Castellano    
 

S'han trobat 1252 especialitat/s formativa/es agrupada/es en 27 família/es.

Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
AFDA0109 Guia per itineraris amb bicicleta 420   2 RD 1209/2009
AFDA0110 Condicionament físic en grup amb suport musical 590   3 RD 1518/2011
AFDA0111 Fitness aquàtic i hidrocinèsia 750   3 RD 1076/2012  
AFDA0112 Guia per barrancs secs o aquàtics 660   2 RD 982/2013    
AFDA0209 Guia per itineraris eqüestres en medi natural 580   2 RD 711/2011
AFDA0210 Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent 590   3 RD 1518/2011
AFDA0211 Animació físic-esportiva i recreativa 590   3 RD 1076/2012
AFDA0212 Guia d'espeleologia 670   2 RD 982/2013    
AFDA0310 Activitats de natació 750   3 RD 1518/2011
AFDA0311 Instrucció en ioga 550   3 RD 1076/2012
AFDA0411 Animació físic-esportiva i recreativa per a persones amb discapacitat 740   3 RD 1076/2012
AFDA0511 Operacions auxiliars en l'organització d'activitats i funcionament d'instal·lacions esportives 260   1 RD 611/2013    
AFDA0611 Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya 610   2 RD 611/2013    
AFDP01 Emergències i primers auxilis a l'hostaleria 8   2 NO      
AFDP0109 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques 370   2 RD 711/2011
AFDP0111 Abalisament de pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables 490   2 RD 1076/2012
AFDP02 Protocol d'evacuació i primers auxilis en autobusos 24   1 NO      
AFDP0209 Socorrisme en espais aquàtics naturals 420   2 RD 711/2011
AFDP0211 Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics 660   3 RD 1076/2012  
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
ADGA12DCP Auxiliar d'empleat/ada d'oficina 410   2 NO      
ADGA13DCP Administratiu/va amb informàtica empleat/da d'oficina 450   2 NO      
ADGD01 Tècniques de qualitat i millora contínua en l'excel·lència empresarial 425   3 NO      
ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria 630   3 RD 1210/2009  
ADGD0110 Assistència en la gestió dels procediments tributaris 740   3 RD 1692/2011  
ADGD02 Gestió fiscal 240   3 NO      
ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans 790   3 RD 1210/2009  
ADGD0210 Creació i gestió de microempreses 520   3 RD 1692/2011  
ADGD03 Gestió de la transparència en el sector públic i privat 150   3 NO      
ADGD0308 Activitats de gestió administrativa 880   2 RD 645/2011  
ADGD04 Mediació en assumptes civils i mercantils 150   3 NO      
ADGD05 Metodologies Agile al sector aviació 16   3 NO      
ADGD06 El poder de la resiliència per afronar situacions adverses 30   2 NO      
ADGD07 Habilitats crítiques (softskills) per a evitar errors en entorns incerts i sota pressió al sector aviació 16   2 NO      
ADGD08 Anàlisi de la rendibilitat en els establiments hotelers 30   1 NO      
ADGD09 Resiliència. Aplicació del model de resiliència al sector turístic 20   2 NO      
ADGD10 Comunicació i treball en equip a l'hostaleria 6   2 NO      
ADGD11 Blockchain: aplicacions en empresa 30   1 NO      
ADGD12 Competències transformació mobilitat. Programa de desenvolupament de competències en transformacions de la mobilitat per a l'era digital 90   1 NO      
ADGD13 Gestor de producte digital 150   2 NO      
ADGD14 Venda online a l'empresa: Xarxes socials i eines de comunicació 50   2 NO      
ADGD15 Integració de SistemEs de Gestió ISO I 200   3 NO      
ADGD16 Integració de SistemEs de Gestió ISO II 200   3 NO      
ADGF01 Anglès financer 150   3 NO      
ADGG01 SAP Logística de producció 230   3 NO    
ADGG0108 Assistència a la direcció 610   3 RD 1210/2009  
ADGG01DCP Activitats bàsiques d'atenció al client per a persones amb discapacitat 150   1 NO      
ADGG0208 Activitats administratives en la relació amb el client 800   2 RD 1210/2009  
ADGG02DCP Activitats auxiliars administratives per a persones amb discapacitat intel·lectual 820   1 NO      
ADGG0308 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines 750   3 RD 645/2011  
ADGG03DCP Operacions de gravació i tractament de dades i documents per a persones amb discapacitat intel·lectual 800   1 NO      
ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 430   1 RD 645/2011  
ADGG0508 Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents 440   1 RD 645/2011  
ADGG25 Operacions auxiliars en el departament d'administració i recepció per a persones amb discapacitat intel·lectual 280   1 NO      
ADGI11DCP Telefonista recepcionista de oficina 500   2 NO      
ADGN01 Estratègia de planificació financera familiar i inversió 50   3 NO      
ADGN0108 Finançament d'empreses 630   3 RD 1210/2009  
ADGN0110 Gestió comercial i tècnica d'assegurances i reassegurances privades 730   3 RD 610/2013    
ADGN02 Gestió de crèdit immobiliari 250   3 NO      
ADGN0208 Comercialització i administració de productes i serveis financers 800   3 RD 645/2011  
ADGN0210 Mediació d'assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars 730   3 RD 610/2013    
ADGN03 Màrqueting de productes asseguradors i financers 70   3 NO      
ADGX01 Anglès: gestió comercial 200   3 NO      
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
AGAC0108 Cultius herbacis 600   2 RD 1375/2008
AGAF0108 Fructicultura 600   2 RD 1375/2008
AGAG0108 Producció avícola intensiva 250   2 RD 1375/2008  
AGAG0208 Producció cunícula intensiva 220   2 RD 1375/2008  
AGAH0108 Horticultura i floricultura 600   2 RD 1375/2008
AGAJ0108 Activitats auxiliars en floristeria 390   1 RD 1211/2009  
AGAJ0109 Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals 510   3 RD 682/2011  
AGAJ0110 Activitats de floristeria 480   2 RD 1519/2011    
AGAJ0208 Art floral i gestió de les activitats de floristeria 600   3 RD 1519/2011    
AGAJ02DCP Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria per a persones amb discapacitat intel·lectual 590   1 NO      
AGAJ0308 Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius 520   3 RD 1211/2009
AGAN0108 Ramaderia ecològica 490   2 RD 1965/2008  
AGAN0109 Cura i maneig de cavalls 590   2 RD 682/2011  
AGAN0110 Doma bàsica del cavall 620   2 RD 1519/2011  
AGAN0111 Cures i maneigs d'animals utilitzats per a la investigació i altres finalitats científiques 450   2 RD 983/2013    
AGAN0112 Assistència en els controls sanitaris en escorxadors, establiments de manipulació de caça i sales d'especejament 830   3 RD 983/2013    
AGAN0208 Cria de cavalls 670   3 RD 1211/2009  
AGAN0210 Ferrat d'equins 710   3 RD 1519/2011    
AGAN0211 Apicultura 410   2 RD 1784/2011    
AGAN0212 Realització de procediments experimentals amb animals per a la investigació i altres finalitats científiques 750   3 RD 983/2013    
AGAN0311 Gestió de la producció ramadera 710   3 RD 627/2013    
AGAN0312 Cures d'animals salvatges, de zoològics i aquaris 500   2 RD 983/2013    
AGAN0411 Producció d'animals cinegètics 450   2 RD 627/2013    
AGAN0511 Gestió de la producció d'animals cinegètics 570   3 RD 627/2013    
AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria 330   1 RD 1375/2008
AGAO0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes 470   2 RD 1375/2008
AGAO0308M Jardineria i restauració del paisatge 620   3 RD 682/2011  
AGAO31DCP Auxiliar de jardineria i centres de jardineria 466   2 NO      
AGAO53DCP Operari/ària de vivers i jardins 500   2 NO      
AGAP0108 Producció porcina de reproducció i cria 280   2 RD 1375/2008  
AGAP0208 Producció porcina de recria i esquer 250   2 RD 1375/2008  
AGAR01 Extracció resinera mecanitzada 60   1 NO      
AGAR0108 Aprofitaments forestals 600   2 RD 1211/2009    
AGAR0109 Gestió de repoblacions forestals i tractaments silvícoles 610   3 RD 682/2011  
AGAR0110 Gestió d'aprofitaments forestals 630   3 RD 1519/2011    
AGAR0111 Manteniment i millora de l'hàbitat cinegeticopiscícola 570   2 RD 627/2013    
AGAR0208 Repoblacions forestals i tractaments silvícoles 490   2 RD 682/2011  
AGAR0209 Activitats auxiliars en aprofitaments forestals 270   1 RD 682/2011    
AGAR0211 Gestió dels aprofitaments cinegeticopiscícoles 740   3 RD 627/2013    
AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de forests 270   1 RD 682/2011  
AGAU01 Olivicultura de precisió 50   3 NO      
AGAU0108 Agricultura ecològica 490   2 RD 1965/2008  
AGAU0110 Producció de llavors i plantes en viver 580   2 RD 1519/2011  
AGAU0111 Maneig i manteniment de maquinària agrària 630   2 RD 1784/2011
AGAU0112 Producció i recol·lecció de bolets i tòfones 760   2 RD 627/2013  
AGAU02 Noves varietats d'olivera adaptades a l'olivar en tanca 50   2 NO      
AGAU0208 Gestió de la producció agrícola 820   3 RD 1211/2009  
AGAU0210 Gestió de la producció de llavors i plantes en viver 540   3 RD 1519/2011  
AGAU0211 Gestió de la producció i recol·lecció de bolets i tòfones 870   3 RD 627/2013    
AGAU02DCP Activitats auxiliars en agricultura ecològica per a persones amb discapacitat 1060   1 NO      
AGAU03 Recollida del xampinyó 250   1 NO      
AGAU03DCP Activitats auxiliars agrícoles per a persones amb discapacitat 500   1 NO      
AGAU29 Cultius hidropònics en hivernacles d'alta tecnologia 250   2 NO      
AGAX0108 Activitats auxiliars en ramaderia 510   1 RD 1375/2008  
AGAX0208 Activitats auxiliars en agricultura 370   1 RD 1375/2008
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
ARGA01 Creació d'àlbums il·lustrats 200   3 NO      
ARGA0110 Gravat calcogràfic i xilogràfic 480   2 RD 1520/2011    
ARGA0111 Litografia 450   2 RD 612/2013    
ARGA0112 Gravat i tècniques d'estampació 800   3 RD 984/2013    
ARGA0211 Enquadernació artística 750   3 RD 612/2013    
ARGA0311 Serigrafia artística 570   2 RD 612/2013    
ARGC0109 Guillotinada i plegatge 450   2 RD 712/2011    
ARGC0110 Operacions d'enquadernació industrial en rústica i tapa dura 420   2 RD 1520/2011    
ARGC0112 Gestió de la producció en l'enquadernació industrial 660   3 RD 984/2013    
ARGC0209 Operacions en trens de cosit 480   2 RD 712/2011    
ARGG01 Impressió de projectes de disseny 30   3 NO      
ARGG0110 Disseny de productes gràfics 600   3 RD 1520/2011    
ARGG0112 Disseny estructural d'envasos i embalatges de paper, cartró i altres suports gràfics 480   3 RD 984/2013    
ARGG02 Eines avançades d'Adobe Illustrator 120   3 NO      
ARGG0212 Il·lustració 750   3 RD 984/2013    
ARGI01 Manipulació i impressió de materials plàstics 275   1 NO      
ARGI0109 Impressió òfset 560   2 RD 712/2011    
ARGI0110 Impressió en flexografia 450   2 RD 1520/2011    
ARGI0112 Gestió de la producció en processos d'impressió 810   3 RD 984/2013    
ARGI0209 Impressió digital 440   2 RD 1213/2009  
ARGI0210 Impressió en gravat en relleu 450   2 RD 1520/2011    
ARGI0309 Reprografia 300   1 RD 712/2011    
ARGI0310 Impressió en serigrafia i tampografia 450   2 RD 1520/2011    
ARGN01 Disseny gràfic de pantalles interactives 330   3 NO      
ARGN0109 Producció editorial 540   3 RD 1213/2009    
ARGN0110 Desenvolupament de productes editorials multimèdia 570   3 RD 1520/2011    
ARGN02 Edició de revistes digitals i ebooks 300   3 NO      
ARGN0210 Assistència a l'edició 570   3 RD 1520/2011    
ARGN03 Edició d'audiollibres 90   3 NO      
ARGN04 Disseny editorial amb Adobe Indesign 200   3 NO      
ARGP0110 Tractament i maquetació d'elements gràfics en preimpressió 620   2 RD 1520/2011    
ARGP0112 Gestió de la producció en processos de preimpressió 750   3 RD 984/2013    
ARGP0210 Imposició i obtenció de la forma impressora 450   2 RD 1520/2011    
ARGT0109 Encunyació 330   2 RD 712/2011    
ARGT0111 Operacions de manipulació i finalització de productes gràfics 300   1 RD 612/2013    
ARGT0112 Gestió de la producció en transformats de paper, cartró i altres suports gràfics 630   3 RD 984/2013    
ARGT01DCP Manipulacions bàsiques de productes gràfics per a persones amb discapacitat 800   1 NO      
ARGT0211 Operacions auxiliars en indústries gràfiques 360   1 RD 612/2013    
ARGT0311 Elaboració de cartró ondulat 420   2 RD 612/2013    
ARGT0411 Fabricació de complexos, envasos, embalatges i altres articles de paper i cartró 600   2 RD 612/2013    
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
ARTA01 Brodats en seda i or 700   1 NO      
ARTA0111 Talla d'elements decoratius en fusta 500   2 RD 613/2013    
ARTA0112 Elaboració d'obres de forja artesanal 510   2 RD 985/2013    
ARTB01 Encastat de joieria 450   2 NO      
ARTB0111 Elaboració d'articles d'argenteria 620   2 RD 613/2013    
ARTB0112 Reposició, muntatge i manteniment d'elements de rellotgeria fina 460   2 RD 985/2013    
ARTB02 Creació d'un taller de joieria polivalent 60   2 NO      
ARTB0211 Reparació de joieria 590   2 RD 613/2013    
ARTB03 Escultura digital aplicada a joieria 200   2 NO      
ARTB04 Dibuix vectorial aplicat al gravat i tall làser 120   2 NO      
ARTB05 Modelatge en cera aplicat a joieria 180   2 NO      
ARTB06 Retoc fotogràfic aplicat a joieria 150   2 NO      
ARTG0112 Manteniment i reparació d'instruments de vent-metall 680   2 RD 985/2013    
ARTG0212 Manteniment i reparació d'instruments de vent-fusta 680   2 RD 985/2013    
ARTG0312 Manteniment i reparació d'instruments musicals de corda 810   3 RD 985/2013    
ARTG0412 Afinació i harmonització de pianos 810   3 RD 985/2013    
ARTG0512 Regulació de pianos verticals i de cua 990   3 RD 985/2013    
ARTN0109 Elaboració artesanal de productes de vidre en calent 660   2 RD 1521/2011    
ARTN0110 Reproduccions de motlles i peces ceràmiques artesanals 300   1 RD 1521/2011    
ARTN0111 Motlles i matriceria artesanals per ceràmica 620   3 RD 1693/2011    
ARTN0209 Terrisseria artesanal 600   2 RD 1521/2011    
ARTN0210 Decoració artesanal de vidre mitjançant les aplicacions de color 580   2 RD 1521/2011    
ARTN0309 Transformació artesanal de vidre en fred 670   2 RD 1521/2011    
ARTR0112 Restauració i reparació de rellotges d'època, històrics i autòmats 750   3 RD 985/2013    
ARTU01 Ball Flamenc 900   2 NO      
ARTU0110 Maquinària escènica per a l'espectacle en viu 830   3 RD 1521/2011    
ARTU0111 Attrezzo per a l'espectacle en viu 830   3 RD 1693/2011    
ARTU0112 Construcció de decorats per l'escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisuals 840   3 RD 985/2013    
ARTU02 Cant Flamenc 900   2 NO      
ARTU0212 Assistència a la direcció tècnica d'espectacles en viu i esdeveniments 530   3 RD 985/2013    
ARTU03 Percussió Flamenca 900   2 NO      
ARTU04 Guitarra Flamenca 900   2 NO      
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
COMA12DCP Auxiliar de magatzem de grans superfícies 421   2 NO      
COMA13DCP Mosso/a de magatzem i reposador/a 463   2 NO      
COML01 Màrqueting digital & e-commerce per a l'automoció 130   3 NO      
COML0109 Trànsit de mercaderies per carretera 520   3 RD 642/2011  
COML0110 Activitats auxiliars de magatzem 210   1 RD 1522/2011  
COML0111 Trànsit de persones viatgeres per carretera 450   3 RD 614/2013    
COML02 Transformació logística en un entorn d'Indústria 4.0. 25   3 NO      
COML0209 Organització del transport i la distribució 420   3 RD 642/2011  
COML0210 Gestió i control de l'aprovisionament 450   3 RD 1522/2011  
COML0211 Gestió comercial i financera del transport per carretera 630   3 RD 614/2013    
COML02DCP Activitats auxiliars de magatzem per a persones amb discapacitat intel·lectual 420   1 NO      
COML03 Logística integral 230   3 NO    
COML0309 Organització i gestió de magatzems 390   3 RD 642/2011  
COML04 Disseny de sistemes d'aprovisionament en un entorn Lean 30   3 NO      
COML05 Logística integral i logística inversa a la cadena de subministrament d¿una empresa 30   3 NO      
COML06 Últimes tecnologies de traçabilitat de productes i serveis 30   3 NO      
COML07 Sistemes de planificació de rutes en els diferents sectors del transport 30   3 NO      
COML08 Processos d¿externalització de la cadena de subministrament de productes i serveis 30   3 NO      
COML09 Auditoria dels costos ocults en la logística 50   2 NO    
COML16 Operacions amb carretons elevadors de pal retràctil i amb càrrega en voladís, fins a 10.000 kg segons norma UNE58451 setembre 2021 21   1 NO      
COMM01 Ciberseguretat i Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) aplicat a el comerç electrònic 40   3 NO      
COMM0110 Màrqueting i compravenda internacional 750   3 RD 1522/2011  
COMM0111 Assistència a la investigació de mercats 510   3 RD 614/2013    
COMM0112 Gestió de màrketing i comunicació 810   3 RD 614/2013    
COMM02 Analítica web 40   3 NO      
COMM03 Gestió de la Ciberseguretat a PIMES, Comerç electrònic segur 50   3 NO      
COMM04 Introducció a la Intel·ligència Artificial aplicada al màrqueting 50   3 NO      
COMM05 Metodologies àgils en màrqueting per al disseny de nous productes 50   3 NO      
COMM06 Màrqueting estratègic i digital 50   3 NO      
COMM07 Business-to-business (B2B) en transaccions comercials 30   3 NO      
COMM08 Màrqueting Digital per al posicionament del producte turístic propi de les Agències de Viatges 4   1 NO      
COMM09 Estratègia de comunicació de màrqueting en temps de coronavirus 15   2 NO      
COMM10 Xinès bàsic en activitats de venda i turisme 280   1 NO      
COMM11 Eines de difusió i màrqueting - difusió de mesures adoptades davant la Covid-19 25   1 NO      
COMM12 Tècniques de fidelització del viatger: màrqueting i transformació digital 30   2 NO      
COMM13 Formació de skills per relacionar en línia amb els clients en el sector aviació 23   2 NO      
COMM14 Big Data i transformació digital 35   3 NO      
COMM15 Especialista en màrqueting digital 130   3 NO      
COMM16 Desenvolupament de projectes e-Commerce per a PIMES 300   3 NO    
COMM17 Gestió logística i e-Commerce Management per a Marketplaces 250   3 NO    
COMM18 Intel·ligència artificial (IA) aplicada a màrqueting digital 200   3 NO    
COMM19 Telemàrqueting 40   1 NO      
COMM20 Rus bàsic en activitats de venda i turisme 280   1 NO      
COMP0108 Implantació i animació d'espais comercials 390   3 RD 1377/2008    
COMT01 Comerç i moda a Espanya 100   2 NO      
COMT0110 Atenció al client, consumidor i usuari 460   3 RD 1522/2011  
COMT0111 Gestió comercial immobiliària 580   3 RD 614/2013    
COMT0112 Activitats de gestió del petit comerç 530   2 RD 614/2013    
COMT01DCP Activitats bàsiques de comerç per a persones amb discapacitat 800   1 NO      
COMT02 Gestió del punt de venda de moda 200   2 NO      
COMT0210 Gestió administrativa i financera del comerç internacional 660   3 RD 1522/2011  
COMT0211 Activitats auxiliars de comerç 270   1 RD 1694/2011  
COMT03 Producte i tecnologia tèxtil 90   2 NO      
COMT0311 Control i formació en consum 540   3 RD 1694/2011  
COMT04 Assessorament d'imatge en el sector tèxtil 50   2 NO      
COMT0411 Gestió comercial de vendes 570   3 RD 1694/2011  
COMT05 Visual merchandising i escapatismo en el sector retail 90   2 NO      
COMT06 Comportament del consumidor i responsabilitat social del màrqueting en el comerç 50   2 NO      
COMT07 Gestió bàsica del magatzem 20   2 NO      
COMT08 Planificació de l'aprovisionament i gestió d'estocs 60   2 NO      
COMT09 Psicologia aplicada a les vendes 40   2 NO      
COMT10 Tècniques de venda en el comerç 50   2 NO      
COMT11 Gestió d'incidències del viatger. Fidelització del client 30   2 NO      
COMT12 Adaptació i millora de les capacitats de venda i la reputació online en el sector 50   2 NO      
COMT13 Reptes per a les empreses: nova interacció amb el client i digitalització de la gestió 12   2 NO      
COMV0108 Activitats de venda 590   2 RD 1377/2008
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
EOCB01 Bioconstrucció 498   2 NO      
EOCB0108 Fàbriques de maçoneria 490   2 RD 1212/2009  
EOCB0109 Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció 440   1 RD 644/2011    
EOCB0110 Pintura decorativa en construcció 640   2 RD 615/2013    
EOCB0111 Cobertes inclinades 650   2 RD 615/2013    
EOCB02 Asfaltat i manteniment d'infraestructures 420   1 NO      
EOCB0208 Operacions auxiliars de paleta d'obra de fàbrica i de cobertes 320   1 RD 644/2011    
EOCB0209 Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització 340   1 RD 644/2011    
EOCB0210 Revestiments amb pastes i morters en construcció 670   2 RD 615/2013    
EOCB0211 Paviments i obra de paleta d'urbanització 490   2 RD 615/2013    
EOCB03 Construcció de pèrgoles solars fotovoltaiques 104   2 NO      
EOCB0310 Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció 750   2 RD 615/2013    
EOCB0311 Pintura industrial en construcció 600   2 RD 615/2013    
EOCE0109 Aixecaments i replanteigs 600   3 RD 644/2011    
EOCE0111 Armadures passives per a formigó 610   2 RD 615/2013    
EOCE0211 Encofrats 610   2 RD 615/2013    
EOCH0108 Operacions de formigó 260   1 RD 1966/2008  
EOCJ01 Construcció sostenible amb fusta 80   2 NO      
EOCJ0109 Muntatge de bastides tubulars 360   2 RD 986/2013    
EOCJ0110 Instal·lació de placa de guix laminat i falsos sostres 550   2 RD 615/2013    
EOCJ0111 Impermeabilització mitjançant membranes formades amb làmines 590   2 RD 615/2013    
EOCJ02 Aplicació de tractaments no peculiars i naturals per a la fusta 20   2 NO      
EOCJ0211 Instal·lació de sistemes tècnics de paviments, panells i mampares 390   2 RD 615/2013    
EOCJ0311 Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció 310   1 RD 615/2013    
EOCM20 Operador/a de maquinària d'explanació 650   2 NO      
EOCM82 Operador/a de grua torre 275   2 NO      
EOCM90 Operador/a de retro-pala 400   2 NO    
EOCO01 Fotogrametria amb RPAs per Edificació i Obra civil 65   3 NO      
EOCO0108 Representació de projectes d'edificació 600   3 RD 1212/2009  
EOCO0109 Control de projectes i obres de construcció 550   3 RD 644/2011    
EOCO0112 Control d'execució d'obres d'edificació 750   3 RD 986/2013    
EOCO02 Pilotatge de RPAs professional en edificació i obra civil (Llicència multirrotor de 0 a 5 Kg MTOW) 75   2 NO      
EOCO0208 Representació de projectes d'obra civil 600   3 RD 1212/2009  
EOCO0212 Control d'execució d'obres civils 650   3 RD 986/2013    
EOCO03 Desenvolupament de projectes amb metodologia BIM-Allplan 35   3 NO      
EOCO04 Arquitectura tradicional bioclimàtica 200   2 NO      
EOCO05 Tecnologies i sistemes a implementar en Smart-Cities. 200   3 NO      
EOCO06 Diagnòstic i avaluació d'edificis saludables 200   3 NO      
EOCO07 Aplicació de l'economia circular a la construcció 240   3 NO      
EOCQ01 Operacions de manutenció de càrregues amb grua mòbil autopropulsada 360   2 NO      
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
ELEE01 Xarxes Elèctriques Intel·ligents 100   3 NO      
ELEE0108 Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques 220   1 RD 1214/2009  
ELEE0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió 920   2 RD 683/2011  
ELEE0110 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb fins especials 520   3 RD 1523/2011    
ELEE02 Disseny, operació i manteniment d'instal·lacions ATEX 30   3 NO      
ELEE0209 Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació 490   2 RD 683/2011  
ELEE0210 Desenvolupament de projectes de xarxes elèctriques de baixa i alta tensió 690   3 RD 1523/2011    
ELEE03 Instal·lació per a la recàrrega de vehicles elèctrics (IRVE) 80   2 NO      
ELEE0310 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis 700   3 RD 1523/2011    
ELEE0410 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació d'intempèrie 640   3 RD 1523/2011  
ELEE0510 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació d'interior 640   3 RD 1523/2011  
ELEE0610 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior 620   3 RD 1523/2011    
ELEL01 Tècnic/a en automatismes amb control programable 270   4 NO      
ELEM01 Muntatge i regulació de variadors de freqüència per al control de motors 120   2 NO      
ELEM0110 Desenvolupament de projectes de sistemes d'automatització industrial 630   3 RD1523/2011    
ELEM0111 Muntatge i manteniment de sistemes domòtics i inmòtics 480   2 RD 1077/2012    
ELEM02 Ciberseguretat en instal·lacions industrials 35   3 NO      
ELEM0210 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial 650   3 RD1523/2011    
ELEM0211 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics 550   3 RD 616/2013    
ELEM03 Monitorització remota d'instal·lacions industrials 35   3 NO      
ELEM0311 Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial 510   2 RD 616/2013    
ELEM04 Manteniment remot d'instal·lacions automatitzades 350   2 NO      
ELEM0411 Manteniment d'electrodomèstics 500   2 RD 616/2013    
ELEM05 Instal·lació i manteniment de robots col·laboratius "COBOTS" 200   2 NO      
ELEM0511 Desenvolupament de projectes de sistemes domòtics i immòtics 550   3 RD 616/2013    
ELEM06 Disseny i muntatge de circuïts pneumàtics i electropneumàtics 280   2 NO    
ELEQ0108 Instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina 600   2 RD 1214/2009    
ELEQ0111 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics 390   1 RD 1077/2012    
ELEQ0208 Gestió i supervisió de la instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina 700   3 RD 683/2011    
ELEQ0211 Reparació d'equips electrònics d'àudio i vídeo 580   2 RD 616/2013    
ELEQ0311 Manteniment d'equips electrònics 680   3 RD 616/2013    
ELER07DCP Auxiliar de muntatge i manteniment elèctric 700   2 NO      
ELER11 Manteniment d'instal·lacions automatitzades controlades per autòmats programables 300   2 NO    
ELES01 Instal·lació de xarxes 5G 25   3 NO      
ELES0108 Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions en edificis 450   2 RD 1214/2009
ELES0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuit tancat de televisió 350   2 RD 683/2011    
ELES0110 Desenvolupament de projectes d'infraestructures de telecomunicació de xarxes de veu i dades en l'entorn d'edificis 500   3 RD 1523/2011    
ELES0111 Muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia 590   2 RD 1077/2012    
ELES02 Instal·lació i Integració de Sistemes IOT en Edificis Intel·ligents 125   3 NO      
ELES0208 Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis 380   1 RD 683/2011    
ELES0209 Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades 420   2 RD 683/2011    
ELES0210 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l'entorn d'edificis 680   3 RD 1523/2011    
ELES0211 Muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió 440   2 RD 1077/2012    
ELES03 Instal·lació i manteniment de xarxes 5G 82   1 NO      
ELES0311 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió 680   3 RD 1077/2012    
ELES04 IOT Industrial: Dispositius Intel·ligents 200   3 NO      
ELES0411 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia 770   3 RD 616/2013    
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
ENAA01 Ús eficient de l'aigua en el disseny i control del reg de jardins i zones verdes 200   2 NO      
ENAA0109 Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d'aigua i sanejament 510   3 RD 643/2011    
ENAA0112 Gestió de l'ús eficient de l'aigua 760   3 RD 987/2013    
ENAA02 Equipament i explotació d'instal·lacions de captació d'aigües subterrànies 60   3 NO      
ENAA03 Electromecànica per al manteniment d'equips essencials en instal·lacions de tractament d'aigües 90   3 NO      
ENAC01 Emmagatzematge d'energia elèctrica 100   3 NO      
ENAC0108 Eficiència energètica d'edificis 920   3 RD 643/2011  
ENAC02 Gestió de la demanda energètica 130   4 NO      
ENAC03 Eines per a la Certificació Energètica d'Edificis 100   4 NO      
ENAC04 Introducció a la generació distribuïda i instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic 180   3 NO      
ENAC05 Gestió energètica en edificació 87   3 NO      
ENAC07 Rehabilitació energètica en els sistemes passius dels edificis 150   4 NO    
ENAE01 Muntatge i manteniment de parcs eòlics 150   2 NO      
ENAE0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques 540   2 RD 1381/2008  
ENAE0111 Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables 540   1 RD 617/2013    
ENAE02 Tecnologies de les energies renovables 90   3 NO      
ENAE0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques 580   2 RD 1967/2008  
ENAE03 Mobilitat elèctrica i punts de recàrrega: tecnologia i gestió 85   3 NO      
ENAE0308 Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques 630   3 RD 1967/2008
ENAE0408 Gestió del muntatge i manteniment de parcs eòlics 620   3 RD 1967/2008  
ENAE05 Generació distribuïda i instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic 180   3 NO      
ENAE0508 Organització i projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques 630   3 RD 1215/2009
ENAE06 Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'intercanvi geotèrmic en circuit tancat 360   2 NO      
ENAE30 Tècnic/a de sistemes d'energies renovables 380   3 NO    
ENAL0108 Gestió de l'operació en centrals termoelèctriques 750   3 RD 643/2011  
ENAL0110 Gestió de l'operació en centrals hidroelèctriques 730   3 RD 1524/2011    
ENAL0210 Gestió del muntatge i manteniment de substacions elèctriques 620   3 RD 1524/2011    
ENAS0108 Muntatge i manteniment de xarxes de gas 450   2 RD 1967/2008  
ENAS0110 Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas 540   2 RD 1524/2011  
ENAS0208 Gestió del muntatge i manteniment de xarxes de gas 520   3 RD 643/2011    
ENAT0108 Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua 450   2 RD 1381/2008  
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
FMEA0111 Muntatge d'estructures i instal·lació de sistemes i equips d'aeronaus 580   2 RD 1078/2012    
FMEA0211 Fabricació d'elements aeroespacials amb materials compostos 660   2 RD 1078/2012    
FMEC01 Fusteria de tancaments d'alumini i PVC 400   2 NO    
FMEC0108 Fabricació i muntatge d'instal·lacions de canonada industrial 530   2 RD 1216/2009  
FMEC0109 Producció en construccions metàl·liques 490   3 RD 684/2011    
FMEC0110 Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG 680   2 RD 1525/2011  
FMEC02 Reparació i soldadura de contenidors de metall i de plàstic 230   1 NO      
FMEC0208 Disseny de caldereria i estructures metàl·liques 660   3 RD 684/2011    
FMEC0209 Disseny de canonada industrial 480   3 RD 684/2011    
FMEC0210 Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG 600   2 RD 1525/2011  
FMEC0309 Disseny en la indústria naval 640   3 RD 684/2011    
FMEC10 Calderer/a tuber/a 710   2 NO      
FMEC20 Tècnic/a en caldereria 480   3 NO      
FMEE0108 Operacions auxiliars de fabricació mecànica 440   1 RD 1216/2009  
FMEE0208 Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial 690   2 RD 1216/2009    
FMEE0308 Disseny de productes de fabricació mecànica 680   3 RD 1216/2009    
FMEF01 Reciclatge i laminació de l'alumini 290   2 NO      
FMEF0108 Fusió i colada 400   2 RD 1969/2008    
FMEF0208 Emmotllament i fabricació de mascles 400   2 RD 1969/2008    
FMEF0308 Producció en fosa i pulvimetal·lúrgia 560   3 RD 1969/2008    
FMEH0109 Mecanització per arrencament de ferritja 620   2 RD 684/2011  
FMEH0110 Tractaments tèrmics en fabricació mecànica 370   2 RD 1525/2011    
FMEH0209 Mecanització per tall i conformat 620   2 RD 684/2011    
FMEH0309 Tractaments superficials 530   2 RD 684/2011    
FMEH0409 Mecanització per abrasió, electroerosió i procediments especials 620   2 RD 684/2011    
FMEL13 Calorifugador/a 520   2 NO      
FMEL53 Constuctor/a, soldador/a d'estructures metàl·liques d'acer 780   2 NO      
FMEM01 Indústria 4.0 en el sector d'automoció 12   2 NO      
FMEM0109 Gestió de la producció en fabricació mecànica 350   3 RD 684/2011    
FMEM0111 Fabricació per mecanització en barra 630   3 RD 618/2013    
FMEM02 Managers d'automoció 4.0: estratègia i coneixement de la transformació digital 55   3 NO      
FMEM0209 Producció en mecanització, conformat i muntatge mecànic 600   3 RD 684/2011    
FMEM0211 Fabricació per mecanització a alta velocitat i alt rendiment 630   3 RD 619/2013    
FMEM03 Mecanització amb torn CNC 40   2 NO      
FMEM0309 Disseny d'eines de processat de xapa 680   3 RD 684/2011    
FMEM0311 Fabricació d'encunys per a la producció de peces de xapa metàl·lica 630   3 RD 619/2013    
FMEM04 Disseny de peces d'injecció de plàstic per al sector d'automoció amb CATIA v5 80   3 NO      
FMEM0409 Disseny de motlles i models 690   3 RD 684/2011    
FMEM0411 Fabricació de motlles per a la producció de peces polimèriques i d'aliatges lleugers 630   3 RD 628/2013    
FMEM05 Programació CAD-CAM amb Mastercam 60   2 NO      
FMEM06 Programació del braç robòtic FANUC ¿ nivell inicial 40   2 NO      
FMEM07 Programació del braç robòtic FANUC ¿ nivell avançat 40   3 NO      
FMEM08 Disseny 3D Y 2D en CATIA v5 60   3 NO      
FMEM09 Disseny avançat 3D Y 2D en CATIA v5 60   3 NO      
FMEM11 Mecanització en 2,5 i 3 eixos amb Siemens NX 40   2 NO      
FMEM12 Mecanització amb fresadora CNC 40   2 NO      
FMEM13 Disseny de peces mecàniques i impressió de prototips en 3D 200   2 NO    
FMEM14 Programació CAD-CAM per torn i fresa 100   2 NO      
FMEM15 Vehicle connectat: impacte en les línies de muntatge 200   2 NO    
FMEM42DCP Operador de màquines eines i manipulats de subconjunts 600   2 NO      
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
FCOE01 Anglès elemental per al departament de pisos 40   1 NO      
FCOE02 Atenció al client en anglès al servei de restauració 40   2 NO      
FCOE03 Informació gastronòmica i documental en anglès 30   2 NO      
FCOE04 Anglès aeronàutic 20   2 NO      
FCOE05 Alemany per al turisme - transport aeri 90   2 NO      
FCOI01 Alfabetització informàtica: Internet 10   2 NO      
FCOI02 Alfabetització informàtica: informàtica i Internet 25   2 NO      
FCOI03 Blockchain Bàsic 50   3 NO      
FCOI05 Gestió i suport a la transformació digital a l'empresa 345   4 NO      
FCOM01 Manipulador/a d'aliments 10   2 NO    
FCOO01 Inserció laboral i tècniques de recerca de feina 15   2 NO      
FCOO02 Sensibilització en la igualtat d'oportunitats 20   2 NO    
FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 10   1 NO    
FCOO04 Foment i promoció del treball autònom 30   2 NO    
FCOO05 Tècniques de recerca de feina eficaç 20   1 NO      
FCOO06 Establiment d'objectius professionals i pla d'acció 15   1 NO      
FCOO07 Formació en Competències personals per a l'ocupació 36   1 NO      
FCOO08 Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d'Ocupació 35   1 NO      
FCOO09 Introducció a la producció audiovisual a la recerca de feina 69   1 NO      
FCOO10 Prevenció de malalties transmissibles en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació 10   1 NO      
FCOO11 Soft skills en processos de selecció de recursos humans en les empreses 25   3 NO      
FCOO12 Competències per al desenvolupament dels recursos humans de l'empresa 150   3 NO      
FCOO13 Presentació de projectes professionals 30   1 NO      
FCOO15 Aproximació a l'entorn laboral en un sector professional 10   1 NO    
FCOS02 Bàsic de prevenció de riscs laborals 30   2 NO      
FCOV02 Comunicació a llengua castellana N3 200   3 NO      
FCOV05 Comunicació a llengües estrangeres (Anglès) N2 180   2 NO      
FCOV06 Comunicació a llengües estrangeres (Anglès) N3 180   3 NO      
FCOV07 Comunicació a llengües estrangeres (francès) N2 180   2 NO      
FCOV08 Comunicació a llengües estrangeres (Francés)N3 180   3 NO      
FCOV09 Comunicació a llengües estrangeres (alemany) N2 180   2 NO      
FCOV10 Comunicació a llengües estrangeres (Alemany) N3 180   3 NO      
FCOV12 Competència matemàtica N3 200   3 NO      
FCOV22 Comunicació a llengua castellana N2 120   2 NO      
FCOV23 Competència matemàtica N2 120   2 NO      
FCOV24 Comunicació en llengua catalana N2 135   2 NO    
FCOV25 Comunicació en llengua catalana N3 200   3 NO    
FCOV26 Competències clau nivell 2 per a certificats de professionalitat amb idiomes: Comunicació en llengua castellana, competència matemàtica i comunicació en llengua estrangera (Anglès) 420   2 NO      
FCOV27 Competències clau nivell 2 per a certificats de professionalitat sense idiomes: Comunicació en llengua castellana i competència matemàtica. 240   2 NO      
FCOV28 Competències clau nivell 3 per a certificats de professionalitat amb idiomes: Comunicació en llengua castellana, competència matemàtica i comunicació en llengua estrangera (Anglès) 580   3 NO      
FCOV29 Competències clau nivell 3 per a certificats de professionalitat sense idiomes: Comunicació en llengua castellana i competència matemàtica. 400   3 NO      
FCOV36 Aprendre a aprendre 60   1 NO      
FCOV37 Competència Matemàtica per a l'Ocupació Nivell 2 120   2 NO      
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
MAMA0109 Fabricació de taps de suro 360   1 RD 717/2011    
MAMA0110 Obtenció de xapes, taulers, contraxapat i rebutjats 320   2 RD 1532/2011    
MAMA0209 Serrat de fusta 410   2 RD 717/2011    
MAMA0210 Fabricació de taulers de partícules i fibres de fusta 350   2 RD 1532/2011    
MAMA0309 Fabricació d'objectes de suro 260   1 RD 717/2011    
MAMA0310 Preparació de la fusta 350   2 RD 1532/2011    
MAMB0110 Projectes d'instal·lació i moblament 420   3 RD 1532/2011    
MAMB0210 Muntatge i instal·lació de construccions de fusta 510   2 RD 1532/2011    
MAMD0109 Aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble 210   1 RD 717/2011    
MAMD0110 Organització i gestió de la producció en indústries del moble i de fusteria 540   3 RD 1532/2011    
MAMD0209 Treballs de fusteria i moble 300   1 RD 717/2011    
MAMD0210 Planificació i gestió de la fabricació en indústries de fusta i suro 570   3 RD 1533/2011    
MAMD0309 Projectes de fusteria i moble 590   3 RD 717/2011    
MAMR0108 Muntatge de mobles i elements de fusteria 460   2 RD 1968/2008    
MAMR0208 Acabat de fusteria i moble 490   2 RD 1968/2008    
MAMR0308 Mecanització de fusta i derivats 520   2 RD 1968/2008    
MAMR0408 Instal·lació de mobles 550   2 RD 1968/2008    
MAMS0108 Instal·lació d'elements de fusteria 500   2 RD 1378/2008    
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
HOTA01 Transmissió de confiança i seguretat sanitària: la recepció i atenció al client 20   1 NO      
HOTA0108 Operacions bàsiques de pisos en allotjaments 380   1 RD 1376/2008  
HOTA02 Innovació en les tècniques i procediments de neteja en allotjaments derivades de la Covid-19 30   1 NO      
HOTA0208 Gestió de pisos i neteja en allotjaments 480   3 RD 1376/2008  
HOTA03 Mobiliari i decoració en empreses d'activitats d'allotjament 15   1 NO      
HOTA0308 Recepció en allotjaments 630   3 RD 1376/2008  
HOTA04 Servei de recepció, atenció al client, facturació i caixa 18   3 NO      
HOTA05 Gestió de reserves 18   3 NO      
HOTA06 Tècniques de venda up selling 12   3 NO      
HOTA07 Revenue management. Nivell de recepció 9   3 NO      
HOTA08 Equips, maquinària, útils, eines i productes utilitzats en la neteja. Departament de pisos 15   1 NO      
HOTA09 Operacions de neteja en apartaments turístics 12   1 NO      
HOTA11 Operacions de llenceria i bugaderia en pisos 9   1 NO      
HOTA12 Tècniques de neteja i operacions de posada a punt. Departament de pisos 20   1 NO      
HOTA13 Plans de contingència en allotjaments i hostaleria al voltant de la Covid-19 25   1 NO      
HOTA14 Confiança i seguretat en els establiments de restauració: la recepció i atenció al client 20   1 NO      
HOTA15 Tecnologies que donen suport a la sostenibilitat en allotjaments turístics a l'era post Covid 25   1 NO      
HOTA42DCP Activitats auxiliars de neteja en allotjaments turístics per a persones amb discapacitat 370   1 NO      
HOTG0108 Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments 670   3 RD 1376/2008  
HOTG0208 Venda de productes i serveis turístics 670   3 RD 1376/2008  
HOTI0108 Promoció turística local i informació al visitant 690   3 RD 1376/2008
HOTJ01 Protocol de mesures higiènic sanitàries en el sector del bingo 20   2 NO      
HOTJ0110 Activitats per al joc en taules de casinos 700   2 RD 1695/2011  
HOTJ0111 Operacions per al joc en establiments de bingo 250   1 RD 1695/2011  
HOTJ02 Habilitats comunicatives i prevenció patologies de la veu per a locutor / a de bingo 30   2 NO      
HOTJ03 Admissió i control de clients en establiments de jocs d'atzar 25   2 NO      
HOTJ04 Prevenció de l'addicció al joc 20   3 NO      
HOTJ05 Joc responsable 20   3 NO      
HOTJ06 Venda de cartrons i pagament de premis en sales de bingo 25   2 NO      
HOTR01 Atenció al client en hostaleria 60   1 NO      
HOTR0108 Operacions bàsiques de cuina 350   1 RD 1376/2008  
HOTR0109 Operacions bàsiques de pastisseria 410   1 RD 685/2011  
HOTR0110 Direcció i producció en cuina 1110   3 RD 1526/2011  
HOTR01DCP Activitats auxiliars de cuina per a persones amb discapacitat intel·lectual 600   1 NO      
HOTR02 Aliments d'Aragó i la seva qualitat diferenciada 30   1 NO      
HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar 290   1 RD 619/2013  
HOTR0209 Sommelieria 730   3 RD 685/2011  
HOTR0210 Direcció i producció en pastisseria 870   3 RD 1695/2011  
HOTR03 Elaboracions senzilles de cuina, plats combinats, tapes, pinxos i canapès 20   1 NO      
HOTR0308 Operacions bàsiques de catering 250   1 RD 1376/2008  
HOTR0309 Direcció en restauració 830   3 RD 685/2011  
HOTR04 Guarnicions i presentacions culinàries 10   1 NO      
HOTR0408 Cuina 810   2 RD 1376/2008  
HOTR0409 Gestió de processos de serveis en restauració 610   3 RD 685/2011  
HOTR05 Tècniques culinàries: Elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions: salses, fons, farses, guarnicions 14   2 NO      
HOTR0508 Serveis de bar i cafeteria 640   2 RD 1256/2009  
HOTR0509 Rebosteria 500   2 RD 685/2011  
HOTR06 Preparacions culinàries a base de carns 12   2 NO      
HOTR0608 Serveis de restaurant 580   2 RD 1256/2009  
HOTR07 Preparacions culinàries a base de peixos i marisc 12   2 NO      
HOTR08 Preparacions culinàries a base de aus, caça i despulles 12   2 NO      
HOTR09 Preparacions culinàries a base de llegums seques 6   2 NO      
HOTR11 Preparacions culinàries a base d'ous 12   2 NO      
HOTR12 Preparacions culinàries a base d'arrossos 12   2 NO      
HOTR13 Preparacions culinàries a base d'hortalisses 12   2 NO      
HOTR14 Disseny, Planificació i Elaboració de menús per a població infantil 20   2 NO      
HOTR15 Disseny, Planificació i Elaboració de menús per a població adulta 20   2 NO      
HOTR16 Servei de menjars a barra i sala 12   2 NO      
HOTR17 Servei de begudes a barra i sala 12   2 NO      
HOTR18 Elaboracions Gastronòmiques a la vista del client. Plats minut 15   2 NO      
HOTR19 Desespinar i trinxat de peixos i marisc 8   2 NO      
HOTR21 Trinxat de carns i aus 8   2 NO      
HOTR22 Pelat i tallat de fruites vista al client 6   2 NO      
HOTR23 Coper 6   2 NO      
HOTR24 Prevenció de riscos psicosocials derivats de l'atenció al client en crisi sanitària 20   1 NO      
HOTR25 Mesures preventives en el repartiment i recollida de comandes en activitats de restauració 15   2 NO      
HOTR26 Serveis bàsics de barres i sala a la restauració 20   1 NO      
HOTR26DCP Auxiliar de cuina 696   2 NO      
HOTR27 Preparació i presentació de begudes 10   1 NO      
HOTR27DCP Auxiliar d’hostaleria i neteja 700   2 NO      
HOTR28 Disseny d'ofertes gastronòmiques: menús, cartes, banquets i altres 20   2 NO      
HOTR28DCP Operacions auxiliars de pastisseria per a persones amb discapacitat 650   1 NO      
HOTR29 Operacions bàsiques d'aprovisionament i conservació culinàries 8   1 NO      
HOTR29DCP Operacions auxiliars de restauració per a persones amb discapacitat 650   1 NO      
HOTR31 Neteja i manteniment d'instal·lacions i equips en cuina 15   1 NO      
HOTR32 Aprovisionament a la restauració 10   2 NO      
HOTR33 Preparació per al servei en cuines 20   2 NO      
HOTR34 Preservei a Restauració 12   2 NO      
HOTR35 Noves tècniques de neteja i desinfecció a la restauració 20   1 NO      
HOTR36 Elaboracions de base i mètodes de cuinat. Salses i fons 14   1 NO      
HOTR37 Atenció al client a la restauració 15   1 NO      
HOTR38 Bones pràctiques ambientals a l'hostaleria 6   2 NO      
HOTR39 Oportunitats i debilitats de l'hostaleria davant la Covid-19