACIÓ D'OBRES DE FORJA ARTESANAL

 • Conformar peces d'obres de forja artesanal mitjançant tècniques i procediments en calent i en fred
 • Definir el procés d'elaboració d'obres de forja artesanal

ELABORACIÓ DE CARTRÓ ONDULAT

ELABORACIÓ DE CERVESA

ELABORACIÓ DE LA PEDRA NATURAL

 • Elaborar productes acabats en pedra natural
 • Preparar i realitzar els tractaments superficials a la pedra natural
 • Tallar el bloc de pedra natural

ELABORACIÓ DE LLETS DE CONSUM I PRODUCTES LACTIS

 • Conduir i controlar les operacions d'elaboració de llets de consum, evaporades, en pols, condensades i de nata, mantega, gelats i similars
 • Conduïr i controlar les operacions d'elaboració de postres lactis, iogurts i llets fermentades
 • Realitzar i conduir les operacions de recepció, emmagatzemament i tractaments previs de la llet i d'altres matèries primes làctees

ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS

 • Dispensar materials per al procés de fabricació
 • Fabricar un lot de productes farmacèutics i afins
 • Preparar equips i instal·lacions i operar serveis auxiliars per al procés farmacèutic i afins

ELABORACIÓ DE PRODUCTES PER A L'ALIMENTACIÓ ANIMAL

 • Elaborar productes humits per a l'alimentació animal, en condicions que garanteixin la màxima qualitat i seguretat alimentària

ELABORACIÓ DE REFRESCS I AIGÜES DE BEGUDA ENVASADES

ELABORACIÓ DE SUCRE

 • Verificar i conduir les operacions d'elaboració de sucre

ELABORACIÓ DE VINS I LICORS

 • Controlar la matèria primera i preparar les instal·lacions i la maquinària de bodega
 • Controlar les fermentacions i l'acabament dels vins

EMBELLIMENT I DECORACIÓ DE SUPERFÍCIES DE VEHICLES

 • Efectuar l'embelliment de superfícies
 • Realitzar la personalització i decoració de superfícies

EMPRENEDORIA EN AGRICULTURA ECOLÒGICA

ENCOFRATS

 • Col·locar formigons

ENCUNYACIÓ

 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat

ENCUNYAMENT

 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat

ENGREIX DE MOL·LUSCS BIVALVES

 • Cultivar mol·luscs bivalves en parc
 • Engreixar mol·luscs bivalves en sistemes suspesos

ENGREIXAMENT DE PEIXOS, CRUSTACIS I CEFALÒPODES

 • Engreixar espècies aqüícoles en gàbies
 • Engreixar espècies aqüícoles en instal·lacions a terra

ENOTÈCNIA

 • Controlar la producció de vi mitjançant anàlisis organolèptiques, microbiològiques i fisicoquímiques
 • Coordinar i supervisar els mètodes d'estabilització i criança de vins
 • Supervisar la producció vitícola i programar els processos de vinificació

ENQUADERNACIÓ ARTÍSTICA

 • Definir projectes d'enquadernació artística
 • Realitzar i supervisar la construcció del llibre i confeccionar els elements de protecció i contenidors
 • Realitzar l'ornamentació artística de llibre, elements de protecció i contenidors
 • Seleccionar, preparar i tractar els materials requerits en projectes d'enquadernació artística

ENSINISTRAMENT DE BASE I EDUCACIÓ CANINA

 • Ensinistrar el gos amb tècniques d'ensinistrament de base

EXCAVACIÓ A CEL OBERT AMB EXPLOSIUS

 • Realitzar la perforació a cel obert
 • Realitzar projeccions de formigons

EXCAVACIÓ SUBTERRÀNIA AMB EXPLOSIUS

 • Realitzar el sosteniment amb quadres, cintres i ancoratges
 • Realitzar la perforació subterrània
 • Realitzar projeccions de formigons
 • Realitzar voladures subterrànies

EXCAVACIÓ SUBTERRÀNIA MECANITZADA A SECCIÓ COMPLETA AMB TUNELADORES

 • Realitzar l'excavació amb tuneladores de roques
 • Realitzar l'excavació amb tuneladores de sòls

EXCAVACIÓ SUBTERRÀNIA MECANITZADA D'ARRENCADA SELECTIU

 • Realitzar l'excavació amb l'allisador
 • Realitzar la càrrega amb pala carregadora interior o cullera
 • Realizar l'excavació amb minador

EXCAVACIÓ SUBTERRÀNIA MECANITZADA DIRIGIDA DE PETITA SECCIÓ

 • Realitzar espais subterranis amb microtuneladores

EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT

 • Actuar en successos descontrolats amb amenaça per a les persones o el medi ambient
 • Executar les operacions necessàries per al control d'emergències amb els ajuts tècnics adequats
 • Executar les operacions necessàries per al control i l'extinció d'incendis
 • Executar les operacions necessàries per salvar vides en perill

EXTRACCIÓ DE LA PEDRA NATURAL

 • Efectuar l'arrencada de blocs de pedra natural
 • Realitzar el conformat de blocs de pedra natural

FABRICACIÓ D'ELEMENTS AEROESPACIALS AMB MATERIALS COMPOSTOS

 • Curar elements aeroespacials de material compost
 • Fabricar elements aeroespacials de material compost per emmotllament automàtic
 • Fabricar elements aeroespacials de material compost per emmotllament manual
 • Mecanitzar elements aeroespacials de material compost

FABRICACIÓ D'ENCUNYS PER A LA PRODUCCIÓ DE PECES DE XAPA METÀL·LICA

 • Ajustar, muntar i verificar la funcionalitat i els components d'encunys
 • Dissenyar encunys per a l'obtenció de peces de xapa metàl·lica
 • Elaborar components d'encunys per a l'obtenció de peces de xapa metàl·lica
 • Planificar la fabricació d'encunys per a l'obtenció de peces de xapa metàl·lica

FABRICACIÓ D'OBJECTES DE SURO

 • Fabricar granulats de suro, aglomerat pur de suro i les seves manufactures

FABRICACIÓ DE CALÇAT A MIDA I ORTOPÈDIC

 • Adaptar o elaborar calçat per a l'espectacle
 • Elaborar calçat a mida i ortopèdic

FABRICACIÓ DE COMPLEXOS, ENVASOS, EMBALATGES I ALTRES ARTICLES DE PAPER I CARTRÓ

 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat

FABRICACIÓ DE CONSERVES VEGETALS

 • Conduir l'aplicació dels tractaments finals de conservació, seguint les especificacions de qualitat i higiene demandades
 • Preparar les matèries primeres per a la seva posterior elaboració i tractament, garantint la qualitat, higiene i seguretat necessàries

FABRICACIÓ DE MOTLLES PER A LA PRODUCCIÓ DE PECES POLIMÈRIQUES I D'ALIATGES LLEUGERS

 • Ajustar, muntar i verificar la funcionalitat i els components de motllos
 • Dissenyar motllos per a l'obtenció de peces polimèriques i de metalls lleugers
 • Elaborar components de motllos per a l'obtenció de peces polimèriques i de metalls lleugers
 • Planificar la fabricació de motllos per a l'obtenció de peces polimèriques i de metalls lleugers

FABRICACIÓ DE PASTES QUÍMIQUES I / O SEMIQUÍMIQUES

 • Conduir equips de fabricació de pastes químiques i semiquímiques
 • Realitzar el control del procés de pasta i paper
 • Recepcionar, emmagatzemar i preparar matèries primeres per a l'obtenció de pastes cel·lulòsiques
 • Tractar i subministrar líquids i gasos en el procés de fabricació de pastes celul·lòsiques

FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAFÈS I SUCCEDANIS DE CAFÈ

FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE TORRAT I DE APERITIUS EXTRUSIONATS

FABRICACIÓ DE TAPS DE SURO

 • Acabar els taps de suro
 • Fabricar taps de suro aglomerats
 • Fabricar taps i discs de suro natural

FABRICACIÓ DE TAULERS DE PARTÍCULES I FIBRES DE FUSTA

 • Acabar i recobrir taulers de partícules i fibres
 • Elaborar taulers de partícules i fibres

FABRICACIÓ I MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS DE CANONADA INDUSTRIAL

 • Conformar i armar canonades
 • Muntar instal·lacions de canonada
 • Traçar i mecanitzar canonades

FABRICACIÓ I TRANSFORMACIÓ MANUAL I SEMIAUTOMÀTICA DE PRODUCTES DE VIDRE

 • Conformar manual o semiautomàticament productes de vidre mitjançant bufament

FABRICACIÓ PER MECANITZACIÓ A ALTA VELOCITAT I ALT RENDIMENT

 • Dissenyar utillatges d'amarratge de peça per a la mecanització a alta velocitat i alt rendiment
 • Mecanitzar a alta velocitat i alt rendiment
 • Planificar la mecanització a alta velocitat i alt rendiment

FABRICACIÓ PER MECANITZACIÓ EN BARRA

 • Preparar màquines de CNC per a la mecanització en barra
 • Programar màquines de CNC per a la mecanització en barra

FERRAT D'EQUINS

 • Determinar l'aplicació de ferraments ortopèdics i/o terapèutics en equins
 • Realitzar la conformació de l'aplom del casc, forja, adaptació i col·locació de ferradures i altres materials de ferrament en equins
 • Realitzar les operacions de preparació i acabament del ferrament d'equins

FILATURA I TELES NO TEIXIDES

 • Preparar les màquines i realitzar la producció de filatura
 • Preparar les màquines i realitzar la producció de teles no teixides

FINANÇAMENT D'EMPRESES

FITNESS AQUÀTIC I HIDROCINÈSIA

 • Determinar la condició física, biològica i motivacional de la persona usuària
 • Dissenyar i executar habilitats i seqüències de fitness aquàtic
 • Elaborar i aplicar protocols d'hidrocinesia
 • Programar, dirigir i dinamitzar activitats de fitness aquàtic

FLECA I BRIOIXERIA

 • Confeccionar i/o conduir les elaboracions complementàries, composició, decoració i envasament dels productes de fleca i brioixeria
 • Realitzar i/o dirigir les operacions d'elaboració de masses de fleca i brioixeria

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

FORMATGERIA

 • Controlar i conduir els processos d'elaboració de formatges
 • Realitzar i conduir les operacions de recepció, emmagatzemament i tractaments previs de la llet i d'altres matèries primes làctees

FRUCTICULTURA.

 • Controlar les plagues, malalties, males herbes i fisiopaties.
 • Manejar tractors i muntar instal·lacions agràries, realitzant el seu manteniment.
 • Realitzar les operacions de cultiu, collita, transport i primer condicionament de la fruita. .
 • Realitzar les tasques de preparació del terreny i de plantació de fruiters.

FUSIÓ I COLADA.

 • Preparar equips i realitzar la fusió i colada.

FÀBRIQUES DE MAÇONERIA

 • Construir fàbriques per revestir
 • Construir fábricas vistas

GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA DEL COMERÇ INTERNACIONAL

GESTIÓ AMBIENTAL

GESTIÓ COMERCIAL DE VENDES

GESTIÓ COMERCIAL I FINANCERA DEL TRANSPORT PER CARRETERA

 • Comercialitzar serveis de transport per carretera
 • Gestionar l'activitat economicofinancera del transport per carretera
 • Realitzar la gestió administrativa i documental d'operacions de transport de viatgers per carretera

GESTIÓ COMERCIAL I TÈCNICA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES PRIVADES

 • Atendre i tramitar suggerències, consultes en matèria de transparència i protecció, queixes i reclamacions del client o de la clienta de serveis financers
 • Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació

GESTIÓ COMERCIAL IMMOBILIÀRIA

 • Assistir en la mediació i tramitació legal, fiscal i financera d'operacions immobiliàries
 • Captar i concertar l'encàrrec d'intermediació immobiliària
 • Realitzar la venda i difusió de productes immobiliaris a través de diferents canals de comercialització

GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA

GESTIÓ D'APROFITAMENTS FORESTALS

 • Gestionar els aprofitaments forestals fusters
 • Gestionar els aprofitaments forestals no fusters
 • Gestionar la maquinària, equips i instal·lacions de l'explotació forestal
 • Organitzar i supervisar les operacions d'inventari i seguiment de l'hàbitat natural

GESTIÓ DE L'OPERACIÓ EN CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES

 • Controlar en planta l'operació i el manteniment de centrals hidroelèctriques
 • Coordinar i preparar l'equip humà implicat en l'àrea d'operació de les centrals elèctriques
 • Operar des del centre de control les centrals hidroelèctriques
 • Operar en planta i realitzar el manteniment de primer nivell de centrals hidroelèctriques
 • Prevenir riscos en instal·lacions elèctriques d'alta tensió

GESTIÓ DE L'OPERACIÓ EN CENTRALS TERMOELÈCTRIQUES

 • Controlar les maniobres d'operació en centrals termoelèctriques durant els processos d'arrencada, aturada i en situacions anòmales de funcionament
 • Coordinar i preparar l'equip humà implicat en l'àrea d'operació de les centrals elèctriques
 • Operar en planta i realitzar el manteniment de primer nivell de centrals termoelèctriques
 • Supervisar els processos en l'operació de centrals termoelèctriques en règim estable

GESTIÓ DE L'ÚS EFICIENT DE L'AIGUA

 • Desenvolupar projectes d'instal·lacions d'aigua a petita escala
 • Gestionar l'ús eficient de l'aigua en l'edificació
 • Organitzar i supervisar el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'aigua a petita escala
 • Realitzar diagnòstic i propostes d'optimització energètica en xarxes i instal·lacions d'aigua
 • Realitzar diagnòstic i propostes de millora de xarxes i instal·lacions d'aigua

GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE GESPES EN CAMPS ESPORTIUS

 • Gestionar i manejar la maquinària, equips i instal·lacions de jardineria
 • Organitzar i supervisar el manteniment i recuperació de gespa en camps esportius
 • Organitzar i supervisar la instal·lació de gespa en camps esportius
 • Realitzar operacions topogràfiques en treballs d'agricultura, jardineria i muntanyes

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

 • Gestionar la maquinària, equips i instal·lacions de l'explotació agrícola
 • Gestionar les operacions de collita i conservació de productes agrícoles
 • Gestionar les tasques de preparació del terreny i d'implantació de cultius
 • Programar i organitzar les operacions de cultiu

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ D'ANIMALS CINEGÈTICS

 • Gestionar la producció d'aus cinegètiques
 • Gestionar la producció d'ungulats cinegètics
 • Gestionar la producció de lagomorfs cinegètics
 • Gestionar les instal·lacions, maquinària, material i equips de l'explotació ramadera

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ D'ENGREIX EN AQÜICULTURA

 • Coordinar i gestionar la producció en les fases de l'engreix en aqüicultura
 • Planificar la prevenció i el control de les patologies durant l'engreix d'espècies aqüícoles

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE LLAVORS I PLANTES EN VIVER

 • Gestionar el conreu de plantes i pa d'herba en viver
 • Gestionar la maquinària, equips i instal·lacions de l'explotació agrícola

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE VIVER EN AQÜICULTURA

 • Coordinar i gestionar la producció de les àrees del centre de cria en aqüicultura
 • Prevenir i controlar les mesures de protecció sanitària i patologies en el centre de cria en aqüicultura

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA

 • Aprovisionar els processos productius de fabricació mecànica
 • Programar i controlar la producció en fabricació mecànica

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN L'ENQUADERNACIÓ INDUSTRIAL

 • Col·laborar en la gestió de la qualitat en els processos d'enquadernació industrial
 • Col·laborar en la gestió de la seguretat i de la protecció ambiental en els processos d'enquadernació industrial
 • Determinar els materials de producció a la indústria gràfica
 • Organitzar i supervisar la producció en els processos d'enquadernació industrial
 • Planificar la fabricació de productes gràfics

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN PROCESSOS D'IMPRESSIÓ

 • Col·laborar en la gestió de la qualitat en els processos d'impressió
 • Col·laborar en la gestió de la seguretat i de la protecció ambiental en els processos d'impressió
 • Determinar els materials de producció a la indústria gràfica
 • Gestionar la reproducció del color en els processos gràfics
 • Organitzar i supervisar la producció en els processos d'impressió
 • Planificar la fabricació de productes gràfics

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN PROCESSOS DE PREIMPRESSIÓ

 • Col·laborar en la gestió de la seguretat i de la protecció ambiental en els processos de preimpressió
 • Determinar els materials de producció a la indústria gràfica
 • Gestionar la reproducció del color en els processos gràfics
 • Organitzar i supervisar la producció en els processos de preimpressió
 • Planificar la fabricació de productes gràfics

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN TRANSFORMATS DE PAPER, CARTRÓ I ALTRES SUPORTS GRÀFICS

 • Col·laborar en la gestió de la qualitat en els processos de transformats de paper, cartró i altres suports gràfics
 • Col·laborar en la gestió de la seguretat i de la protecció ambiental en els processos de transformats de paper, cartró i altres suports gràfics
 • Determinar els materials de producció a la indústria gràfica
 • Organitzar i supervisar la producció en els processos de transformats de paper, cartró i altres suports gràfics
 • Planificar la fabricació de productes gràfics

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I QUALITAT DE FILATURA, TELES NO TEIXIDES I TEIXIDURA DE CALADA

 • Analitzar matèries primeres, productes i processos tèxtils
 • Supervisar i controlar la producció d'art de teixir de calada
 • Supervisar i controlar la producció de filatura
 • Supervisar i controlar la producció en teles no teixides

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I QUALITAT DE TEIXIDURA DE PUNT

 • Analitzar matèries primeres, productes i processos tèxtils
 • Organitzar i programar la producció de teixits de punt
 • Supervisar i controlar la producció en art de teixir de punt per ordit
 • Supervisar i controlar la producció en art de teixir de punt per trama

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I RECOL·LECCIÓ DE BOLETS I TÒFONES

 • Gestionar el cultiu extensiu de fongs saprobis i micorízics
 • Gestionar el cultiu intensiu de bolets sapròfits
 • Gestionar la maquinària, equips i instal·lacions de l'explotació agrícola
 • Gestionar la recol·lecció de bolets i tòfones
 • Gestionar les operacions de micorizació i de producció de plantes micorizades

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ RAMADERA

 • Gestionar els processos de producció d'animals de recria i d'engreix
 • Gestionar els processos de producció d'animals de reposició, de reproductors i cries, i de llet
 • Gestionar els processos de producció d'aus i d'ous
 • Gestionar les instal·lacions, maquinària, material i equips de l'explotació ramadera

GESTIÓ DE MÀRKETING I COMUNICACIÓ

GESTIÓ DE PISOS I NETEJA EN ALLOTJAMENTS

 • Definir i organitzar els processos del departament de pisos i oferir atenció al client
 • Gestionar departaments de l'àrea d'allotjament
 • Supervisar els processos del departament de pisos

GESTIÓ DE PROCESSOS DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ

GESTIÓ DE REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLES

 • Gestionar els tractaments silvícoles
 • Gestionar la maquinària, equips i instal·lacions de l'explotació forestal
 • Gestionar les operacions de repoblació forestal i de correcció hidrologicoforestal
 • Realitzar operacions topogràfiques en treballs d'agricultura, jardineria i muntanyes

GESTIÓ DE RESIDUS URBANS I INDUSTRIALS

 • Recollir i tractar els residus industrials
 • Recollir i tractar els residus urbans o municipals

GESTIÓ DE SASTRERIA DE L'ESPECTACLE EN VIU

 • Adaptar i mantenir el vestuari escènic en bon estat d'ús
 • Col·laborar en l'elaboració del projecte de vestuari per a l'espectacle en viu
 • Organitzar el vestuari i realitzar el servei a assajos i funcions

GESTIÓ DE SERVEIS PER AL CONTROL D'ORGANISMES NOCIUS

 • Establir el pla de control d'organismes nocius adequat a la situació de partida i supervisar la seva execució
 • Organitzar l'emmagatzemament i transport de biocides productes fitosanitaris i els mitjans necessaris per a la seva aplicació

GESTIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS

 • Administrar els dispositius del maquinari del sistema
 • Instal·lar, configurar i administrar el programari de base i d'aplicació del sistema

GESTIÓ DE TRUCADES DE TELEASSISTÈNCIA

GESTIÓ DE XARXES DE VEU I DADES

GESTIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE PARCS EÒLICS

 • Desenvolupar projectes de muntatge d'instal·lacions d'energia eòlica.
 • Muntar i mantenir instal·lacions d'energia eòlica.
 • Prevenir riscs professionals i actuar en casos d'emergència en parcs eòlics.

GESTIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE SUBSTACIONS ELÈCTRIQUES

 • Gestionar i supervisar el muntatge de subestacions elèctriques
 • Gestionar i supervisar l'operació i el manteniment de subestacions elèctriques
 • Operar localment i realitzar el manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques
 • Prevenir riscos en instal·lacions elèctriques d'alta tensió

GESTIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES DE GAS

 • Col·laborar en la planificació de l'execució de xarxes de gas
 • Controlar el desenvolupament d'obres de xarxes de gas

GESTIÓ DELS APROFITAMENTS CINEGETICOPISCÍCOLES

 • Controlar les poblacions de predadors de les espècies aqüícoles continentals i cinegètiques
 • Gestionar els treballs derivats de la planificació de l'hàbitat de les espècies cinegètiques
 • Gestionar els treballs derivats de la planificació i seguiment de l'hàbitat aqüícola continental
 • Gestionar la maquinària, equips i instal·lacions de l'explotació forestal
 • Gestionar les repoblacions d'espècies cinegètiques
 • Organitzar i supervisar les operacions d'inventari i seguiment de l'hàbitat natural

GESTIÓ I CONTROL DE PLANTA QUÍMICA

 • Coordinar els processos químics i de les instal·lacions d'energia i auxiliars.
 • Supervisar els sistemes de control bàsic.
 • Verificar el condicionament de les instal·lacions de procés químic, d'energia i auxiliars.

GESTIÓ I CONTROL DE L'APROVISIONAMENT

GESTIÓ I COORDINACIÓ EN PROTECCIÓ CIVIL I EMERGÈNCIES

 • Difondre i proposar mesures preventives i d'autoprotecció corporativa i ciutadana en protecció civil i emergències en l'àmbit de competència assignada
 • Intervenir en la realització del catàleg de riscos i fomentar l'estudi d'aquests a entitats públiques o privades en l'àmbit de competència assignat
 • Intervenir en les operacions de protecció civil i emergències, previstes en els plans, durant el transcurs de l'emergència

GESTIÓ I MANTENIMENT D'ARBRES I PALMERES ORNAMENTALS

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EQUIPS DE NETEJA

 • Planejar l'organizació del treball de neteja i la gestió dels i de les professionals

GESTIÓ I SUPERVISIÓ D'ALARMES EN XARXES DE COMUNICACIONS

 • Gestionar la qualitat dels serveis suportats sobre la xarxa de comunicacions
 • Monitoritzar l'estat i la disponibilitat de la xarxa de comunicacions i dels serveis implementats
 • Realitzar operacions de configuració i de control de la xarxa de comunicacions

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES D'ELECTROMEDICINA

 • Planificar i gestionar el manteniment de sistemes d'electromedicina i les seves instal·lacions associades
 • Planificar i gestionar la instal·lació de sistemes d'electromedicina i les seves instal·lacions associades
 • Supervisar i realitzar el manteniment de sistemes d'electromedicina i les seves instal·lacions associades
 • Supervisar i realitzar la instal·lació de sistemes d'electromedicina i les seves instal·lacions associades

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MONTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPAMENT DE XARXA I ESTACIONS BASE DE TELEFONIA

 • Gestionar i supervisar els processos de manteniment d'estacions base de telefonia
 • Gestionar i supervisar els processos de manteniment dels sistemes de telecomunicació de xarxa telefònica
 • Gestionar i supervisar els processos de muntatge d'estacions base de telefonia
 • Gestionar i supervisar els processos de muntatge dels sistemes de telecomunicació de xarxa telefònica

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I EL MANTENIMENT DE SISTEMES D'AÏLLAMENT TÈRMIC, ACÚSTIC I CONTRA EL FOC

 • Planificar, supervisar, organitzar i controlar el muntatge de sistemes d'aïllament
 • Supervisar i realitzar el manteniment i la reparació dels sistemes d'aïllament

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN L'ENTORN D'EDIFICIS

 • Supervisar els processos de manteniment de les instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb finalitats especials
 • Supervisar els processos de muntatge de les instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb finalitats especials

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE LES INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ I DE XARXES DE VEU I DADES EN L'ENTORN D'EDIFICIS

 • Supervisar el manteniment de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l'entorn d'edificis
 • Supervisar el muntatge de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l'entorn d'edificis

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES D'AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

 • Gestionar i supervisar els processos de manteniment de sistemes d'automatització industrial
 • Gestionar i supervisar els processos de muntatge de sistemes d'automatització industrial
 • Supervisar i realitzar la posada en marxa de sistemes d'automatització

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I RADIODIFUSIÓ

 • Gestionar i supervisar el manteniment de sistemes de producció audiovisual en estudis i unitats mòbils
 • Gestionar i supervisar el manteniment de sistemes de transmissió per a radi i televisió en instal·lacions fixes i unitats mòbils
 • Gestionar i supervisar el muntatge de sistemes de producció audiovisual en estudis i unitats mòbils
 • Gestionar i supervisar el muntatge de sistemes de transmissió per a radi i televisió en instal·lacions fixes i unitats mòbils

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES DOMÒTICS I IMMÒTICS

 • Gestionar i supervisar els processos de manteniment de sistemes domòtics i immòtics
 • Gestionar i supervisar els processos de muntatge de sistemes domòtics i immòtics
 • Parametritzar i posar en marxa els sistemes domòtics i immòtics

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES ELÈCTRIQUES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ DE SEGONA I TERCERA CATEGORIA I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ D'INTEMPÈRIE

 • Gestionar i organitzar el muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'intempèrie
 • Supervisar el manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'intempèrie
 • Supervisar el muntatge de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'intempèrie

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ I ENLLUMENAT EXTERIOR

 • Planificar i gestionar el muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Supervisar i realitzar el manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Supervisar i realitzar el muntatge de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES D'ALTA TENSIÓ DE SEGONA I TERCERA CATEGORIA I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ D'INTERIOR

 • Gestionar i organitzar el muntatge i manteniment de les xarxes eléctriques subterrànies d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'interior
 • Supervisar el manteniment de les xarxes elèctriques subterrànies d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'interior
 • Supervisar el muntatge de les xarxes elèctriques subterrànies d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'interior

GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS

GOVERN D'EMBARCACIONS I MOTOS NÀUTIQUES DESTINADES AL SOCORRISME AQUÀTIC

 • Executar tècniques específiques de govern d'embarcacions a motor i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic
 • Executar tècniques específiques de natació amb eficàcia i seguretat

GRAVAT CALCOGRÀFIC I XILOGRÀFIC

 • Estampar al buit i en relleu
 • Gravar en calcografia

GRAVAT I TÈCNIQUES D'ESTAMPACIÓ

 • Crear el BAT i supervisar l'estampació d'obra gràfica original
 • Definir projectes de gravat i tècniques d'estampació
 • Determinar i supervisar els tractaments posteriors a l'estampació i peritar l'obra gràfica original
 • Supervisar i coordinar els processos de creació, recuperació i duplicació de matrius d'obra gràfica original

GUARDA DE REFUGIS I ALBERGS DE MUNTANYA

 • Preparar i servir esmorzars, elaboracions culinàries senzilles i plats significatius de la zona

GUIA D'ESPELEOLOGIA

 • Elaborar recorreguts per cavitats subterrànies de fins a classe cinc
 • Guiar i dinamitzar persones per itineraris d'espeleologia
 • Progressar amb seguretat en cavitats i travessies de classe quatre de dificultat sense curs hídric actiu

GUIA PER BARRANCS SECS O AQUÀTICS

 • Elaborar recorreguts per barrancs
 • Guiar i dinamitzar a persones per itineraris de barrancs
 • Progressar amb eficàcia i seguretat per barrancs de qualsevol tipologia i dificultat

GUIA PER ITINERARIS AMB BICICLETA

 • Conduir bicicletes amb eficàcia i seguretat per terrenys variats fins a mitja muntanya i realitzar el manteniment operatiu de bicicletes
 • Determinar i organitzar itineraris amb bicicleta per terrenys variats fins a mitja muntanya
 • Guiar i dinamitzar persones per itineraris amb bicicleta fins a mitja muntanya

GUIA PER ITINERARIS DE BAIXA I MITJANA MUNTANYA

 • Determinar i organitzar itineraris per baixa i mitjana muntanya
 • Guiar i dinamitzar persones per itineraris de baixa i mitjana muntanya i terreny nevat de tipus nòrdic
 • Progressar amb eficàcia i seguretat per terreny de baixa i mitjana muntanya i terreny nevat de tipus nòrdic

GUIA PER ITINERARIS EQÜESTRES EN MEDI NATURAL

 • Determinar i organitzar itineraris a cavall per diversos terrenys
 • Dominar les tècniques bàsiques de muntada a cavall
 • Guiar i dinamitzar persones per itineraris a cavall

GUILLOTINADA I PLEGATGE

 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat

GUILLOTINADA I PLEGATGE

 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat

HIDROTERMAL

 • Aplicar i supervisar les tècniques hidrotermals personalitzant els protocols normalitzats.
 • Protocolitzar i organitzar els serveis hidrotermals i complementaris
 • Realitzar massatges manuals i/o mecànics amb finalitats estètiques.

HORTICULTURA I FLORICULTURA.

 • Controlar les plagues, malalties, males herbes i fisiopaties.
 • Manejar tractors i muntar instal·lacions agràries, realitzant el seu manteniment.
 • Realitzar les operacions de cultiu, collita, transport i emmagatzemament dels cultius hortícoles i flor tallada.
 • Realitzar les tasques de preparació del terreny i de sembra i/o trasplantaments en cultius hortícoles o flor tallada.

IL·LUSTRACIÓ

IMPERMEABILITZACIÓ MITJANÇANT MEMBRANES FORMADES AMB LÀMINES

 • Executar les capes i elements del sistema d'impermeabilització complementaris de la membrana
 • Impermeabilitzar amb membranes bituminoses
 • Impermeabilitzar amb membranes sintètiques

IMPLANTACIÓ I ANIMACIÓ D'ESPAIS COMERCIALS

IMPLANTACIÓ I GESTIÓ D'ELEMENTS INFORMÀTICS EN SISTEMES DOMÒTICS/IMMÒTICS, DE CONTROL D'ACCESSOS I PRESÈNCIA, I DE VIDEOVIGILÀNCIA

 • Implantar i mantenir sistemes de control d'accessos i presència, i de videovigilància
 • Implantar i mantenir sistemes domòtics-immòtics

IMPOSICIÓ I OBTENCIÓ DE LA FORMA IMPRESSORA

 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat

IMPRESSIÓ DIGITAL

 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat
 • Preparar els equips, ajustar els paràmetres i realitzar la impressió digital

IMPRESSIÓ EN FLEXOGRAFIA

 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat

IMPRESSIÓ EN GRAVAT EN RELLEU

 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat

IMPRESSIÓ EN OFFSET

 • Determinar i ajustar els processos d'impressió offset
 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat

IMPRESSIÓ EN SERIGRAFIA I TAMPOGRAFIA

 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat
 • Realitzar la impressió en serigrafia
 • Realitzar la impressió en tampografia

IMPRESSIÓ ÒFSET

 • Determinar i ajustar els processos d'impressió offset
 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat

INDÚSTRIES CÀRNIES

 • Controlar l'elaboració de productes i preparats carnis i els seus sistemes automàtics de producció, així com el sacrifici, preparació de la canal i especejament dels animals

INDÚSTRIES DE CONSERVES I SUCS VEGETALS