Castellano    
 

Atès que l’administració competent per publicar els programes d’especialitats formatives d’àmbit estatal es el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), i només els publica en castellà, la versió catalana pot estar desactualitzada, i no tindrà validesa jurídica. Si en la versió catalana detecteu alguna desactualització, comuniqueu-vos amb nosaltres a traves de certificaciofpo.soc@gencat.cat, per tal de que fem la modificació a la major brevetat possible.

S'han trobat 770 especialitat/s formativa/es agrupada/es en 27 família/es.

Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
AFDA0109 Guia per itineraris amb bicicleta 420   2 RD 1209/2009  
AFDA0110 Condicionament físic en grup amb suport musical 590   3 RD 1518/2011  
AFDA0111 Fitness aquàtic i hidrocinèsia 750   3 RD 1076/2012  
AFDA0112 Guia per barrancs secs o aquàtics 660   2 RD 982/2013    
AFDA0209 Guia per itineraris eqüestres en medi natural 580   2 RD 711/2011  
AFDA0210 Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent 590   3 RD 1518/2011  
AFDA0211 Animació físic-esportiva i recreativa 590   3 RD 1076/2012  
AFDA0212 Guia d'espeleologia 670   2 RD 982/2013    
AFDA0310 Activitats de natació 750   3 RD 1518/2011  
AFDA0311 Instrucció en ioga 550   3 RD 1076/2012  
AFDA0411 Animació físic-esportiva i recreativa per a persones amb discapacitat 740   3 RD 1076/2012  
AFDA0511 Operacions auxiliars en l'organització d'activitats i funcionament d'instal·lacions esportives 260   1 RD 611/2013    
AFDA0611 Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya 610   2 RD 611/2013    
AFDP0109 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques 370   2 RD 711/2011  
AFDP0111 Abalisament de pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables 490   2 RD 1076/2012  
AFDP0209 Socorrisme en espais aquàtics naturals 420   2 RD 711/2011  
AFDP0211 Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics 660   3 RD 1076/2012  
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
ADGA12DCP Auxiliar d'empleat/ada d'oficina 410   2 NO      
ADGA13DCP Administratiu/va amb informàtica empleat/da d'oficina 450   2 NO      
ADGD01 Tècniques de qualitat i millora contínua en l'excel·lència empresarial 425   3 NO      
ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria 630   3 RD 1210/2009  
ADGD0110 Assistència en la gestió dels procediments tributaris 740   3 RD 1692/2011  
ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans 790   3 RD 1210/2009  
ADGD0210 Creació i gestió de microempreses 520   3 RD 1692/2011  
ADGD0308 Activitats de gestió administrativa 880   2 RD 645/2011  
ADGF01 Anglès financer 150   3 NO      
ADGG0108 Assistència a la direcció 610   3 RD 1210/2009  
ADGG0208 Activitats administratives en la relació amb el client 800   2 RD 1210/2009  
ADGG0308 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines 750   3 RD 645/2011  
ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 430   1 RD 645/2011  
ADGG0508 Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents 440   1 RD 645/2011  
ADGI11DCP Telefonista recepcionista de oficina 500   2 NO      
ADGN0108 Finançament d'empreses 630   3 RD 1210/2009  
ADGN0110 Gestió comercial i tècnica d'assegurances i reassegurances privades 730   3 RD 610/2013    
ADGN0208 Comercialització i administració de productes i serveis financers 800   3 RD 645/2011  
ADGN0210 Mediació d'assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars 730   3 RD 610/2013    
ADGX01 Anglès: gestió comercial 200   3 NO      
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
AGAC0108 Cultius herbacis 600   2 RD 1375/2008  
AGAF0108 Fructicultura 600   2 RD 1375/2008  
AGAG0108 Producció avícola intensiva 250   2 RD 1375/2008  
AGAG0208 Producció cunícula intensiva 220   2 RD 1375/2008  
AGAH0108 Horticultura i floricultura 600   2 RD 1375/2008  
AGAJ0108 Activitats auxiliars en floristeria 390   1 RD 1211/2009  
AGAJ0109 Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals 510   3 RD 682/2011    
AGAJ0110 Activitats de floristeria 480   2 RD 1519/2011    
AGAJ0208 Art floral i gestió de les activitats de floristeria 600   3 RD 1519/2011    
AGAJ0308 Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius 520   3 RD 1211/2009  
AGAN0108 Ramaderia ecològica 490   2 RD 1965/2008  
AGAN0109 Cura i maneig de cavalls 590   2 RD 682/2011  
AGAN0110 Doma bàsica del cavall 620   2 RD 1519/2011  
AGAN0111 Cures i maneigs d'animals utilitzats per a la investigació i altres finalitats científiques 450   2 RD 983/2013    
AGAN0112 Assistència en els controls sanitaris en escorxadors, establiments de manipulació de caça i sales d'especejament 830   3 RD 983/2013    
AGAN0208 Cria de cavalls 670   3 RD 1211/2009  
AGAN0210 Ferrat d'equins 710   3 RD 1519/2011    
AGAN0211 Apicultura 410   2 RD 1784/2011    
AGAN0212 Realització de procediments experimentals amb animals per a la investigació i altres finalitats científiques 750   3 RD 983/2013    
AGAN0311 Gestió de la producció ramadera 710   3 RD 627/2013    
AGAN0312 Cures d'animals salvatges, de zoològics i aquaris 500   2 RD 983/2013    
AGAN0411 Producció d'animals cinegètics 450   2 RD 627/2013    
AGAN0511 Gestió de la producció d'animals cinegètics 570   3 RD 627/2013    
AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria 330   1 RD 1375/2008  
AGAO0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes 470   2 RD 1375/2008  
AGAO0308M Jardineria i restauració del paisatge 620   3 RD 682/2011    
AGAO31DCP Auxiliar de jardineria i centres de jardineria 466   2 NO      
AGAO53DCP Operari/ària de vivers i jardins 500   2 NO      
AGAP0108 Producció porcina de reproducció i cria 280   2 RD 1375/2008  
AGAP0208 Producció porcina de recria i esquer 250   2 RD 1375/2008  
AGAR0108 Aprofitaments forestals 600   2 RD 1211/2009    
AGAR0109 Gestió de repoblacions forestals i tractaments silvícoles 610   3 RD 682/2011    
AGAR0110 Gestió d'aprofitaments forestals 630   3 RD 1519/2011    
AGAR0111 Manteniment i millora de l'hàbitat cinegeticopiscícola 570   2 RD 627/2013    
AGAR0208 Repoblacions forestals i tractaments silvícoles 490   2 RD 682/2011    
AGAR0209 Activitats auxiliars en aprofitaments forestals 270   1 RD 682/2011    
AGAR0211 Gestió dels aprofitaments cinegeticopiscícoles 740   3 RD 627/2013    
AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de forests 270   1 RD 682/2011    
AGAU0108 Agricultura ecològica 490   2 RD 1965/2008    
AGAU0110 Producció de llavors i plantes en viver 580   2 RD 1519/2011    
AGAU0111 Maneig i manteniment de maquinària agrària 630   2 RD 1784/2011  
AGAU0112 Producció i recol·lecció de bolets i tòfones 760   2 RD 627/2013    
AGAU0208 Gestió de la producció agrícola 820   3 RD 1211/2009    
AGAU0210 Gestió de la producció de llavors i plantes en viver 540   3 RD 1519/2011    
AGAU0211 Gestió de la producció i recol·lecció de bolets i tòfones 870   3 RD 627/2013    
AGAX0108 Activitats auxiliars en ramaderia 510   1 RD 1375/2008  
AGAX0208 Activitats auxiliars en agricultura 370   1 RD 1375/2008  
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
ARGA0110 Gravat calcogràfic i xilogràfic 480   2 RD 1520/2011    
ARGA0111 Litografia 450   2 RD 612/2013    
ARGA0112 Gravat i tècniques d'estampació 800   3 RD 984/2013    
ARGA0211 Enquadernació artística 750   3 RD 612/2013    
ARGA0311 Serigrafia artística 570   2 RD 612/2013    
ARGC0109 Guillotinada i plegatge 450   2 RD 712/2011    
ARGC0110 Operacions d'enquadernació industrial en rústica i tapa dura 420   2 RD 1520/2011    
ARGC0112 Gestió de la producció en l'enquadernació industrial 660   3 RD 984/2013    
ARGC0209 Operacions en trens de cosit 480   2 RD 712/2011    
ARGG0110 Disseny de productes gràfics 600   3 RD 1520/2011    
ARGG0112 Disseny estructural d'envasos i embalatges de paper, cartró i altres suports gràfics 480   3 RD 984/2013    
ARGG0212 Il·lustració 750   3 RD 984/2013    
ARGI0109 Impressió òfset 560   2 RD 712/2011    
ARGI0110 Impressió en flexografia 450   2 RD 1520/2011    
ARGI0112 Gestió de la producció en processos d'impressió 810   3 RD 984/2013    
ARGI0209 Impressió digital 440   2 RD 1213/2009  
ARGI0210 Impressió en gravat en relleu 450   2 RD 1520/2011    
ARGI0309 Reprografia 300   1 RD 712/2011    
ARGI0310 Impressió en serigrafia i tampografia 450   2 RD 1520/2011    
ARGI51DCP Impressor/a de serigrafia 733   2 NO      
ARGN0109 Producció editorial 540   3 RD 1213/2009    
ARGN0110 Desenvolupament de productes editorials multimèdia 570   3 RD 1520/2011    
ARGN0210 Assistència a l'edició 570   3 RD 1520/2011    
ARGP0110 Tractament i maquetació d'elements gràfics en preimpressió 620   2 RD 1520/2011    
ARGP0112 Gestió de la producció en processos de preimpressió 750   3 RD 984/2013    
ARGP0210 Imposició i obtenció de la forma impressora 450   2 RD 1520/2011    
ARGT0109 Encunyació 330   2 RD 712/2011    
ARGT0111 Operacions de manipulació i finalització de productes gràfics 300   1 RD 612/2013    
ARGT0112 Gestió de la producció en transformats de paper, cartró i altres suports gràfics 630   3 RD 984/2013    
ARGT0211 Operacions auxiliars en indústries gràfiques 360   1 RD 612/2013    
ARGT0311 Elaboració de cartró ondulat 420   2 RD 612/2013    
ARGT0411 Fabricació de complexos, envasos, embalatges i altres articles de paper i cartró 600   2 RD 612/2013    
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
ARTA01 Brodats en seda i or 700   1 NO      
ARTA0111 Talla d'elements decoratius en fusta 500   2 RD 613/2013    
ARTA0112 Elaboració d'obres de forja artesanal 510   2 RD 985/2013    
ARTB0111 Elaboració d'articles d'argenteria 620   2 RD 613/2013    
ARTB0112 Reposició, muntatge i manteniment d'elements de rellotgeria fina 460   2 RD 985/2013    
ARTB0211 Reparació de joieria 590   2 RD 613/2013    
ARTG0112 Manteniment i reparació d'instruments de vent-metall 680   2 RD 985/2013    
ARTG0212 Manteniment i reparació d'instruments de vent-fusta 680   2 RD 985/2013    
ARTG0312 Manteniment i reparació d'instruments musicals de corda 810   3 RD 985/2013    
ARTG0412 Afinació i harmonització de pianos 810   3 RD 985/2013    
ARTG0512 Regulació de pianos verticals i de cua 990   3 RD 985/2013    
ARTN0109 Elaboració artesanal de productes de vidre en calent 660   2 RD 1521/2011    
ARTN0110 Reproduccions de motlles i peces ceràmiques artesanals 300   1 RD 1521/2011    
ARTN0111 Motlles i matriceria artesanals per ceràmica 620   3 RD 1693/2011    
ARTN0209 Terrisseria artesanal 600   2 RD 1521/2011    
ARTN0210 Decoració artesanal de vidre mitjançant les aplicacions de color 580   2 RD 1521/2011    
ARTN0309 Transformació artesanal de vidre en fred 670   2 RD 1521/2011    
ARTR0112 Restauració i reparació de rellotges d'època, històrics i autòmats 750   3 RD 985/2013    
ARTU0110 Maquinària escènica per a l'espectacle en viu 830   3 RD 1521/2011    
ARTU0111 Attrezzo per a l'espectacle en viu 830   3 RD 1693/2011    
ARTU0112 Construcció de decorats per l'escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisuals 840   3 RD 985/2013    
ARTU0212 Assistència a la direcció tècnica d'espectacles en viu i esdeveniments 530   3 RD 985/2013    
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
COMA12DCP Auxiliar de magatzem de grans superfícies 421   2 NO      
COMA13DCP Mosso/a de magatzem i reposador/a 463   2 NO      
COML01 Màrqueting digital & e-commerce per a l'automoció 130   3 NO      
COML0109 Trànsit de mercaderies per carretera 520   3 RD 642/2011  
COML0110 Activitats auxiliars de magatzem 210   1 RD 1522/2011  
COML0111 Tràfic de persones viatgeres per carretera 450   3 RD 614/2013    
COML02 Transformació logística en un entorn d'Indústria 4.0. 25   3 NO      
COML0209 Organització del transport i la distribució 420   3 RD 642/2011  
COML0210 Gestió i control de l'aprovisionament 450   3 RD 1522/2011  
COML0211 Gestió comercial i financera del transport per carretera 630   3 RD 614/2013    
COML0309 Organització i gestió de magatzems 390   3 RD 642/2011  
COMM0110 Màrqueting i compravenda internacional 750   3 RD 1522/2011  
COMM0111 Assistència a la investigació de mercats 510   3 RD 614/2013    
COMM0112 Gestió de màrketing i comunicació 810   3 RD 614/2013    
COMM10 Xinès bàsic en activitats de venda i turisme 280   1 NO      
COMM20 Rus bàsic en activitats de venda i turisme 280   1 NO      
COMP0108 Implantació i animació d'espais comercials 390   3 RD 1377/2008    
COMT01 Comerç i moda a Espanya 100   2 NO      
COMT0110 Atenció al client, consumidor i usuari 460   3 RD 1522/2011  
COMT0111 Gestió comercial immobiliària 580   3 RD 614/2013    
COMT0112 Activitats de gestió del petit comerç 530   2 RD 614/2013    
COMT02 Gestió del punt de venda de moda 200   2 NO      
COMT0210 Gestió administrativa i financera del comerç internacional 660   3 RD 1522/2011  
COMT0211 Activitats auxiliars de comerç 270   1 RD 1694/2011  
COMT03 Producte i tecnologia tèxtil 90   2 NO      
COMT0311 Control i formació en consum 540   3 RD 1694/2011  
COMT04 Assessorament d'imatge en el sector tèxtil 50   2 NO      
COMT0411 Gestió comercial de vendes 570   3 RD 1694/2011  
COMT05 Visual merchandising i escapatismo en el sector retail 90   2 NO      
COMT06 Comportament del consumidor i responsabilitat social del màrqueting en el comerç 50   2 NO      
COMT07 Gestió bàsica del magatzem 20   2 NO      
COMT08 Planificació de l'aprovisionament i gestió d'estocs 60   2 NO      
COMT09 Psicologia aplicada a les vendes 40   2 NO      
COMT10 Tècniques de venda en el comerç 50   2 NO      
COMV0108 Activitats de venda 590   2 RD 1377/2008  
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
EOCB0108 Fàbriques de maçoneria 490   2 RD 1212/2009  
EOCB0109 Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció 440   1 RD 644/2011    
EOCB0110 Pintura decorativa en construcció 640   2 RD 615/2013    
EOCB0111 Cobertes inclinades 650   2 RD 615/2013    
EOCB0208 Operacions auxiliars de paleta d'obra de fàbrica i de cobertes 320   1 RD 644/2011    
EOCB0209 Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització 340   1 RD 644/2011    
EOCB0210 Revestiments amb pastes i morters en construcció 670   2 RD 615/2013    
EOCB0211 Paviments i obra de paleta d'urbanització 490   2 RD 615/2013    
EOCB0310 Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció 750   2 RD 615/2013    
EOCB0311 Pintura industrial en construcció 600   2 RD 615/2013    
EOCE0109 Aixecaments i replanteigs 600   3 RD 644/2011    
EOCE0111 Armadures passives per a formigó 610   2 RD 615/2013    
EOCE0211 Encofrats 610   2 RD 615/2013    
EOCH0108 Operacions de formigó 260   1 RD 1966/2008  
EOCJ0109 Muntatge de bastides tubulars 360   2 RD 986/2013    
EOCJ0110 Instal·lació de placa de guix laminat i falsos sostres 550   2 RD 615/2013    
EOCJ0111 Impermeabilització mitjançant membranes formades amb làmines 590   2 RD 615/2013    
EOCJ0211 Instal·lació de sistemes tècnics de paviments, panells i mampares 390   2 RD 615/2013    
EOCJ0311 Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció 310   1 RD 615/2013    
EOCM20 Operador/a de maquinària d'explanació 650   2 NO      
EOCM82 Operador/a de grua torre 275   2 NO      
EOCM90 Operador/a de retro-pala 400   2 NO    
EOCO01 Fotogrametria amb RPAs per Edificació i Obra civil 65   3 NO      
EOCO0108 Representació de projectes d'edificació 600   3 RD 1212/2009  
EOCO0109 Control de projectes i obres de construcció 550   3 RD 644/2011    
EOCO0112 Control d'execució d'obres d'edificació 750   3 RD 986/2013    
EOCO02 Pilotatge de RPAs professional en edificació i obra civil (Llicència multirrotor de 0 a 5 Kg MTOW) 75   2 NO      
EOCO0208 Representació de projectes d'obra civil 600   3 RD 1212/2009  
EOCO0212 Control d'execució d'obres civils 650   3 RD 986/2013    
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
ELEE0108 Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques 220   1 RD 1214/2009  
ELEE0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió 920   2 RD 683/2011    
ELEE0110 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb fins especials 520   3 RD 1523/2011    
ELEE0209 Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació 490   2 RD 683/2011    
ELEE0210 Desenvolupament de projectes de xarxes elèctriques de baixa i alta tensió 690   3 RD 1523/2011    
ELEE0310 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis 700   3 RD 1523/2011    
ELEE0410 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació d'intempèrie 640   3 RD 1523/2011    
ELEE0510 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació d'interior 640   3 RD 1523/2011    
ELEE0610 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior 620   3 RD 1523/2011    
ELEL01 Tècnic/a en automatismes amb control programable 270   4 NO      
ELEM0110 Desenvolupament de projectes de sistemes d'automatització industrial 630   3 RD1523/2011    
ELEM0111 Muntatge i manteniment de sistemes domòtics i inmòtics 480   2 RD 1077/2012    
ELEM0210 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial 650   3 RD1523/2011    
ELEM0211 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics 550   3 RD 616/2013    
ELEM0311 Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial 510   2 RD 616/2013    
ELEM0411 Manteniment d'electrodomèstics 500   2 RD 616/2013    
ELEM0511 Desenvolupament de projectes de sistemes domòtics i immòtics 550   3 RD 616/2013    
ELEQ0108 Instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina 600   2 RD 1214/2009    
ELEQ0111 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics 390   1 RD 1077/2012    
ELEQ0208 Gestió i supervisió de la instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina 700   3 RD 683/2011    
ELEQ0211 Reparació d'equips electrònics d'àudio i vídeo 580   2 RD 616/2013    
ELEQ0311 Manteniment d'equips electrònics 680   3 RD 616/2013    
ELER07DCP Auxiliar de muntatge i manteniment elèctric 700   2 NO      
ELER11 Manteniment d'instal·lacions automatitzades controlades per autòmats programables 300   2 NO    
ELES0108 Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions en edificis 450   2 RD 1214/2009  
ELES0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuit tancat de televisió 350   2 RD 683/2011    
ELES0110 Desenvolupament de projectes d'infraestructures de telecomunicació de xarxes de veu i dades en l'entorn d'edificis 500   3 RD 1523/2011    
ELES0111 Muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia 590   2 RD 1077/2012    
ELES0208 Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis 380   1 RD 683/2011    
ELES0209 Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades 420   2 RD 683/2011    
ELES0210 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l'entorn d'edificis 680   3 RD 1523/2011    
ELES0211 Muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió 440   2 RD 1077/2012    
ELES0311 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió 680   3 RD 1077/2012    
ELES0411 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia 770   3 RD 616/2013    
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
ENAA0109 Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d'aigua i sanejament 510   3 RD 643/2011    
ENAA0112 Gestió de l'ús eficient de l'aigua 760   3 RD 987/2013    
ENAC0108 Eficiència energètica d'edificis 920   3 RD 643/2011  
ENAE0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques 540   2 RD 1381/2008  
ENAE0111 Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables 540   1 RD 617/2013    
ENAE0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques 580   2 RD 1967/2008  
ENAE0308 Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques 630   3 RD 1967/2008  
ENAE0408 Gestió del muntatge i manteniment de parcs eòlics 620   3 RD 1967/2008  
ENAE0508 Organització i projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques 630   3 RD 1215/2009  
ENAE30 Tècnic/a de sistemes d'energies renovables 380   3 NO    
ENAL0108 Gestió de l'operació en centrals termoelèctriques 750   3 RD 643/2011    
ENAL0110 Gestió de l'operació en centrals hidroelèctriques 730   3 RD 1524/2011    
ENAL0210 Gestió del muntatge i manteniment de substacions elèctriques 620   3 RD 1524/2011    
ENAS0108 Muntatge i manteniment de xarxes de gas 450   2 RD 1967/2008  
ENAS0110 Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas 540   2 RD 1524/2011    
ENAS0208 Gestió del muntatge i manteniment de xarxes de gas 520   3 RD 643/2011    
ENAT0108 Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua 450   2 RD 1381/2008  
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
FMEA0111 Muntatge d'estructures i instal·lació de sistemes i equips d'aeronaus 580   2 RD 1078/2012    
FMEA0211 Fabricació d'elements aeroespacials amb materials compostos 660   2 RD 1078/2012    
FMEC0108 Fabricació i muntatge d'instal·lacions de canonada industrial 530   2 RD 1216/2009  
FMEC0109 Producció en construccions metàl·liques 490   3 RD 684/2011    
FMEC0110 Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG 680   2 RD 1525/2011  
FMEC0208 Disseny de caldereria i estructures metàl·liques 660   3 RD 684/2011    
FMEC0209 Disseny de canonada industrial 480   3 RD 684/2011    
FMEC0210 Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG 600   2 RD 1525/2011  
FMEC0309 Disseny en la indústria naval 640   3 RD 684/2011    
FMEC10 Calderer/a tuber/a 710   2 NO      
FMEC20 Tècnic/a en caldereria 480   3 NO      
FMEE0108 Operacions auxiliars de fabricació mecànica 440   1 RD 1216/2009  
FMEE0208 Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial 690   2 RD 1216/2009    
FMEE0308 Disseny de productes de fabricació mecànica 680   3 RD 1216/2009    
FMEF0108 Fusió i colada 400   2 RD 1969/2008    
FMEF0208 Emmotllament i fabricació de mascles 400   2 RD 1969/2008    
FMEF0308 Producció en fosa i pulvimetal·lúrgia 560   3 RD 1969/2008    
FMEH0109 Mecanització per arrencament de ferritja 620   2 RD 684/2011  
FMEH0110 Tractaments tèrmics en fabricació mecànica 370   2 RD 1525/2011    
FMEH0209 Mecanització per tall i conformat 620   2 RD 684/2011    
FMEH0309 Tractaments superficials 530   2 RD 684/2011    
FMEH0409 Mecanització per abrasió, electroerosió i procediments especials 620   2 RD 684/2011    
FMEL13 Calorifugador/a 520   2 NO      
FMEL53 Constuctor/a, soldador/a d'estructures metàl·liques d'acer 780   2 NO      
FMEM01 Indústria 4.0 en el sector d'automoció 12   2 NO      
FMEM0109 Gestió de la producció en fabricació mecànica 350   3 RD 684/2011    
FMEM0111 Fabricació per mecanització en barra 630   3 RD 618/2013    
FMEM02 Managers d'automoció 4.0: estratègia i coneixement de la transformació digital 55   3 NO      
FMEM0209 Producció en mecanització, conformat i muntatge mecànic 600   3 RD 684/2011    
FMEM0211 Fabricació per mecanització a alta velocitat i alt rendiment 630   3 RD 619/2013    
FMEM0309 Disseny d'eines de processat de xapa 680   3 RD 684/2011    
FMEM0311 Fabricació d'encunys per a la producció de peces de xapa metàl·lica 630   3 RD 619/2013    
FMEM0409 Disseny de motlles i models 690   3 RD 684/2011    
FMEM0411 Fabricació de motlles per a la producció de peces polimèriques i d'aliatges lleugers 630   3 RD 628/2013    
FMEM42DCP Operador de màquines eines i manipulats de subconjunts 600   2 NO      
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
FCOI01 Alfabetització informàtica: Internet 10   2 NO      
FCOI02 Alfabetització informàtica: informàtica i Internet 25   2 NO      
FCOM01 Manipulador/a d'aliments 10   2 NO    
FCOO01 Inserció laboral i tècniques de recerca de feina 15   2 NO      
FCOO02 Sensibilització en la igualtat d'oportunitats 20   2 NO    
FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 10   1 NO    
FCOO04 Foment i promoció del treball autònom 30   2 NO    
FCOO05 Tècniques de recerca de feina eficaç 20   1 NO      
FCOO06 Establiment d'objectius professionals i pla d'acció 15   1 NO      
FCOO07 Formació en Competències personals per a l'ocupació 36   1 NO      
FCOO08 Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d'Ocupació 35   1 NO      
FCOO09 Introducció a la producció audiovisual a la recerca de feina 69   1 NO      
FCOS02 Bàsic de prevenció de riscs laborals 30   2 NO      
FCOV02 Comunicació a llengua castellana N3 200   3 NO      
FCOV05 Comunicació a llengües estrangeres (Anglès) N2 180   2 NO      
FCOV06 Comunicació a llengües estrangeres (Anglès) N3 180   3 NO      
FCOV07 Comunicació a llengües estrangeres (francès) N2 180   2 NO      
FCOV08 Comunicació a llengües estrangeres (Francés)N3 180   3 NO      
FCOV09 Comunicació a llengües estrangeres (alemany) N2 180   2 NO      
FCOV10 Comunicació a llengües estrangeres (Alemany) N3 180   3 NO      
FCOV12 Competència matemàtica N3 200   3 NO      
FCOV22 Comunicació a llengua castellana N2 120   2 NO      
FCOV23 Competència matemàtica N2 120   2 NO      
FCOV24 Comunicació en llengua catalana N2 135   2 NO    
FCOV25 Comunicació en llengua catalana N3 200   3 NO    
FCOV26 Competències clau nivell 2 per a certificats de professionalitat amb idiomes: Comunicació en llengua castellana, competència matemàtica i comunicació en llengua estrangera (Anglès) 420   2 NO      
FCOV27 Competències clau nivell 2 per a certificats de professionalitat sense idiomes: Comunicació en llengua castellana i competència matemàtica. 240   2 NO      
FCOV28 Competències clau nivell 3 per a certificats de professionalitat amb idiomes: Comunicació en llengua castellana, competència matemàtica i comunicació en llengua estrangera (Anglès) 580   3 NO      
FCOV29 Competències clau nivell 3 per a certificats de professionalitat sense idiomes: Comunicació en llengua castellana i competència matemàtica. 400   3 NO      
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
MAMA0109 Fabricació de taps de suro 360   1 RD 717/2011    
MAMA0110 Obtenció de xapes, taulers, contraxapat i rebutjats 320   2 RD 1532/2011    
MAMA0209 Serrat de fusta 410   2 RD 717/2011    
MAMA0210 Fabricació de taulers de particulars i fibres de fusta 350   2 RD 1532/2011    
MAMA0309 Fabricació d'objectes de suro 260   1 RD 717/2011    
MAMA0310 Preparació de la fusta 350   2 RD 1532/2011    
MAMB0110 Projectes d'instal·lació i moblament 420   3 RD 1532/2011    
MAMB0210 Muntatge i instal·lació de construccions de fusta 510   2 RD 1532/2011    
MAMD0109 Aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble 210   1 RD 717/2011    
MAMD0110 Organització i gestió de la producció en indústries del moble i de fusteria 540   3 RD 1532/2011    
MAMD0209 Treballs de fusteria i moble 300   1 RD 717/2011    
MAMD0210 Planificació i gestió de la fabricació en indústries de fusta i suro 570   3 RD 1533/2011    
MAMD0309 Projectes de fusteria i moble 590   3 RD 717/2011    
MAMR0108 Muntatge de mobles i elements de fusteria 460   2 RD 1968/2008    
MAMR0208 Acabat de fusteria i moble 490   2 RD 1968/2008    
MAMR0308 Mecanització de fusta i derivats 520   2 RD 1968/2008    
MAMR0408 Instal·lació de mobles 550   2 RD 1968/2008    
MAMS0108 Instal·lació d'elements de fusteria 500   2 RD 1378/2008    
MAMS14DCP Peó especialista en embalatge de la fusta 600   2 NO      
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
HOTA0108 Operacions bàsiques de pisos en allotjaments 380   1 RD 1376/2008  
HOTA0208 Gestió de pisos i neteja en allotjaments 480   3 RD 1376/2008  
HOTA0308 Recepció en allotjaments 630   3 RD 1376/2008  
HOTA41DCP Auxiliar de bugaderia 120   2 NO      
HOTG0108 Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments 670   3 RD 1376/2008  
HOTG0208 Venda de productes i serveis turístics 670   3 RD 1376/2008  
HOTI0108 Promoció turística local i informació al visitant 690   3 RD 1376/2008  
HOTJ0110 Activitats per al joc en taules de casinos 700   2 RD 1695/2011  
HOTJ0111 Operacions per al joc en establiments de bingo 250   1 RD 1695/2011  
HOTR0108 Operacions bàsiques de cuina 350   1 RD 1376/2008  
HOTR0109 Operacions bàsiques de pastisseria 410   1 RD 685/2011  
HOTR0110 Direcció i producció en cuina 1110   3 RD 1526/2011  
HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar 290   1 RD 619/2013  
HOTR0209 Sommelieria 730   3 RD 685/2011  
HOTR0210 Direcció i producció en pastisseria 870   3 RD 1695/2011  
HOTR0308 Operacions bàsiques de catering 250   1 RD 1376/2008  
HOTR0309 Direcció en restauració 830   3 RD 685/2011  
HOTR0408 Cuina 810   2 RD 1376/2008  
HOTR0409 Gestió de processos de serveis en restauració 610   3 RD 685/2011  
HOTR0508 Serveis de bar i cafeteria 640   2 RD 1256/2009  
HOTR0509 Rebosteria 500   2 RD 685/2011  
HOTR0608 Serveis de restaurant 580   2 RD 1256/2009  
HOTR26DCP Auxiliar de cuina 696   2 NO      
HOTR27DCP Auxiliar d’hostaleria i neteja 700   2 NO      
HOTT0112 Atenció en transport ferroviari 350   2 RD 628/2013    
HOTU0109 Allotjament rural 580   2 RD 685/2011  
HOTU0111 Guarda de refugis i albergs de muntanya 720   2 RD 628/2013    
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
IMSD0108 Assistència a la realització en televisió 530   3 RD 1380/2008    
IMSE0109 Luminotècnia per a l'espectacle en viu 640   3 RD 623/2013    
IMSE0111 Animació musical i visual en viu i en directe 350   2 RD 623/2013    
IMST0109 Producció fotogràfica 630   3 RD 725/2011    
IMST0110 Operacions de producció de laboratori d'imatge 510   2 RD 1528/2011    
IMST0210 Producció en laboratori d'imatge 450   3 RD 1528/2011    
IMSV01 Disseny d'aplicacions web i integració de productes audiovisuals multimèdia interactius en aplicacions web 480   3 NO      
IMSV0108 Assistència a la producció cinematogràfica i d'obres audiovisuals 490   3 RD 1374/2009    
IMSV0109 Muntatge i postproducció d'audiovisuals 510   3 RD 725/2011    
IMSV0208 Assistència a la producció en televisió 510   3 RD 1374/2009    
IMSV0209 Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius 540   3 RD 725/2011    
IMSV0308 Càmera cinematogràfica, vídeo i televisió 630   3 RD 725/2011    
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
IMPE0108 Serveis auxiliars d'estètica 360   1 RD 1379/2009  
IMPE0109 Bronzejat, maquillatge i depilació avançada 590   3 RD 725/2011    
IMPE0110 Massatges estètics i tècniques sensorials associades 570   3 RD 1527/2011    
IMPE0111 Assessoria integral d'imatge personal 750   3 RD 621/2013    
IMPE0209 Maquillatge integral 660   3 RD 725/2011    
IMPE0210 Tractaments estètics 650   3 RD 1527/2011    
IMPE0211 Caracterització de personatges 980   3 RD 622/2013    
IMPP0108 Cures estètiques de mans i peus 360   2 RD 1373/2008  
IMPP0208 Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge 640   2 RD 1373/2008  
IMPP0308 Hidrotermal 570   3 RD 1373/2008  
IMPQ0108 Serveis auxiliars de perruqueria 330   1 RD 1379/2009  
IMPQ0109 Perruqueria tecnicoartística 600   3 RD 725/2011    
IMPQ0208 Perruqueria 710   2 RD 716/2011    
IMPQ0308 Tractaments capil·lars estètics 440   3 RD 725/2011    
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
INAD0108 Operacions auxiliars d'elaboració a la indústria alimentària 300   1 RD 646/2011    
INAD0109 Elaboració de sucre 450   2 RD 646/2011    
INAD0110 Fabricació de productes de cafès i succedanis de cafè 230   2 RD 1529/2011    
INAD0210 Elaboració de productes per a l'alimentació animal 360   2 RD 1529/2011    
INAD0310 Fabricació de productes de torrat i de aperitius extrusionats 240   2 RD 1529/2011    
INAE0109 Formatgeria 390   2 RD 646/2011    
INAE0110 Indústries làcties 600   3 RD 1529/2011    
INAE0209 Elaboració de llets de consum i productes lactis 560   2 RD 646/2011    
INAF0108 Fleca i Brioixeria 530   2 RD 1380/2009    
INAF0109 Pastisseria i confiteria 580   2 RD 646/2011    
INAF0110 Indústries de derivats de cereals i de dolços 630   3 RD 1529/2011    
INAH0109 Elaboració de vins i licors 600   2 RD 646/2011    
INAH0110 Indústries derivades del raïm i del vi 530   3 RD 1529/2011    
INAH0209 Enotècnia 660   3 RD 646/2011    
INAH0210 Elaboració de cervesa 310   2 RD 1529/2011    
INAH0310 Elaboració de refrescs i aigües de beguda envasades 240   2 RD 1529/2011    
INAI0108 Carnisseria i elaboració de productes carnis 510   2 RD 1380/2009  
INAI0109 Indústries càrnies 600   3 RD 646/2011    
INAI0208 Sacrifici, preparació de la canal i especejament d'animals 470   2 RD 646/2011    
INAJ0109 Peixateria i elaboració de productes de la pesca i l'aqüicultura 540   2 RD 646/2011    
INAJ0110 Indústries de productes de la pesca i de l'aqüicultura 600   3 RD 1529/2011    
INAK0109 Obtenció d'olis d'oliva 390   2 RD 646/2011    
INAK0110 Indústries de l'oli i greixos comestibles 600   3 RD 1529/2011    
INAK0209 Obtenció d'olis de llavors i de greixos 480   2 RD 646/2011    
INAQ0108 Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentària 240   1 RD 1380/2009    
INAV0109 Fabricació de conserves vegetals 480   2 RD 646/2011    
INAV0110 Indústries de conserves i sucs vegetals 600   3 RD 1529/2011    
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
IEXD0108 Elaboració de la pedra natural 640   2 RD 1217/2009    
IEXD0109 Disseny i coordinació de projectes en pedra natural 730   3 RD 713/2011    
IEXD0208 Extracció de la pedra natural 450   2 RD 1217/2009    
IEXD0209 Obres d'artesania i restauració en pedra natural 600   2 RD 713/2011    
IEXD0308 Operacions auxiliars en plantes d'elaboració pedra natural i tractament i benefici mineral i roca 340   1 RD 1217/2009  
IEXD0309 Desenvolupament i supervisió d'obres de restauració en pedra natural 510   3 RD 713/2011    
IEXD0409 Col·locació de pedra natural 640   2 RD 713/2011    
IEXM0109 Operacions auxiliars en excavacions subterrànies i a cel obert 420   1 RD 713/2011    
IEXM0110 Excavació subterrània mecanitzada d'arrencada selectiu 600   2 RD 1530/2011    
IEXM0209 Sondejos 690   2 RD 713/2011    
IEXM0210 Excavació subterrània mecanitzada dirigida de petita secció 470   2 RD 1530/2011    
IEXM0309 Tractament i benefici de minerals, roques i altres materials 540   2 RD 713/2011    
IEXM0310 Excavació subterrània mecanitzada a secció completa amb tuneladores 590   3 RD 1530/2011    
IEXM0409 Excavació subterrània amb explosius 650   2 RD 713/2011    
IEXM0509 Operacions en instal·lacions de transport subterrànies en indústries extractives 510   2 RD 713/2011    
IEXM0609 Operacions auxiliars en el muntatge i manteniment mecànic d'instal·lacions i equips d'excavacions i plantes 450   1 RD 713/2011    
IEXM0709 Muntatge i manteniment mecànic d'instal·lacions i equips semimòbils en excavacions i planta 810   2 RD 713/2011    
IEXM0809 Excavació a cel obert amb explosius 610   2 RD 713/2011    
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
IFCD01 Administració de bases de dades Oracle 200   3 NO      
IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web 560   2 RD 1531/2011  
IFCD0111 Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió 700   3 RD 628/2013    
IFCD0112 Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals 710   3 RD 620/2013    
IFCD02 Administració de business intelligence i magatzem de dades (data warehouse) 130   3 NO      
IFCD0210 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web 590   3 RD 1531/2011  
IFCD0211 Sistemes de gestió d'informació 590   3 RD 620/2013    
IFCD03 Administració de sistemes Solaris i Oracle Linux amb Shellscript 250   3 NO      
IFCD04 Desenvolupament d’aplicacions Java: components web i aplicacions de base de dades (JSP Y JPA) 190   3 NO      
IFCD05 Desenvolupament d’aplicacions mòbils Java me 100   3 NO      
IFCD06 Desenvolupament d’aplicacions web amb PHP Y MYSQL 80   3 NO      
IFCD07 Desenvolupament d’aplicacions web Java: Webservice amb J2EE 140   3 NO      
IFCD08 Desenvolupament d’aplicacions web sobre Oracle Database 160   3 NO      
IFCD09 Programació orientada a objectes amb Java 80   3 NO      
IFCD10 Virtualització, computació en el núvol i alta disponibilitat amb Oracle Solaris 185   3 NO      
IFCD11 Administració i desenvolupament de servidor d'aplicacions "RED HAT JBOSS" 210   3 NO      
IFCD12 Administrador servidor d'aplicacions oracle weblogic 150   3 NO      
IFCD13 Administrador tècnic de sistemes oracle 180   2 NO      
IFCD14 Desenvolupament d'aplicacions empresarials java j2ee juliol (oracle) 150   3 NO      
IFCD15 Programació java es 8 (oracle) 160   2 NO      
IFCD16 Administració avançada de oracle database: alta disponibilitat en el núvol 150   3 NO      
IFCD17 Fonaments i administració d'oracle database 200   2 NO      
IFCD20 Implementació de solucions Microsoft azure en infraestructures TI 100   3 NO      
IFCD21 Desenvolupament de solucions Microsoft azure 100   3 NO      
IFCD23 Big data developer amb cloudera apache hadoop 175   3 NO      
IFCD24 Desenvolupament d'aplicacions per a mòbils amb tecnologia IBM 160   3 NO      
IFCD25 Desenvolupador spark big data cloudera 175   3 NO      
IFCD26 CMS i E-COMMERCE 100   2 NO      
IFCD27 Desenvolupament d'apps per ios amb Objective c i Swift 200   3 NO      
IFCD28 Desenvolupament de videojocs i realitat virtual amb unity 3D 300   3 NO      
IFCI17 Tècnic/a en programari ofimàtic 350   3 NO    
IFCM0110 Operació en sistemes de comunicacions de veu i dades 550   2 RD 1531/2011    
IFCM0111 Manteniment de segon nivell en sistemes de radiocomunicacions 680   3 RD 621/2013    
IFCM0210 Manteniment de primer nivell en sistemes de radiocomunicacions 580   2 RD 1531/2011    
IFCM0310 Gestió de xarxes de veu i dades 610   3 RD 1531/2011  
IFCM0410 Gestió i supervisió d'alarmes en xarxes de comunicacions 680   3 RD 1531/2011    
IFCT01 Analista de dades massives i científic de dades 40   4 NO      
IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics 370   1 RD 1218/2009  
IFCT0109 Seguretat dels sistemes d'informació 500   3 RD 686/2011  
IFCT0110 Operació de xarxes departamentals 530   2 RD 1531/2011    
IFCT02 Administració de bases de dades IBM DB2 per a sistemes distribuïts 170   3 NO      
IFCT0209 Sistemes microinformàtics 600   2 RD 686/2011  
IFCT0210 Operació de sistemes informàtics 600   2 RD 1531/2011  
IFCT03 Administració AIX (IBM UNIX) per a Power System 250   3 NO      
IFCT0309 Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics 510   2 RD 686/2011  
IFCT0310 Administració de bases de dades 650   3 RD 1531/2011  
IFCT04 Administració d’IBM Tivoli Storage Manager 120   3 NO      
IFCT0409 Implantació i gestió d'elements informàtics en sistemes domòtics/immòtics, de control d'accessos i presència, i de videovigilància 540   3 RD 686/2011    
IFCT0410 Administració i disseny de xarxes departamentals 610   3 RD 1531/2011  
IFCT05 Administració d’IBM Websphere Commerce 150   3 NO      
IFCT0509 Administració de serveis d'internet 590   3 RD 686/2011  
IFCT0510 Gestió de sistemes informàtics 500   3 RD 1531/2011  
IFCT0609 Programació de sistemes informàtics 590   3 RD 686/2011  
IFCT0610 Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients 650   3 RD 1531/2011  
IFCT07 Administració i gestió de business intelligence i magatzem de dades (data warehouse) amb IBM 145   3 NO      
IFCT08 Administració d’IBM Websphere portal server i creació de portals web 160   3 NO      
IFCT09 Administració d’IBM Websphere application server 150   3 NO      
IFCT10 Arquitecte de Cloud 120   3 NO      
IFCT11 Consultor oficial SAP financer (FI)   240   4 NO      
IFCT12 Desenvolupador SAP ABAP   240   3 NO      
IFCT13 Consultor oficial SAP recursos humans (HR)   230   4 NO      
IFCT14 Consultor oficial SAP logístic (mm)   240   4 NO      
IFCT16 MCSA Windows server 2012 240   3 NO      
IFCT17 Microsoft certified solutions developer (MCSD): aplicacions web 260   3 NO      
IFCT19 Enginyer de sistemes "RED HAT LINUX" 220   3 NO      
IFCT20 Consultor oficial SAP Business Objects - Data Services (BO-DS) 144   3 NO      
IFCT21 Usuari Final SAP ERP - Àrea Econòmic Financer 160   2 NO      
IFCT22 Usuari Final SAP ERP - Àrea Logística 160   2 NO      
IFCT25 MCSA SQL Server 240   3 NO      
IFCT26 Fonaments de la gestió d'infraestructures tic (Microsoft) 160   2 NO      
IFCT27 Introducció a les bases de dades Microsoft SQL Server 80   2 NO      
IFCT28 Oracle JavaEE WebLogic expert 155   3 NO      
IFCT29 Oracle Big Data enginyer 165   3 NO      
IFCT30 Oracle Big Data analista 175   3 NO      
IFCT31 Seguretat en sistemes informàtics amb IBM 255   3 NO      
IFCT32 Gestió de l'Office 365 i solucions SharePoint 200   3 NO      
IFCT33 Administració de Clouds privades amb Windows Server 300   3 NO      
IFCT34 Administrador big data cloudera 150   3 NO      
IFCT35 Analista de dades big data cloudera 150   3 NO      
IFCT36 Excel avançat 100   2 NO      
IFCT37 Eines web 2.0 100   2 NO      
IFCT38 Community manager, eines, analítica i informes 100   3 NO      
IFCT39 Posicionament web i màrqueting digital en cercadors 100   3 NO      
IFCT40 SAP ERP - Consultor compres 220   4 NO      
IFCT41 SAP ERP - Consultor comptabilitat financera 220   4 NO      
IFCT42 SAP ERP - Consultor Vendes 220   4 NO      
IFCT43 SAP ERP - Consultor Comptabilitat Analítica 220   4 NO      
IFCT44 Red Hat Open Stack 200   3 NO      
IFCT45 Competències digitals bàsiques 60   1 NO      
IFCT46 Competències digitals avançades 60   2 NO      
IFCT47 Arquitecte de solucions Amazon Web services i administrador de SysOps 60   3 NO      
IFCX01DCP Polivalent gestió informàtica 200   2 NO      
IFCX03DCP Disseny de pàgina web 375   2 NO      
IFCX58DCP Dependent/a operari/ària de copisteria industrial 750   2 NO      
IFCX59DCP Composició i edició informàtiques 600   2 NO      
IFCX61DCP Missatger/a conserge extern 750   2 NO      
 
Codi Descripció Hores Baixa prevista Nivell Certificat professionalitat Programa castellà Fitxa castellà Programa català Fitxa català
IMAI0108 Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica 480   1 RD 1375/2009  
IMAI0110 Instal · lació i manteniment de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i protecció passiva contra el foc 620   2 RD 1079/2012    
IMAI0208 Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de xarxes i sistemes de distribució de fluids 580   3 RD 715/2011  
IMAI0210 Gestió i supervisió del muntatge i el manteniment de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i contra el foc 620   3 RD 1079/2012  
IMAM20 Instal·lador/a d'automatismes 950   2 NO    
IMAQ0108 Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial 590   2 RD 715/2011    
IMAQ0110 Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport 560   2 RD 1079/2012    
IMAQ0208 Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció 570   3 RD 715/2011    
IMAQ0210 Desenvolupament de projectes d'instal · lacions de manutenció, elevació i transport 620   3 RD 1079/2012  
IMAR0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques 540   2 RD 1375/2009    
IMAR0109 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció 570   3 RD 715/2011  
IMAR0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció 500   2 RD 1375/2009  
IMAR0209 Desenvolupament de projectes d’instal·lacions frigorífiques 570   3 RD 715/2011    
IMAR0308 Desenvolupament de projectes de xarxes i sistemes de distribució de fluids 630   3 RD 1375/2009    
IMAR0309 Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions frigorífiques 540   3 RD 715/2011    
IMAR04 Curs complementari sobre manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats 30   2 NO      
IMAR0408 Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques 500   2 RD 715/2011    
IMAR0409 Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció 540   3 RD 715/2011